Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Butil Diglikol Asetat

Butil Diglikol Asetat (BDGA) Satış ve Tedariki

Butil Diglikol Asetat (BDGA) satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası:

124-17-4

Butil DiGlikol Asetat Kullanım Alanları ve Özellikleri

Butil diglikol asetat, esterler sınıfına ait bir kimyasal bileşiktir ve genellikle çözücü olarak kullanılır. Bu bileşik, hafif ve hoş bir kokuya sahip olup, suyla sınırlı düzeyde bir çözünürlüğe sahiptir ancak alkol, ketonlar, aldehitler ve diğer organik çözücülerle geniş bir karışabilirlik özelliği gösterir. Bu geniş çözünürlük profili nedeniyle, bütildiglikol asetat, çeşitli endüstriyel süreçlerde ve ürün formülasyonlarında bir çözücü olarak değerlidir.

Bütildiglikol asetat berrak bir sıvı formunda bulunur ve özellikle boya ve mürekkep sektörlerinde, kurumayı geciktirici özellikleri nedeniyle tercih edilir. Ayrıca yapı kimyasalları sektöründe de kullanıldığı görülmektedir. Böylesine çok yönlü bir bileşenin birçok endüstriyel uygulamada yer alması, formülasyonların etkinliğini artıran önemli bir faktördür.

Kimyasal ara ürün olarak da bir rol oynayan bu bileşik, dietilen glikol monobutil eter asetat (DBA) dahil olmak üzere çeşitli türevlerin üretiminde kullanılır. Herbistitler, böcek öldürücüler ve plastikleştiricilerin sentezinde de etkili olan bütildiglikol, aynı zamanda hidrolik fren hidroliği uygulamalarında da yer almaktadır. Bu geniş kullanım alanı, onun endüstriyel kimyasallar arasındaki önemini pekiştirir ve çeşitli sektörlerdeki formülasyonlara katkı sağlar.

Kimyasal Kimlik Ve Özellikleri

Butil DiGlikol Asetat, bilinen diğer adıyla Di-etilen Glikol Monobütil Eter Asetat, çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan kimyasal bir çözücüdür. Bu bölümde, maddeye ait kimyasal kimlik ve özellikleri ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.

CAS ve EC Numaraları

CAS Numarası: 124-17-4
EC Numarası: 204-685-9
CAS (Kimyasal Soyadlandırma Servisi) ve EC (Avrupa Birliği Kimyasal Numaralandırma Sistemi) numaraları, kimyasal maddelerin global tanımlayıcılarıdır ve bu sayılar Butil DiGlikol Asetat’ın izlenmesi ve düzenlenmesinde kullanılır.

Fiziksel Özellikler

Moleküler Formül: C_10H_20O_4
Molar Kütle: 204.26 g/mol
Yoğunluk: 0.954 g/cm³
Kaynama Noktası: 230°C
Erime Noktası: -68°C
Buhar Basıncı: Veri mevcut değil
Parlama Noktası: 105°C
Tutuşma Sıcaklığı: Veri mevcut değil
Butil DiGlikol Asetat, bir çözücü olarak, kaynama noktası ve parlama noktası gibi fiziksel özelliklerle karakterize edilir. Bu değerler maddeyi işleyen profesyoneller için güvenlik ve kullanım protokolleri açısından önemlidir.

Kimyasal Sınıflandırma

Butil DiGlikol Asetat, glikol eterler sınıfına aittir ve Di-etilen Glikolün esterleştirilmiş formudur. Bu madde, çeşitli kimyasal ve fiziksel özellikleri sebebiyle solvent olarak kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları

Butil DiGlikol Asetat geniş bir yelpazede çözücü olarak tercih edilen bir kimyasal bileşiktir. Ağırlıklı olarak boya ve mürekkep sektörlerinde etkin bir rol oynar.

Boya ve Kaplamalar

Butil Diglikol Asetat, boya endüstrisinde çözücü olarak kullanılır. Bu alanda, kaplamaların kuruma sürelerini uzatma ve akışını artırma gibi özellikleri nedeniyle tercih edilir. Özellikle düşük taşmada bir çözücü olarak işlev gördüğünden, boya ve kaplamaların uygulama sırasında ideal kıvama getirilmesine yardımcı olur.

Mürekkep ve Baskı Uygulamaları

Mürekkep üretiminde, Butil DiGlikol Asetat baskı kalitesini artırıcı bir katkı maddesi olarak karşımıza çıkar. Hem çözücü özellikleri hem de mürekkeplerin uygulama üzerinde düzgün bir şekilde dağılmasını sağlama yeteneği sayesinde, baskı uygulamalarında vazgeçilmez bir unsur haline gelir.

Temizlik Ürünleri

Evsel ve endüstriyel temizlik ürünleri içerisinde çözücü olarak yer alan Butil DiGlikol Asetat, özellikle yağlı ve zorlu lekelerin çözülmesinde etkilidir. Farklı temizlik bileşimlerine kolayca entegre edilebilir ve güçlü temizleyici özellikleri nedeniyle tercih edilir.

Ahşap İşlemeler ve Mobilya Parlatıcıları

Ahşap işleme sektöründe Butil DiGlikol Asetat; ahşap lekelerinin, yağlarının ve mobilya parlatıcılarının formülasyonunda yer alır. Hem ahşabın doğal güzelliğini koruyup ortaya çıkarmak hem de uzun süreli koruma sağlamak için kullanılan ürünlerde çözücü olarak etkin bir görev üstlenir.

Üretim ve Formülasyonları

Butil Diglikol Asetat, endüstriyel ve evsel uygulamalar için esnek kullanımlarıyla bilinir. Bu bileşenin üretimi ve formülasyonlarına dair detaylar, ürünün etkin kullanımının anlaşılmasında temel teşkil eder.

Endüstriyel Hazırlıklar

Endüstriyel alanda kullanımı için Butil Diglikol Asetat, başta butyl diglycol olmak üzere çeşitli kimyasal maddelerle hazırlanır. Üretim sürecinde dikkatli bir COA (Certificate of Analysis) analizi, ürünün kalitesinin standartlara uygunluğunu garantilemek amacıyla yapılır. Genellikle, plastikleştirici üretimi gibi uygulamalarda ftalik anhidrit ile reaksiyona sokulur. Diğer endüstriyel uygulamalar; hidrolik fren hidrolikleri, kesme yağları, baskı mürekkepleri ve köpüklendici söndürücülerde kullanımı kapsar.

Ev Kimyasalları Karışımı

Ev kimyasallarındaki karışımlarda Butil Diglikol Asetat, genellikle hafif kokusu ve düşük uçuculuğu nedeniyle tercih edilir. Temizlik ürünlerinde etkin bir solvent olarak görev alır ve formülasyonlarda çözücü olarak kullanılırken su ve diğer organik çözücülerle karışma kabiliyeti gösterir. Evin farklı gereksinimlerine göre özelleştirilmiş temizlik maddelerinde bu çözücünün oranı önemlidir ve kullanılan diğer kimyasallarla uyum içinde olmalıdır. Bu noktada ürün güvenliği ve etkinliği, uygun COA ile doğrulanır.

Sağlık ve Güvenlik

Butil DiGlikol Asetat’ın kullanımı sırasında toksikolojik etkiler ve uygun güvenlik prosedürleri, Sağlık ve Güvenlik verileri bakımından önem teşkil etmektedir. Bu bölüm, maddeyle çalışırken dikkate alınması gereken toksikolojik bilgileri ve Güvenlik Bilgi Formları (SDS) ile etiketleme gerekliliklerini inceler.

Toksikolojik Veriler

 • Solunum Yolu Etkileri: Butil DiGlikol Asetat’ın solunması, baş dönmesi, baş ağrısı ve mide bulantısı gibi sağlık risklerine yol açabilir.
 • Cilt ile Temas: Deri ile temas halinde cilt tahrişine sebep olabilir.
 • Göz ile Temas: Gözlerle teması kaçınılmaz olmalıdır, zira ciddi göz tahrişine neden olabilir.

SDS ve Etiketleme

 • Güvenlik Bilgi Formu (SDS): Butil DiGlikol Asetat ile ilgili güvenlik önlemleri, Güvenlik Bilgi Formunda (SDS) detaylandırılmıştır ve maddeyle çalışan herkesin bu formu dikkatli bir şekilde incelemesi gerekmektedir.
 • Etiket Unsurları:
  • Uyarı Kelimesi: Dikkat
  • Zararlılık İfadeleri:
   • H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
   • H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Bu bilgiler, kullanım sırasında sağlık ve güvenlik risklerinin yönetilmesi için zorunlu olanları içerir ve etiketlerle belirtilmiş uyarılar her zaman dikkate alınmalıdır.

Çevresel Etkiler ve Atık Yönetimi

Butil DiGlikol Asetat, sanayide çözücü olarak kullanılan kimyasal bir maddedir. Kullanımı sırasında çevre üzerinde bazı etkileri olabilir ve bu nedenle atık yönetimi önem taşımaktadır.

Kimyasal sızıntılar ve emisyonlar: Butil DiGlikol Asetat’in yanlış yönetimi çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Toprak ve su kaynaklarının kirlenmesine neden olabilecek bu sızıntılar, canlı yaşamını tehlikeye atabilir.

 • Atık yönetimi uygulamaları: Endüstriler, bu kimyasalın kullanımından kaynaklanan atıkların doğru bir şekilde yönetilmesinden sorumludur. Atık yönetimi stratejileri şunları içermelidir:
  • Atıkların sınıflandırılması
  • Toplama ve taşıma prosedürleri
  • Geri dönüşüm ve bertaraf yöntemleri

Atık minimizasyonu: Butil DiGlikol Asetat içeren ürünlerin kullanımı mümkün olduğunca azaltılmalı ve geri dönüşüme tabi tutulmalıdır. Alternatif çözümler üzerinde araştırma yaparak çevresel ayak izi azaltılabilir.

Yasal düzenlemeler ve standartlar: Türkiye’de atık yönetimi, çeşitli mevzuatlar aracılığıyla düzenlenir. Bu yasaların gerektirdiği çevre standartlarına uyum, sağlık ve ekolojik denge için elzemdir.

 • Çevre yönetimine yönelik inovatif yaklaşımların benimsenmesi
 • Çevresel bilinç ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi

Etkin atık yönetimi, hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirliğe katkıda bulunur..setHorizontalGroup

Düzenleyici Bilgiler

Butil DiGlikol Asetat ile ilgili düzenleyici bilgiler, Avrupa Kimya Ajansı’nın (ECHA) veritabanlarında ayrıntılı olarak belgelenir ve uluslararası düzeyde çeşitli dossyalar halinde yönetilir.

Avrupa Kimya Ajansı (ECHA) Veritabanı

Avrupa Kimya Ajansı (ECHA), kimyasallar hakkında kapsamlı bilgi sağlayan REACH ve CLP düzenlemeleri çerçevesinde bir veritabanı oluşturmuştur. Butil DiGlikol Asetat için ECHA veritabanında yer alan bilgiler, maddenin kimliklendirilmesi, sınıflandırılması ve etiketlenmesi ile ilgili çeşitli dossyeleri kapsar. Bu dossyeler, maddenin insan sağlığı ve çevre üzerindeki potansiyel etkileri ile güvenli kullanımı için kritik bilgiler içerir.

Uluslararası Düzenlemeler

Uluslararası düzeyde, Butil DiGlikol Asetat’ın kullanımı ve taşımacılığı çeşitli düzenlemelere tabidir. Bu düzenlemeler, kimyasalın güvenliğini sağlamak, potansiyel riskleri azaltmak ve çevresel maruz kalma düzeylerini kontrol altında tutmak için tasarlanmıştır. Uluslararası ticarette, maddenin taşıma prosedürlerini detaylandıran evraklar ve güvenlik bilgi formları önemli rol oynar. Bu belgeler, maddenin doğru biçimde etiketlendiğini ve taşındığını temin eder.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Butil DiGlikol Asetat, endüstriyel çözücüler arasında stabilite ve çözünürlük açısından dikkat çeken bir bileşiktir. İyi bir çözücü olduğu kadar düşük uçuculuk ve yüksek yanma noktasıyla da ön plana çıkar.

Çözünürlük ve Kararlılık

 • Suda Çözünürlük: Az
 • Organik Çözücülerle Karışabilirlik: Alkoller, ketonlar, aldehitler ve esterlerle karışabilir.
 • Kararlılık: Genellikle kimyasal açıdan stabildir.

Butil DiGlikol Asetat, suda çok az çözünürken birçok organik çözücü ile yüksek uyumluluk gösterir. Bu, alkol, ketonlar ve esterler gibi çeşitli endüstriyel solventlerle karışabileceği anlamına gelir. Kararlı bir kimyasal yapısı vardır, bu da onu uzun süreli depolama ve kullanım için uygun kılar.

Uçuculuk ve Yanıcılık

 • Yanma Noktası: 105°C
 • İgnisyon (Tutuşma) Sıcaklığı: Veri bulunmamaktadır.
 • Buhar Basıncı: <0,01 hPa (20°C’de)

Yanma noktası, bu maddenin ne derece yanıcı olduğunun göstergesi olarak 105°C derece olarak belirtilmiştir, bu, orta düzeyde bir yanıcılık riski olduğunu işaret eder. Buhar basıncının ise oldukça düşük olduğu belirtilmiş olup, bu da bu maddenin oda sıcaklığında az uçucu olduğunu gösterir. Böylece bu durum, kullanıldığı işlemlerde daha yüksek kontrollü bir uygulama sunar.

Uygulama Teknikleri

Butil DiGlikol Asetat, kaplama endüstrisinde kullanım kolaylığı sağlayan çok yönlü bir bileşiktir. Bu bileşen, özellikle seviyeleme ve koalesan yardımcı madde olarak çeşitli uygulama tekniklerinde katma değer yaratır.

Seviyeleme Ajanı Olarak Kullanım

Butil DiGlikol Asetat, boyaların ve kaplamaların yüzeyde düzgün bir şekilde yayılmasını sağlayan etkili bir seviyeleme ajanıdır. Uygulama teknikleri açısından, kaplama maddelerinin uygun viskoziteye ulaşmasını sağlar ve yüzey pürüzlerini önleyerek mükemmel bir düzeyde yüzey pürüzsüzlüğüne katkıda bulunur.

 • Özellikler:
 • Uygulama Alanları:
  • Otomotiv endüstrisi
  • Mobilya vernikleri
  • İnşaat boyaları

Koalesan Madde Olarak Kullanım

Koalesan maddeler, boyama işlemlerinde film oluşturan bileşenlerin birbirine daha iyi yapışmasını sağlar. Butil DiGlikol Asetat, polimer partiküllerinin birleşerek sağlam bir film katmanı oluşturmasına olanak tanıyan bir koalesan madde olarak kaplama uygulamalarında tercih edilir. Solvent bazlı sistemlerde, formülasyonun kırılganlığını azaltarak dayanıklılığı artırır.

 • Uygulama Detayları:
  • Polimer partiküllerinin birleşme sürecini iyileştirir.
  • Film oluşum sırasında homojen dağılım sağlar.
 • Uygulama Alanları:
  • Su bazlı iç ve dış mekan boyaları
  • Endüstriyel kaplamalar
  • Mürekkep sektörü

Endüstriyel Kullanımlar

Butil DiGlikol Asetat, geniş bir yelpazede endüstriyel uygulamalarda çözücü olarak tercih edilmekte olup, özellikle gaz ve yağ sektörü ile lâk ve verniklerde etkin rol oynamaktadır.

Gaz ve Yağ Sektörü

Bu kimyasal bileşik, gaz sektöründe çözücü olarak kritik görevler üstlenir. Özellikle petrol bazlı yağların formülasyonunda, çözücü nitelikleri sayesinde yağların daha verimli bir şekilde işlenmesine imkân tanır. Gaz sektöründe de benzer bir şekilde kullanılır, çözücü olarak hem proses verimliliğini artırır hem de üretim maliyetlerine katkıda bulunur.

 • Özellikleri:
  • Yüksek çözücülük kapasitesi
  • Düşük buhar basıncı ve uçuculuk

Lâk ve Vernikler

Lâk ve vernik üretiminde, Butil DiGlikol Asetat’ın önemi, kuruma sürecini uzatarak işlemin daha kontrollü gerçekleşmesini sağlamaktan kaynaklanır. Ayrıca, bu bileşik sayesinde kaplamalar pürüzsüz ve eşit bir şekilde uygulanabilir, bu da son ürün kalitesini artırır.

 • Kullanım Alanları:
  • Boya sektöründe kuruma sürecinin kontrolü
  • Mürekkep ve yapı kimyasalları sektöründe düzenleyici olarak kullanım

Bu özellikler, Butil DiGlikol Asetat’ın endüstriyel uygulamalarda güvenilir bir seçenek haline gelmesinin nedenlerindendir.

Pazar Analizi Ve Ekonomik Veriler

Butil DiGlikol Asetat pazarının analizi, hem ürünün kendine has dinamiklerini hem de genel ekonomik eğilimleri dikkate almalıdır. Söz konusu kimyasal maddenin kullanım alanları, tüketici talepleri ve üretim maliyetleri, pazarın büyüklüğünü ve trendlerini etkileyen ana faktörlerdir.

Üretim ve Tüketim Eğilimleri:

 • Yıllık Üretim: Üretim verileri, sektörün kapasite kullanımını ve büyüme hızını göstermektedir.
 • Yıllık Tüketim: Müşteri talebi ve kullanım alanları genişledikçe, tüketim miktarı artış göstermektedir.

Ekonomik Göstergeler:

 • Fiyat Dalgalanmaları: Ham madde fiyatlarındaki değişim, Butil DiGlikol Asetat’ın piyasa fiyatlarını etkilemektedir.
 • Döviz Kurları: İthalat ve ihracat yapılırken döviz kurları, maliyetleri ve dolayısıyla pazar rekabetini belirlemektedir.

Pazar Trendleri:

 • Çevresel Düzenlemeler: Çevre sağlığına etkileri nedeniyle ürün üzerindeki regulasyonlar, pazarın şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
 • Teknolojik İnovasyonlar: Yeni üretim teknolojileri ve uygulama alanları, pazarın genişlemesine katkıda bulunmaktadır.

Butil DiGlikol Asetat pazar analizi, piyasa oyuncuları için stratejik karar alma sürecinde kritik öneme sahiptir. İlgili ekonomik verilerin ve trendlerin sürekli izlenmesi, pazarın geleceğini ve yatırım olanaklarını şekillendirecektir.

Yeni Gelişmeler ve Araştırmalar

Butil DiGlikol Asetat (BDGA), endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan organik bir bileşiktir. Araştırma ve gelişme çalışmaları, ürünün daha verimli ve çevre dostu kullanımı için devam etmektedir.

Son çalışmalarda, BDGA’nın çözücü özellikleri geliştirilerek temizlik ve kaplama endüstrilerinde daha az toksik alternatifler sunulmuş olduğuna dikkat çekilmektedir. Ayrıca, bu bileşenin enerji verimliliğini artıracak yeni nesil mürekkeplerde kullanım potansiyeli üzerinde durulmaktadır.

 • İnovasyon: BDGA ile ilgili yeni buluşlar, kimyasal formülünün çeşitli sektörlerde etkinliğini artıracak şekilde modifikasyonunu içermektedir. Bunlar, bileşenin düşük parlama noktası ve yüksek kaynama noktasının yanı sıra, formülün saflığı üzerinde gerçekleştirilen geliştirmelerdir.
 • Araştırma: Yapılan araştırmalar, BDGA’nın üretim sürecinde katalizör kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmaları içermekte olup, sürecin çevreye olan etkilerinin düşürülmesine katkı sağlamaktadır.
 • Yeni Gelişmeler: Çevresel sürdürülebilirlik odaklı araştırmalar, BDGA’nın alternatif kaynaklardan üretilmesi ve atık azaltma tekniklerine entegrasyonuna yönelik yeni yöntemler geliştirilmesine öncülük etmektedir.

Bu gelişmelerin, temizleyici ve bağlayıcı olarak tam performanslı çalışmasının yanı sıra, endüstrinin artan çevre standartlarına uyum sağlamasında önemli etkisi bulunmaktadır. Yapılan araştırmaların sonuçları, BDGA’nın daha sürdürülebilir bir gelecek için uyarlanabilirliğini göstermektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Butil diglikol asetat, çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan ve özel özelliklere sahip bir kimyasal solventtir. Bu bölümde, bu bileşiğe dair bazı sıkça sorulan sorulara yanıt bulacaksınız.

Butil diglikol asetatın özellikleri nelerdir?

Butil diglikol asetat, organik bir çözücü olarak işlev görür ve suda az çözünür. Karışım halinde diğer organik solventler ile birlikte kullanılabilir.

Butil diglikol asetat hangi sanayi alanlarında kullanılır?

Bu kimyasalın kullanım alanları arasında baskı mürekkeplerinde nem ayarlayıcı madde olarak, metal temizliyiciler ve köpük söndürücülerin bileşenleri olarak, kaplama endüstrisinde yer alır.

Butil diglikol asetatın güvenlik bilgi formu (MSDS) hakkında bilgi nerede bulunabilir?

Butil diglikol asetatın güvenlik bilgi formu (MSDS), üretici firmaların veya tedarikçilerin sitelerinde bulunabilir. Form, madde hakkında detaylı güvenlik protokolleri ve manipülasyon talimatlarını içerir.

Butil diglikol asetatın CAS numarası nedir ve bu numara ne anlama gelir?

Butil diglikol asetatın CAS numarası 112-34-5’tir. CAS numarası, kimyasal maddeleri tanımlamak için dünya çapında kabul görmüş bir sistemdir ve her bir kimyasal bileşiğe özgüdür.

Butil glikol asetatın yanıcılık durumu nedir?

Bu bileşik, yanıcı bir madde olarak sınıflandırılmaz, ancak bazı koşullar altında tutuşabilir. Güvenlik önlemleri ve kullanım koşulları, MSDS’de ayrıntılı olarak yer alır.

Butilin endüstriyel kullanımları ve faydaları nelerdir?

Butil diglikol, endüstriyel kullanımda üretim süreçlerini kolaylaştırıcı bir çözücüdür. Nem ayarlama ve metal yüzeylerden yağ giderme gibi özellikleri sayesinde çok yönlü kullanım alanlarına sahiptir.

Butil Diglikol Asetatın Diğer İsimleri:

 • Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-, 1-acetate
 • Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-, acetate
 • 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate
 • Butyl carbitol acetate
 • Diethylene glycol monobutyl ether acetate
 • Diglycol monobutyl ether acetate
 • Diethylene glycol butyl ether acetate
 • Butyl diethylene glycol acetate
 • Butoxyethoxyethyl acetate
 • Hykleen 340
 • DE Acetate
 • 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethyl acetate
 • Butyl diglycol acetate
 • Butasol V
 • NSC 5175
 • NSC 6570
 • Diethylene glycol monobutyl acetate
 • 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol acetate
 • ABG
 • Diethylene glycol mono-n-butyl ether acetate
 • Diethylene glycol n-butyl ether acetate
 • CELTOL BDGAC
 • Butysenol 20 acetate