Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Baryum Nitrat

Baryum Nitrat Satış ve Tedariki

Baryum Nitrat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

10022-31-8

Baryum Nitrat Kullanımı: Endüstriyel ve Çevresel Etkileri

Barium nitrat, kimyasal formülü Ba(NO3)2 olan renksiz, toksik ve suda çözünebilen bir inorganik bileşiktir. Bu madde barium tuzlarının çoğu gibi çeşitli endüstriyel süreçlerde kullanılan önemli bir kimyasal maddedir. Barium nitrat aynı zamanda piroteknikte kullanımıyla tanınır. Yeşil bir alevle yanması, daha çok havai fişek üretiminde yeşil renk efektinin elde edilmesinde tercih edilmesine yol açar. Ayrıca, oksitleyici bir ajandır ve yanıcı maddelerle güçlü reaksiyonlar gösterir.

Baryum nitrat kulaklık edilmemeli olan bir madde olması doğal olarak dikkatli bir kullanımı gerektirir. Birleşik halde nitrobarit minerali olarak da doğada bulunabilir ve suni olarak ise baryum ve nitrat tuzlarının tepkimesiyle elde edilir. Beyaz kristaller halindeki bu kimyasal, metallerle ince bölünmüş formda karıştırıldığında veya darbeye maruz kaldığında tutuşabilir, bu özelliğiyle güvenlik önlemlerinin önemli olduğu çeşitli sanayi uygulamalarında kullanılır.

Söz konusu bileşik, boyalara ve pigmentlere beyazlık katmakta ve metalleri koruma konusunda da etkilidir. Baryum nitrat metaller üzerine kaplama maddesi olarak uygulanarak korozyona karşı koruma sağlayabilir. Bu koruyucu özellikleri nedeniyle metal işleme endüstrisi de baryum nitratı sıklıkla tercih etmektedir.

Karakteristik Özellikler

Baryum nitrat, bağımsız bir bileşen olarak ve birçok farklı endüstriyel prosesin bir parçası olarak kullanılma potansiyeline sahip belirgin kimyasal ve fiziksel özelliklere sahiptir. Bu bölümde, baryum nitratın kilit karakteristik özelliklerini inceliyoruz.

Kimyasal Formül ve Yapısı

Baryum nitrat, Ba(NO₃)₂ kimyasal formülüne sahiptir ve baryum atomu ile nitrat iyonlarından oluşan inorganik bir tuzdur. Yapısal olarak, katı halde baryum iyonları ve nitrat iyonları arasında iyonik bağlar bulunur.

Fiziksel Özellikler

Bu bileşik, beyaz kristal bir katı olarak bulunur ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Baryum nitratın yoğunluğu yaklaşık 3.24 g/cm³’dür ve erime noktası 592 °C civarındadır. Kristal yapısı kübiktir ve baryum nitratın kırılma indisi 1.54’tür.

Kimyasal Özellikler

Baryum nitrat, güçlü bir oksitleyici ajandır ve baryum oksit ile karbon dioksit ile reaksiyona girerek barium carbonate oluşturabilir. Suda çözündüğünde baryum ve nitrat iyonlarına ayrılır. Ayrıca yakıcı olduğunda baryum oksit ve su buharı ile oksijen açığa çıkar.

Güvenlik Bilgileri

Baryum nitrat, insanlar ve çevre için toksiktir. Solunum yoluna, cilde veya gözlere maruz kalındığında irritasyona ve yanmalara neden olabilir. Dolayısıyla, baryum nitratla çalışırken uygun güvenlik önlemlerinin alınması ve kişisel koruyucu donanım kullanılması çok önemlidir.

Üretim Yöntemleri

Baryum nitratın üretimi, genellikle baryum karbonatın işlenmesi veya diğer kimyasal yöntemlerle sağlanır. Her iki yöntem de nitrik asit kullanımını içerir ve özellikle baryum nitratın saflığına dikkat edilir.

Barium Karbonat İşlenmesi

Baryum karbonat (BaCO₃) ve nitrik asit (HNO₃) reaksiyonu, baryum nitrat üretiminin temel yöntemidir. Bu proses sırasında baryum karbonat, nitrik asit ile işlenir ve aşağıdaki kimyasal reaksiyon gerçekleşir:

BaCO₃ + 2HNO₃ → Ba(NO₃)₂ + CO₂ + H₂O

Burada, nitrik asit baryum karbonatı çözerek baryum nitrat (Ba(NO₃)₂) oluştururken yan ürün olarak karbon dioksit (CO₂) ve su (H₂O) açığa çıkar. Üretim sırasında, reaksiyonun tamamlanması için karışımın sürekli olarak karıştırılmasına ve reaksiyonun istenen seviyede ilerlemesi için sıcaklık kontrolüne dikkat edilir.

Diğer Üretim Teknikleri

Baryum nitrat üretimi için diğer teknikler de kullanılmaktadır, ancak bunlar geleneksel baryum karbonat işlenmesi kadar yaygın değildir. Alternatif yöntemler şunları içerebilir:

 • Baryum sülfat (barit) gibi diğer baryum içeren minerallerin işlenmesi,
 • Organik baryum tuzlarından baryum nitratın sentezi.

Bu yöntemler genellikle daha karmaşık ve maliyetlidir. Baryum nitratın üretimi sırasında kullanılan nitrik asit konsantrasyonu, sıcaklık ve diğer reaksiyon koşulları, ürünün saflık ve verimliliğini etkileyen faktörlerdendir.

Endüstriyel Kullanımlar

Baryum nitrat, savunma sanayisinden boyaların üretilmesine kadar çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan önemli bir kimyasaldır. Bu bölüm, baryum nitratın endüstriyel kullanım alanlarını detaylı şekilde inceleyecektir.

Pirotenik ve Patlayıcılar

Baryum nitrat, çeşitli pirotenik ve patlayıcı karışımların bileşenidir. Özellikle ‘baratol’ adı verilen patlayıcı bir bileşimde baryum nitrat, TNT ve bağlayıcı madde ile bir araya gelir. Bu tür karışımlar, maytaplarda, havai fişeklerde ve askeri mühimmatta kullanılmaktadır. Baryum nitrat ayrıca ‘Thermate-TH3’ gibi diğer militan karışımlarda alüminyum tozu ile birlikte yüksek sıcaklıkta yanarak ekstra enerji üretir.

Yeşil Alev Üretimi

Piroteniğin bir başka uygulaması olan yeşil alev üretimi için baryum nitrat kritik bir yüksek sıcaklık oksitleyicisidir. Hijyenik nedenlerle veya dikkat çekmek amacıyla kullanılan yeşil sinyal ışıkları ve acil durum sinyallemelerinde baryum nitrat esaslı bileşenlere yaygın şekilde rastlanır.

Vakum Tüp Sanayii

Baryum nitrat, vakum tüp sanayiinde crt(renkli) camlarında kullanılan bir bileşendir. Vakum tüpün cam malzemesinin optik özelliklerini geliştirir, böylece daha iyi bir görüntü kalitesine katkıda bulunur.

Boya ve Kaplama Maddeleri

Baryum nitrat, boyalar ve kaplama maddeleri endüstrisinde beyaz rengin sağlanmasında etkilidir. Ayrıca, baryum nitrat, metallerin korozyondan korunmasında kullanılan kaplamalarda kullanılır. Bu tür uygulamalar baryum nitratın işlevsel önemini ve çok yönlülüğünü göstermektedir.

Çevresel ve Sağlık Etkileri

Baryum nitrat, hem çevresel hem de sağlık açısından önemli etkilere sahiptir. Bu bileşik, oksitleyici özelliği ve toksik doğasıyla dikkatle kullanılması gereken bir kimyasaldır.

Toksisite

Baryum nitrat, yutulduğunda veya yüksek dozlarda insan vücuduna maruz kaldığında zehirli olabilir. İnsan sağlığı üzerindeki etkileri doza ve maruziyet süresine bağlı olarak değişir. Akut toksisite semptomları arasında karın ağrısı, kas zayıflığı, titreme ve potansiyel olarak hayatı tehdit edebilecek durumlar yer alabilir. Kimyasalın cilt ile teması durumunda tahriş ve kızarıklık meydana gelebilir.

 • Yutma Durumu:
  • Zararlı Etkiler: Karın ağrısı, kusma ve diyare
  • Yüksek Doz: Kas zayıflığı, zihinsel bulanıklık
 • Cilt ile Temas:
  • Yan Etkiler: Kızarıklık, kaşıntı, tahriş

Oksitleyici Özelliği

Baryum nitrat, güçlü bir oksitleyici ajandır ve ısı veya darbe ile kolaylıkla reaksiyona girebilir. Bu özellik, baryum nitratın patlayıcı yapımında kullanılmasına olanak tanır, ancak aynı zamanda kazalara ve yangın riskine neden olabilir. Özellikle yanıcı maddelerle beraber saklandığında tehlike arz eder. Bu nedenle baryum nitrat, güvenlik prosedürlerine uygun şekilde saklanmalı ve kullanılmalıdır.

 • Reaksiyon Riski:
  • Darbe/Kuvvet: Patlayıcı reaksiyonlar
  • Isı: Ani ve kontrolsüz alev alabilir

Çevresel olarak, baryum nitratın su yollarına sızması suda yaşayan canlılar için toksik etkilere yol açabilir ve ekolojik dengenin bozulmasına neden olabilir. Bu etkilerin önüne geçmek için, atık yönetimi ve güvenli depolama yöntemlerinin doğru bir şekilde uygulanması şarttır.

Barium Elisitelerinin Analizi

Barium nitratın analizi ve tanımlanması, nitrobarit minerali üzerinden örnekler ele alınarak gerçekleştirilir. Bu yöntem ile barium nitratın özellikleri ve bileşimi detaylı bir şekilde ortaya konulabilir.

Nitrobarit

Nitrobarit, doğal olarak bulunan ve kimyasal formülü Ba(NO₃)₂ olan bir mineraldir. Bu mineralin analizi sırasında infrakırmızı (IR) spektroskopisi ve çözünürlük testleri önemli bilgiler verir. Örneğin, IR spektroskopisi mineralin bileşenlerini ve yapısını doğru bir şekilde belirlemek için kullanılır. Nitrobarite yönelik yapılan çözünürlük testleri ise, barium nitratın su ile olan etkileşimini ve çözünürlük özelliklerini değerlendirir.

 • Çözünürlük: Suda çözünebilen barium nitrat, SR 365 ve NIOSH tarafından belirtilen güvenlik prosedürlerine göre ele alınması gereken toksik bir madde olarak sınıflandırılır.

Barium nitrat içeren nitrobarit minerali nadir bulunur ve özellikle piroteknik uygulamalarında kullanılan önemli bir bileşiktir. Mineralin bu kullanım alanında, yanma sırasında yeşil bir alev oluşturması ve oksitleyici özellik göstermesi önem taşır.

Analiz Süreçleri:

 • İnfrakırmızı Spektroskopisi (IR): Bileşenlerin ve kimyasal yapıların tanımlanması.
 • Çözünürlük Testleri: Barium nitratın suda çözünme derecesinin ölçülmesi.

Mineralin analizi, potansiyel riskleri belirlemek ve güvenli kullanım için gereklidir. Bu analizler, bu bileşiğin özellikle endüstriyel uygulamalarda kullanımının tehlike arz edip etmediğini de ortaya koyar.

Kimya Endüstrisinde Ara Maddeler

Kimyasal süreçlerde ara maddeler kritik öneme sahip olup, baryum nitrat bazlı reaksiyonlar baryum oksit ve baryum karbonat gibi önemli bileşiklerin üretiminde anahtar rol oynamaktadır.

Barium Oksit ve Barium Karbonat Üretimi

Baryum nitrat, baryum oksit (BaO) üretiminde oksidasyon sürecine katılarak büyük önem taşır. Isıtıldığında aşağıdaki reaksiyon gerçekleşir:

Ba(NO₃)₂ → BaO + 2 NO₂ + ½ O₂

Bu reaksiyon sonucu elde edilen baryum oksit, baryum karbonat (BaCO₃) üretiminde de kullanılır. Baryum karbonat, aşağıdaki tepkime ile üretilebilir:

BaO + CO₂ → BaCO₃

Baryum karbonat, seramik endüstrisinde sırların üretimi ve cam endüstrisinde saflığı artırmak için kullanılan önemli bir ara maddedir.

Barium Sülfat ve Barium Nitrit

Sülfürik asit ile baryum nitratın reaksiyonu sonucunda baryum sülfat (BaSO₄) üretilir:

Ba(NO₃)₂ + H₂SO₄ → BaSO₄ + 2 HNO₃

Baryum sülfat, yüksek yoğunluğu ve radyasyon geçirmez özelliği nedeniyle tıp alanında röntgen kontrast maddesi olarak kullanılır. Ayrıca, boyalarda bir dolgu maddesi olarak da tercih edilen bir bileşiktir.

Baryum nitrat ayrıca baryum nitrit (Ba(NO₂)₂) üretiminde de kullanılmaktadır. Bu üretim sürecinde baryum nitrat indirgeyici maddeler ile reaksiyona girerek baryum nitriti oluşturur. Baryum nitrit özellikle korozyon inhibitörleri ve pirotekniklerde kullanılmaktadır.

Diğer Barium Tuzları ve Bileşikler

Barium nitratın yanı sıra, barium elementi çeşitli bileşiklerde bulunur ve önemli endüstriyel uygulamalara sahiptir.

Barium Sülfür

Barium sülfür, BaS formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Hidrojen sülfür (H2S) ile barium oksit (BaO), ya da barium karbonat (BaCO3) tepkimeye girdiğinde üretilir. Fotoluminesans ve pigment üretimi gibi alanlarda kullanılır.

 • Özellikleri:
  • Renksiz kristaller
  • Suda çözünür
  • Zehirli olduğundan dikkatli kullanılmalı

Barium Sülfat

Barium sülfat, BaSO4 formülüne sahip doğal olarak bulunan bir mineral olan baritin başlıca bileşiğidir. Yüksek yoğunluğu nedeniyle radyolojik uygulamalarda, boyalar ve kaplamalar gibi birçok sanayi dalında kullanılmaktadır.

 • Özellikleri:
  • Beyaz, opak kristaller
  • Suda çözünmezlik
  • Toksik olmayışı

Barium sülfat, suda çözünmezliği sayesinde, medikal görüntülemede X-ray ve CT taramalarında kontrast madde olarak tercih edilir. Barium sülfür ise, özellikle pigment sanayinde, lastik ve plastik üretiminde kullanılır. Her iki bileşik de dikkatli kullanıldığında endüstriyel proseslerde verimliliği artırabilir.

Tepkimeler ve Denklemler

Baryum nitrat, patlayıcı üretimden optik cam yapımına kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan kimyasal bir bileşiktir. Bu bölümde, baryum nitratın tepkime denklemleri ve oluşabilecek yan ürünler detaylandırılacaktır.

Denklemler ve Yan Ürünler

Baryum nitrat (Ba(NO3)2), reaktif bir bileşik olup, özellikle patlayıcıların ve piroteknik malzemelerin üretiminde rol alır. Kimyasal tepkimelerde, baryum nitrat genellikle azot dioksit (NO2) veya nitrik oksit (NO) gibi özgül gazlar üreten reaksiyonlara girebilir. Kimyasal formülleri incelediğimizde şu tepkilere rastlarız:

 • Baryum nitratın termal ayrışması ile azot dioksit ve oksijen gazı oluşumu: Ba(NO3)2 → 2 NO2 + O2 + BaO

Bu tepkime sırasında oluşan gazlar arasında yüksek sıcaklığın etkisiyle nitrik oksit (NO) da bulunabilir. Fakat ana yan ürün nitrojen dioksit (NO2) gazıdır.

 • Baryum nitratın asitlerle reaksiyonu: Ba(NO3)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2NO2 + H2O

Özellikle nitrik asit ile temasında, baryum nitratın daha fazla nitrojen dioksit açığa çıkarması gözlemlenebilir. Reaksiyon sonucu ortaya çıkan diğer ürünler arasında su (H2O) yer alır.

Baryum nitratın kimyasal reaksiyonları kontrol altında yapıldığında çevresel zarar ve güvenlik riskleri azaltılabilir. Kimya endüstrisinde bu tepkimeler, önceden belirlenmiş güvenli laboratuvar prosedürleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

Teknik Veri ve Referans Bilgileri

Bu bölüm, Baryum Nitrat’ın kimyasal özelliklerine dair teknik veri ve referans bilgilerini içerir. Okuyucu bu bilgiler sayesinde Baryum Nitrat’ın temel karakteristiklerini ve tanımlayıcı detaylarını öğrenecektir.

Kimyasal Veriler

ÖzellikDeğer
Kimyasal FormülBa(NO3)2
CAS Kayıt Numarası10022-31-8
Molar Kütle261.337 g/mol
Yoğunluk3.24 g/cm³
Erime Noktası592 °C (ayrışma)
ÇözünürlükSuda 4.95 g/100 mL (0 °C), 10.5 g/100 mL (25 °C), 34.4 g/100 mL (100 °C); Alkolde çözünmez

InChI ve SMILES verileri gibi moleküler tanımlayıcılar, Baryum Nitrat’ın yapısal ve elektronik bilgilerini verir. Bu bilgiler, kimyasal veri tabanlarında maddeyi tanımlamak ve moleküler etkileşimleri modellemek için kullanılır. Ancak, veritabanı kaynaklarından elde edilebilecek bu bilgiler bu özette yer almamaktadır.

Baryum Nitrat’ın manyetik duyarlılığı, maddenin manyetik alan içindeki davranışını ve manyetizasyon yeteneğini belirleyen bir diğer özelliktir. Kimyasal bileşiklerin tanımlanmasında ve kullanımlarında önemli olmakla birlikte, bu spesifik özellik yine literatürde detaylı bir biçimde araştırılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri ve Kullanım Talimatları

Baryum Nitrat, endüstriyel kullanımları olan ancak belirli güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyan kimyasal bir maddedir. Güvende kalmak adına, NIOSH tarafından belirlenen güvenlik kodları ve talimatları dikkatle uygulanmalıdır.

NIOSH ve Diğer Güvenlik Kodları

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH) ve diğer ilgili kuruluşlar, Baryum Nitrat ile çalışırken aşağıdaki güvenlik önlemlerini tavsiye etmektedir:

 • Solunum Koruyucuları:
  • Hava emiş kolu kullanılmalıdır.
  • Ağız ve burnu kapatan kaliteli maske kullanılmalıdır, özellikle tozun solunabileceği durumlarda.
 • El Koruyucuları:
  • Kimyasal maddelere dayanıklı koruyucu eldiven giyilmelidir.
 • Göz Koruyucuları:
  • Sıçramalara karşı koruyucu gözlükler kullanılmalıdır.
 • Cilt Koruyucuları:
  • Uygun koruyucu giysiler giyilmeli ve mümkün olduğunca cilt temasından kaçınılmalıdır.

Kullanımdan önce ve işlem sırasında, gerekli uyarı etiketleri bulunmalıdır. Ayrıca, tehlikeli kimyasallarla çalışılırken çeker ocak kullanımı şarttır. Herhangi bir durumda ilk yardım önlemleri için de hazırlıklı olunmalı ve temiz havanın solunması sağlanmalıdır. Eğer nefes alma güçlüğü yaşanırsa, derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Baryum nitratın özellikleri ve tepkimeleri hakkında sıkça sorulan sorulara yanıtlar burada yer almaktadır.

Baryum nitrata suda çözünürlük düzeyi nedir?

Baryum nitrat, suda oldukça çözünür bir tuzdur ve suya konduğunda iyonlarına ayrılarak çözelti oluşturur.

Baryum nitrat ve nitrik asit tepkimesinde ne tür bir etkileşim görülür?

Baryum nitrat ile nitrik asit karıştırıldığında, genellikle tepkime meydana gelmemekte veya herhangi bir önemli etkileşim gözlemlenmemektedir çünkü her ikisi de aynı nitrat iyonunu içermektedir.

Baryum nitrat ile sülfürik asit arasındaki tepkime nasıl gerçekleşir?

Baryum nitrat, sülfürik asit ile tepkimeye girdiğinde, baryum sülfat çökmekte ve nitrik asit oluşmaktadır. Bu tepkime çift yer değiştirme tepkimesi olarak bilinir.

Baryum nitrat ısıtıldığında hangi değişiklikler meydana gelir?

Isıtıldığında baryum nitrat, termal bozunmaya uğrayarak oksijen, nitrojen dioksit ve baryum oksit üretir. Bu reaksiyon oldukça endotermiktir.

Baryum nitrat hangi alanlarda kullanılır ve ne gibi faydalar sağlar?

Baryum nitrat hem sivil hem de askeri piroteknik cihazlarda, havai fişeklerde ve yeşil sinyal ışıklarında oksitleyici ve renk verici ajan olarak kullanılır. Aynı zamanda optik cam yapımında ve bazı tür zehirlerin üretiminde de kullanılır.

Baryum nitratın asidik veya bazik özellik gösterip göstermediği nasıl belirlenir?

Baryum nitrat, nötr bir bileşiktir ve suda çözündüğünde pH’ı önemli ölçüde değiştiren hidrojen veya hidroksit iyonları salınımı yapmaz. Bu nedenle, asidik veya bazik özellik göstermez.

Baryum Nitratın Diğer İsimleri:

 • Nitric acid, barium salt (2:1)
 • Nitric acid, barium salt
 • Barium nitrate
 • Barium dinitrate
 • Barium nitrate (Ba(NO3)2)
 • Barium(II) nitrate