Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Baryum Karbonat

Baryum Karbonat Satış ve Tedariki

Baryum Karbonat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

513-77-9

Baryum Karbonat Kullanım Alanları ve Güvenlik Önlemleri

Baryum karbonat, BaCO3 kimyasal formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Kimya endüstrisinde önemli bir yere sahip olan bu madde, renksiz ve beyaz kristal bir yapıya sahiptir. Baryum elementinin karbonat iyonları ile birleşmesi sonucu oluşur ve su içindeki çözünürlüğü oldukça düşüktür.

Bu bileşik, çeşitli endüstriyel süreçlerde kullanılmaktadır ve genellikle başka kimyasalların üretiminde ara malzeme olarak görev alır. Kendine has özellikleriyle, pek çok asidin içinde çözünebilme kapasitesine rağmen, sülfürik asit içinde çözünmezliği ile dikkat çeker.

Baryum karbonat doğada witherit adı verilen bir mineral formunda bulunabilir. Ancak en yaygın kullanımı sanayi tarafından hazırlanan saf formudur ve bu form, en çok barit madeninden elde edilen barium bileşikler arasındadır. Bu madde, özellikle seramik, cam ve petrokimya gibi alanlarda farklı işlevler için tercih edilir.

Baryum Karbonatın Kimyasal Özellikleri

Baryum Karbonat, BaCO3 formülüne sahip inorganik bir bileşik olup, endüstriyel uygulamalar açısından önem taşır. Bazen barit olarak da anılan bu madde, temel kimyasal özellikleri ve güvenlik talimatları ile dikkat çeker.

Kimyasal Formül ve Yapı

Baryum Karbonatın kimyasal formülü BaCO3‘tür. Bu bileşik, baryum elementi (Ba), karbon (C) ve oksijen (O) atomlarının belirli bir oranda birleşmesi ile meydana gelir. Kristal yapısı, kovalently-bonded units tarafından oluşturulmuş renksiz ve beyaz kristaller şeklindedir.

Fiziksel Özellikler

BaCO3, beyaz kristal toz görünümünde bir madde olup, normal şartlar altında katı halde bulunur. Yoğunluğu yaklaşık 4.29 g/cm³’tür. Erime noktası 811°C (1,492°F) civarında belirtilirken, kaynama noktası doğrultusunda bozulmaya uğrar.

Çözünürlük ve Tepkimeler

Baryum Karbonat, suda çok az çözünebilen bir maddedir ki bu durum onu çözünürlük bakımından özel kılar. Suda çözünmeyen baryum sülfat (BaSO4) ile reaksiyona giren çözünür kalsiyum tuzları sonucunda çözelti içinde kalır ve baryum sülfat ile kalsiyum karbonat (CaCO3) oluşturur.

Güvenlik Bilgileri

NFPA 704 ölçeğine göre tehlike derecesi belirlenir ve baryum karbonata ilişkin COA (Certificate of Analysis) dikkatle incelenmelidir. Zehirli olabileceği için, baryum karbonatın kullanımında güvenlik standartlarına uyulması elzemdir. Madde, toksik etkilere neden olabileceğinden ötürü maruz kalma ve toksisite belirtileri konusunda bilgi sahibi olunmalıdır.

Hazırlama Yöntemleri

Baryum Karbonat genellikle, hammadde olarak kullanılan baryum sülfat (BaSO4)’ın hidroklorik asit (HCl) ile işlenmesiyle elde edilir. Alternatif olarak, baryum sülfidin karbondioksit (CO2) gazı ile reaksiyonu sonucu da üretilebilir.

Kimyasal Karışıklık

BaCO3, karmaşık kimyasal süreçlerde etkin rol oynar. Özellikle, ısıl işlem sırasında çeşitli kimyasal değişikliklere uğrayabilir. Örneğin, yüksek sıcaklıkta baryum oksit (BaO) ve karbondioksit gazına (CO2) dönüşebilen covalent bağlı birimlere sahiptir.

Baryum Karbonatın Fiziksel Formları

Baryum Karbonat, doğal ve sentetik yollarla elde edilen, su ile ilginç reaksiyonlar gösterebilen ve özel saflik kriterlerine uygun çeşitli fiziksel formlara sahip bir inorganik bileşiktir.

Doğal Oluşum

Baryum karbonat doğada witherite adı verilen mineral formunda bulunur. Saf halde beyaz renkli bir katı olan witherite, genellikle barit mineralinin (baryum sülfat) kimyasal reaksiyonları sonucu oluşur. Bu mineralin CAS numarası 513-77-9’dur.

Sentezlenmiş Formlar

Sanayide baryum karbonat, çoğunlukla baryum sülfatın karbon ile yüksek sıcaklıkta redüksiyonu yöntemiyle sentezlenir. Bu beyaz katı, çeşitli endüstriyel süreçlerde kullanılır. Ayrıca baryum karbonat, sinterlenmiş yani yüksek ısı altında sıkıştırılarak daha sert ve yoğun hale getirilmiş formda da bulunabilir.

Ticari Ürünler

Ticari olarak baryum karbonat, bir rodentisit olarak ve aynı zamanda cam endüstrisinde, seramiklerde, sırlarda ve emaye yapımında kullanılan önemli bir bileşiktir. Baryum karbonatın safliği için COA (Certificate of Analysis) önemlidir ve ürünün kalite standartlarını belirtir.

Su ile Reaksiyonlar

Baryum karbonat, suda çok az çözünür; ancak çözünebilen baryum tuzları ile reaksiyona girerek çözünmeyen kalsiyum ve magnezyum tuzlarına dönüşebilir. Bu reaksiyonlar su yumuşatma süreçlerinde kullanılır.

Saflık ve Çözünürlük

Bu inorganik bileşik, gastrointestinal sistemde çözünmez ve bu nedenle oral yoldan alındığında zehirleyici etkisi azdır. Ancak, çözünebilen baryum tuzları zehirli olabilir ve kazara yutulduğunda karşı tedbirler gerektirebilir. Su çözünürlüğü düşük olan baryum karbonatın safliği endüstriyel kullanımlar için büyük önem taşır.

Baryum Karbonatın Endüstriyel Kullanımları

Baryum karbonat, endüstriyel alanda birçok kullanım için değerli bir madde olarak kabul edilir ve çeşitli uygulamalarda kritik öneme sahiptir.

Seramik Endüstrisi

Baryum karbonat, seramik endüstrisinde önemli bir rol oynar. Porselen ve seramik ürünlerin üretiminde akışkanlaştırıcı olarak kullanılmasının yanı sıra, sırların ve glazelerin hazırlanmasında da etkilidir. Böylece, nihai ürünlerin mekanik hasara ve kimyasal etkilere dayanıklılığı artırılır.

Teknik Uygulamalar

Bu madde aynı zamanda, yüksek derecede pürüzlülük ve refrakterlik gerektiren teknik uygulamalar için idealdir. Özellikle elektronik endüstrisinde, baryum tuzları başta olmak üzere çeşitli bileşenlerin imalatında kullanılır. Baryum karbonat, ayrıca optik cam ve baryum içeren manyetik malzemelerin üretiminde hayati bir ham maddedir.

Diğer Kullanım Alanları

Baryum karbonat kullanımının genişlediği başka sektörler arasında boya, lastik ve plastik endüstrileri bulunur. Bu endüstrilerde, baryum karbonat genellikle dolgu maddesi olarak tercih edilen bir bileşendir ve malzemelerin özelliklerini iyileştirmekte yardımcı olur.

Güvenli Kullanım Yönergeleri

Baryum karbonatın toksik özelliklere sahip bir kimyasal bileşik olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Güvenli kullanım için, ilgili iş sağlığı ve güvenliği yönergeleri dikkatle takip edilmelidir. Isıtıldığında parçalanarak toksik gazlar çıkarabilir, bu nedenle uygun havalandırma önemlidir.

Çevresel Etkiler

Çevre üzerindeki etkilerine dikkat edilmesi önemlidir. Su yollarına karışımının önlenmesi gerekmektedir, zira baryum karbonat sucul organizmalar için tehlikeli olabilir.

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Baryum karbonat içeren atıkların yönetimi hassasiyet gerektirir. Atıkların uygun yöntemlerle imha edilmesi veya mümkünse geri dönüştürülmesi, hem insan sağlığı hem de çevre açısından önemlidir. Geri dönüşüm süreçlerinde, baryum karbonatın yeniden kullanılabilirliği araştırılmalı ve teşvik edilmelidir.

Baryum Karbonatın Sağlık Üzerine Etkileri

Baryum karbonatın insan sağlığına etkileri, maruz kalınan doza ve süreye bağlı olarak akut ve kronik olabilmektedir. Baryum karbonat güvenlik önlemleri alınmadan kullanıldığında toksik etkiler gösterebilir.

Kronik Zehirlenme

Kronik baryum karbonat maruziyeti, sürekli veya tekrarlayan düşük dozlarda baryum karbonat ile temas halinde olunduğunda ortaya çıkar. Uzun vadede karşılaşılan belirtiler arasında kas seğirmeleri ve solunum yetmezliği sayılabilir.

Akut Zehirlenme

Akut baryum karbonat zehirlenmesi genellikle yüksek dozda tek seferlik maruz kalma sonucunda oluşur. Kısa süre içinde görülen belirtiler şunları içerebilir:

 • Yutma sonrası: Hızlı başlayan kusma ve bulantı
 • Nörolojik etkiler: Kas seğirmeleri ve konvülsiyonlar
 • Solunum sorunları: Akut maruziyet solunum yetmezliğine yol açabilir.

Maruziyet Karşıtı Tedbirler

Baryum karbonatın toksisitesini azaltmak için çeşitli güvenlik önlemlerinin alınması şarttır. Bu önlemler şunları içerir:

 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • İyi havalandırılmış çalışma ortamları
 • Deri ve göz temasından kaçınmak için uygun ekipman kullanılması

Baryum karbonat ile çalışılırken maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için belirli iş güvenliği protokolleri uygulanmalıdır. Bu madde ile etkileşim halindeki kişilerin belirtilen güvenlik tedbirlerini titizlikle uygulamaları tavsiye edilir.

Tedarik ve Ticaret

Barium karbonat tedariki, çeşitli formlarda ve saflıklarda gerçekleştirilmekte olup, ticari şartlar, ürünün ambalajlanması ve taşınma yöntemleri açısından standartlara tabidir. Gerçek kullanım alanları itibarıyla, özellikle seramik endüstrisindeki sırlar ve glazelerde baryum oksit kaynağı olarak önemli bir rol oynamaktadır.

Ticari Şartlar

 • Ambalaj: Kimyasal maddeler, minimum ambalaj başlayarak büyüklüğe veya tankerli dökme yöntemine kadar çeşitlilik gösterir.
 • Sağlık ve Güvenlik: Barium karbonat ile çalışırken, malzemenin COA (Certificate of Analysis) dikkate alınarak güvenli taşıma ve depolama yapılmalıdır.

Gerçek Kullanım Alanları

 • Seramik Endüstrisi: Barium karbonat, seramik sırlarında baryum oksit (BaO) kaynağı olarak kullanılır. Parlaklık verici özellikte olduğu için sınırlı miktarda kullanılır.
 • Glazeler: Barium karbonat, miktarına bağlı olarak glazelerin parlaklığını arttırabilir ya da mat bir görünüm kazandırabilir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

Baryum Karbonat, endüstriyel ve üretim süreçlerinde kullanılan önemli bir kimyasal madde olduğundan, bu maddenin üretimi, kullanımı ve atığına yönelik sıkı yasal ve düzenleyici çerçeveler bulunmaktadır.

Uluslararası Standartlar

Baryum Karbonat (BaCO₃) için uluslararası standartlar, üretim ve ticareti düzenleyen çeşitli protokollerle yerleştirilmiştir. Özgül CAS numarası (513-77-9) ile tanımlanmış olan bu kimyasalın, kimyasal güvenlik veri sayfaları ve etiketlemeleri, NFPA 704 standartlarına uygun şekilde yapılması zorunludur. Ayrıca, her ürünün Kimyasal Analiz Sertifikası (COA) olmalıdır.

Güvenlik Standartları

Baryum Karbonat kullanımı ile ilgili güvenlik önlemleri, insan sağlığının korunması ve olası zehirlenme risklerinin önüne geçilmesi için büyük önem taşımaktadır. NFPA 704 etiketleme sisteminde, bu maddeye ait özellikler net olarak belirtilmekte ve sağlık, yangın ve reaktivite tehlikeleri açıkça sınıflandırılmaktadır. İş güvenliği prosedürleri ve uygun güvenlik ekipmanları, işçi sağlığı ve güvenliği yasaları tarafından düzenlenir ve zorunlu hale getirilir.

Çevreye Yönelik Düzenlemeler

Baryum Karbonat üretimi ve kullanımı sırasında çevreye karşı toksik etkileri dikkate alınmış ve zararlı maddelerin çevreye salınımını sınırlayan düzenlemeler getirilmiştir. Sodium Carbonate gibi kimyasallara uygulanan çevresel düzenlemeler Baryum Karbonat için de geçerli olup, atık yönetimi ve emisyon kontrolü çerçevesinde detaylı regülasyonlar içermektedir. Bu regülasyonlar, madde kullanımının tüm aşamalarını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Baryum Karbonatın Alternatiflerine Genel Bakış

Baryum karbonatın alternatifleri, çeşitli endüstriyel uygulamalarda farklı özellikler ve kullanımlar sunar. Bu alternatifler, barit bileşiklerinden yenilenebilir kaynaklara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsar.

Barit Bileşikleri

Barit, doğal olarak bulunan baryum sülfat (BaSO4) mineralidir. Bu, baryum karbonata nazaran daha yüksek bir yoğunluğa sahip olup ses yalıtımı ve radyasyon korumasında sıklıkla tercih edilir.

Stronsiyum Karbonat

Stronsiyum karbonat (SrCO3), baryum karbonata benzer özelliklere sahip olup, piroteknik ve cam endüstrisinde kullanılır. Stronsiyum, baryum karbonatın aksine baryum iyonları içermez, bu da onu farklı uygulamalar için daha uygun hale getirebilir.

Kalsiyum Bileşikleri

Baryum karbonatın alternatifleri arasında kalsiyum karbonat (CaCO3) ve kalsiyum tuzları öne çıkar. Bu bileşikler, gıda katkı maddesi olarak ve çeşitli üretim süreçlerinde kullanılan yaygın malzemelerdir.

Diğer Alkali Karbonatlar

Alkali karbonatlar arasında sodyum karbonat (Na2CO3) bilinen örneklerdendir. Bu, cam ve deterjan üretiminde ham madde olarak kullanılır ve baryum karbonata göre daha geniş bir çözünürlük yelpazesi sunar.

Gelişmiş Nanomalzemeler

Nanoteknoloji, baryum karbonatın alternatifi olarak baryum peroksit ve baryum monokarbonat gibi gelişmiş malzemelerin üretimine olanak tanır. Bu tür malzemeler, yüksek performanslı endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

Yenilenebilir Kaynaklar

Çevre dostu yaklaşımlar, baryum karbonatın alternatifleri arasında yenilenebilir kaynakların kullanımını öne çıkarır. Bu kaynaklar, sürdürülebilir ve ekolojik açıdan daha kabul edilebilir çözümler sağlar.

Bilimsel Araştırma ve Gelişmeler

Baryum Karbonat üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, yeni keşifleri, teknolojik yenilikleri ve sürdürülebilirlik ile çevre dostu alternatifleri kapsamaktadır. Bu bileşik, seramik ürünlerin üretiminden çevre güvenliğine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Yeni Keşifler

Baryum karbonat, tarihçisi William Withering tarafından tanımlanan oldukça reaktif bir bariyt bileşiği olan witherit cevherinden elde edilebilen bir bileşiktir. Bu mineralin keşfi, seramik ve diğer endüstriyel uygulamalarda bir hammadde olarak öneminin anlaşılmasında kritik bir dönüm noktası olmuştur. Witherit, baryum karbonatın doğal formudur ve çeşitli kimyasal işlemlerle saflaştırıldıktan sonra endüstriyel kullanıma sunulmaktadır.

Teknolojik İnovasyon

Seramik sektöründeki yenilikler, baryum karbonatın kullanımını optimize etmeyi amaçlamaktadır. Seramik karoların üretiminde ilave edilen baryum karbonatın, malzemelerin lineer küçülme, yoğunluk ve su emme özelliklerine olan etkisi incelenmiştir. İnovasyon, ürün kalitesini artırma ve maliyeti düşürme yönünde ilerlemektedir.

Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Baryum karbonatın üretimindeki sürdürülebilirlik çalışmaları, ekonomik ve çevresel etkenlerin dengesini gözetmektedir. Ham madde kullanımının etkinleştirilmesi, atık azaltılması ve işçi sağlığının korunması, bu çalışmaların odağını oluşturmaktadır. Ayrıca, baryum karbonatın toksik olabilecek bir madde olması, güvenlik önlemlerinin ve üretim tekniklerinin sürekli iyileştirilmesini gerektirmektedir.

Çevre Dostu Alternatifler

Baryum karbonatın potansiyel toksik etkilerine bağlı olarak, çevre dostu alternatifler üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Bu alternatifler, özellikle atık yönetimi ve saflaştırma işlemleri sırasında çevresel riskleri azaltmayı hedeflemektedir ve baryum karbonatın kullanıldığı seramik ürünlerin güvenliğini artırmak üzere tasarlanmaktadır.

Baryum Karbonatın Geleceği

Baryum Karbonat (BaCO3), özellikle seramik endüstrisinde kullanılan önemli bir bileşiktir; fakat toksik özellikleri sebebiyle güvenlik önlemleri alınması gereklidir.

Endüstriyel Gelişmeler

Baryum Karbonat, seramik endüstrisindeki düşük özgül ısı ihtiyacını karşılamakta ve bu kapasitesi gelecekte daha da önem kazanabilir. Teknolojik yenilikler, üretim süreçlerinin verimliliğini artırmayı ve atık miktarlarını azaltmayı hedeflemektedir. Yenilenen üretim metotları, baryum karbonatın performansını ve kullanımını genişletmeyi vaat etmektedir.

 • Performans Optimizasyonu: Geliştirilen sentez yöntemleri ile baryum karbonatın özellikleri optimize edilmektedir.
 • Üretim Teknikleri: Daha çevreci ve sürdürülebilir üretim teknikleri üzerinde çalışılmaktadır.

Pazar Tahminleri

Piyasa analistleri, baryum karbonatın talebinin, özellikle seramik endüstrisi tarafından, istikrarlı bir şekilde büyüyeceğini öngörmektedir. Yeni kullanım alanları ve gelişen ülkelerdeki sanayileşme süreçleri, pazarın büyümesinin ana itici güçleri arasında yer almaktadır.

 • Talep Artışı: Seramik sektöründe ve diğer endüstriyel uygulamalarda baryum karbonat kullanımının artması beklenmektedir.
 • Ekonomik Büyüme: Gelişmekte olan pazarlardaki ekonomik büyüme, baryum karbonat talebini olumlu yönde etkileyecektir.

Çevresel Etki Değerlendirmeleri

Baryum karbonatın toxic özellikleri, çevresel düzenleyici kurumların dikkatini çekmiştir. İlerleyen çevre standartları, bu kimyasalın üretimi ve kullanımı üzerinde daha katı kontroller getirebilir. Çevresel etki değerlendirmeleri, bu bileşiğin güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanımını yönlendirecek önlemleri belirleyecektir.

 • Güvenlik Prosedürleri: Baryum karbonatın kullanımını yöneten güvenlik prosedürlerinin geliştirilmesine odaklanılmaktadır.
 • Risk Değerlendirme: Toksik etkileri azaltmak için risk değerlendirme çalışmaları önem arz etmektedir.

Özet ve Sonuç

Baryum karbonat (BaCO₃), beyaz ve kristal bir yapıya sahip inorganik bir bileşiktir. Bu bileşik, özellikle seramik, cam ve elektronik sanayi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kimyasal özellikleri açısından baryum karbonat, suda çözünmezken asitlerin varlığında ayrışabilen bir maddedir. Yoğunluğu yaklaşık olarak 4.286 g/cm³’tür ve erime noktası 811°C olarak belirlenmiştir.

Baryum karbonatın kullanımında güvenlik önemli bir konudur, zira insan sağlığına zararlı etkileri bulunabilir. Bu nedenle, toksisite risklerini azaltmak amacıyla belirli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Güvenlik veri sayfaları ve etiketler dikkatle incelenmelidir.

Seramik üretiminde baryum karbonat, lineer küçülme ve su emme gibi özelliklerin düzenlenmesinde etkili olabilmektedir. Ayrıca çeşitli oranlarda ilavesi, seramiklerin kimyasal ve mikroyapı özelliklerini değiştirebilmektedir.

Genel olarak baryum karbonat, endüstriyel olarak değerli bir bileşiktir; ancak güvenlik ve toksisite konuları doğru yönetildiğinde etkin ve güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Kaynakça

Baryum Karbonat üzerine gerçekleştirilen çalışmalar ve analizler, İnChI (Uluslararası Kimyasal Tanımlayıcı) gibi standart kimyasal tanımlayıcıların kullanılmasını gerektirir. Baryum Karbonat’ın İnChI kodları, bu bileşiğin yapısal özelliklerini benzersiz olarak ifade eder ve araştırmacılar ile paylaşmaya olanak tanır.

Araştırmalar sırasında kullanılan instrument (aygıt/instrumentler) arasında SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) ve XRD (X-ışını Kırınımı) bulunmaktadır. Bu aygıtlar, Baryum Karbonat’ın mikroyapı ve kristal yapısının analizi için önemlidir.

Aşağıdaki tablo, konuyla ilgili çalışmalara ait referans bilgilerini özetlemektedir:

KaynakçıYöntemAmaç
DergiPark’taki ÇalışmalarLiçi ve Etkileşim TestleriBaryum ve magnezyum içeren katıların, karbonat yüklü çözeltilerle etkileşiminin incelenmesi
Nevşehir Bilim ve Teknoloji DergisiMikroyapı AnaliziBaryum Karbonat’ın seramik üzerine etkilerinin incelenmesi

Bu bilgiler, Baryum Karbonat hakkında derinlemesine bilgi edinmek ve bileşiğin çeşitli kullanım alanlarına ilişkin somut verilere ulaşmak için temel teşkil eder. Özellikle Baryum Karbonat’ın endüstriyel uygulamalarda yer almasının yanı sıra potansiyel zehirlilik risklerine dair bilgiler, bu kaynaklarca sağlanan verilerle desteklenmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Baryum karbonat, baryum (Ba) elementi ve karbonat iyonlarının birleşmesiyle ortaya çıkan, endüstriyel açıdan önemli bir bileşiktir. Bu bölümde baryum karbonatla ilgili sık sorulan sorulara yanıtlar bulunmaktadır.

Baryum karbonatın kimyasal formülü nedir?

Baryum karbonatın kimyasal formülü BaCO₃’tür.

Baryum karbonat hangi endüstriyel alanlarda kullanılır?

Baryum karbonat, seramik yapımında, yağ sondajı çamurlarında, cam üretiminde ve zararlı haşerelerle mücadelede kullanılan önemli bir kimyasaldır.

Baryum karbonatın su ile çözünürlüğü nasıldır?

Baryum karbonat suda oldukça düşük bir çözünürlüğe sahiptir, yani suda az çözünür.

Baryum karbonat nasıl üretilir?

Baryum karbonat, baryum içeren minerallerin işlenmesi sonucu elde edilir. Genellikle baryum sülfatın karbonatla reaksiyona girmesi sonucu üretilir.

Baryum karbonat ile kalsiyum karbonat arasındaki temel farklar nelerdir?

Baryum karbonat ve kalsiyum karbonat arasında yapısal ve kimyasal farklar bulunmaktadır. Kimyasal formüller farklıdır; baryum karbonat için BaCO₃, kalsiyum karbonat için ise CaCO₃ formülü geçerlidir. Baryum karbonatın özgül ağırlığı kalsiyum karbonatinkinden daha yüksektir ve toksisite açısından kalsiyum karbonata göre daha zararlı olabilir.

Baryumun genel kullanım alanları ve özellikleri nelerdir?

Baryum, X-ışını diyagnostik işlemlerinde ve ateşleyicilerde kullanılır. Kimyasal özellikleri açısından yüksek yoğunluklu bir metal olması ve yüksek atom numarasına sahip bir element olması nedeniyle radyasyonu emme yeteneğine sahiptir.

Baryum Karbonatın Diğer İsimleri:

 • Carbonic acid, barium salt (1:1)
 • Barium carbonate
 • C.I. 77099
 • C.I. Pigment White 10
 • Barium carbonate (BaCO3)
 • Barium carbonate (1:1)
 • Barium monocarbonate
 • Pigment White 10
 • BW-P
 • BW-C3
 • FO3
 • LC 1
 • LC 1 (carbonate)
 • LSR
 • BW-KH30
 • BW-KH 30