Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kloroform

Kloroform Satış ve Tedariki

Kloroform satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

67-66-3

Kloroform Kullanımı:

Kloroform, ya da bilimsel adıyla triklorometan (CHCl3), renksiz, ağır ve hoş kokulu bir organik bileşiktir. Oda sıcaklığında kolay buharlaşabilen bu bileşik, yanıcı özelliğe sahip değildir ve genellikle çözücü olarak tercih edilir. Teflon gibi malzemelerin üretiminde ve bazı soğutucuların oluşturulmasında yaygın olarak kullanılır.

Bu organik bileşik, çeşitli endüstriyel süreçlerde de önemli bir rol oynar. İnşaat, kağıt, karton endüstrisi, pestisit üretimi ve film sanayisinde kritik bir çözücü olarak karşımıza çıkar. Cilalar, zemin cilaları, reçineler, yapıştırıcılar, alkaloidler, katı ve sıvı yağlar ile kauçuk gibi farklı maddelerin çözünmesine yardımcı olur.

Anestezi alanında ise kloroform, tarih boyunca kısa süreli bilinç kaybı sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Ancak sağlık üzerindeki riskleri ve potansiyel yan etkileri nedeniyle günümüzde bu kullanımı büyük ölçüde azalmıştır. Kloroformun doğada bulunması nadiren gerçekleşir ve genellikle insan yapımı yollarla üretilir.

Kloroform Kimyasal Tanımı

Kloroform veya trichloromethane, organik kimyada önemli bir rol oynayan halojenli bir hidrokarbondur. Hem tarihsel öneme sahip bir anestezik hem de laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılan bir çözücüdür.

Genel Özellikler

Kimyasal Formülü: CHCl₃
Molar Kütle: 119.38 g/mol

Kloroform, renksiz, karakteristik kokulu, tatlı bir tadı olan ve oldukça uçucu bir sıvıdır. İyi bir çözücü olmasının yanı sıra, metan, metilen klorür (CH₂Cl₂) ve karbon tetraklorür (CCl₄) gibi diğer halojenli metan türevleri ile de yakından ilişkilidir. Suyun yanı sıra çeşitli organik bileşiklerde de çözünür.

 • Kaynama Noktası: 61.2 °C
 • Erime Noktası: -63.5°C
 • Yoğunluk: 1.49 g/cm³

Su ve organik çözücülerle karışmayan kloroform, n-Pentan, n-heptan, siklohekzan ve benzen gibi maddelerle azeotropik karışımlar oluşturmaz.

Tarihsel Gelişim ve Keşif

Kloroform ilk olarak 1831 yılında bağımsız olarak Samuel Guthrie, Eugène Soubeiran ve Justus von Liebig tarafından keşfedilmiştir. Her ne kadar bu üç bilim insanı da kloroformu keşfetmiş olsa da, kullanım alanlarını tanımlama ve geliştirme açısından Jean-Baptiste Dumas’ın katkıları özellikle önemlidir.

 1. yüzyılın ortalarında anestetik olarak kullanılmaya başlanan kloroform tıpta devrim yaratmış, ancak zamanla toksik etkileri nedeniyle anestezik olarak kullanımı azalmıştır. Bugün halen çeşitli laboratuvar süreçlerinde ve endüstriyel üretimde solvent olarak kullanılmaktadır.

Kloroformun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Kloroform, oda sıcaklığında renksiz ve karakteristik hoş kokulu bir sıvı olarak bilinir. Ağır ve tatlı bir tada sahip bu organik bileşik, kimya alanında oldukça önemli fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir.

Hal Değişiklikleri

Kloroformun kaynama noktası yaklaşık 61°C‘dir ve erime noktası ise -63.5°C‘de gerçekleşir. Hal değişiklikleri sırasında renk değişimi olmadan sıvıdan gaza veya katıdan sıvıya geçiş gösterir.

Çözünürlük ve Yoğunluk

Kloroform su ile sınırlı oranda çözünürken, alkol ve eter gibi organik çözücülerle iyi derecede çözünürlük gösterir. Yoğunluğu ise 1.49 g/cm³ civarındadır, bu da suyun yoğunluğundan daha fazla olduğunu ifade eder.

Kimyasal Tepkiler

Kloroform, klorlama işlemine tabi tutulduğunda farklı kimyasal tepkimeler sergileyebilir. Metanın klorlanması ile sentezlenebilen kloroform reaksiyonlarında genellikle ekzotermik tepkiler meydana gelir. Kloroformun buhar basıncı varlığında hızlı bir şekilde buharlaşabilir ve çabuk tutuşabilir, bu nedenle flash point düşük bir değere sahiptir. Kloroform ayrıca damıtma işlemi ile saflaştırılabilir.

Kloroformun Kullanım Alanları

Kloroform, hem endüstriyel bir kimyasal hem de tıbbi bir anestezik olarak geniş kullanım alanlarına sahiptir. Renksiz ve yanıcı olmayan bu solvent, aynı zamanda organik sentezde önemli bir yer tutmaktadır.

Sanayide Kullanımı

Kloroform, özellikle endüstriyel alanda güçlü bir çözücü olarak işlev görür. Plastik üretiminde, özellikle PTFE (Teflon gibi yapışmayan malzemelerin üretiminde) önemli bir rol oynar. Organik bileşenlerin ayrılmasında ve saflaştırılmasında kullanılan kloroform, ayrıca film ve pestisit üretimi gibi alanlarda da etkilidir. Soğutucuların üretim sürecinde de bol miktarda kullanılmaktadır.

 • PTFE (Teflon) üretiminde
 • Organik bileşenlerin ayırma ve saflaştırma işlemlerinde
 • Film ve pestisit üretiminde
 • Soğutucu üretiminde kullanılır

Tıpta Anestezik Olarak Kullanımı

Tıbbi alanda ise kloroform, geçmişte anestezik veya anaesthetik olarak sıkça kullanılırdı. 19. yüzyılda John Snow tarafından anestezide kullanılmaya başlanmasıyla popülerlik kazanmış, Kraliçe Victoria’nın doğumlarında da kullanılmasıyla tıbbi alanda kendine sağlam bir yer edinmiştir. Ancak, günümüzde yan etkileri ve potansiyel sağlık sorunları nedeniyle bu kullanımı büyük ölçüde terk edilmiştir.

 1. yüzyılda anestezik olarak popülerleşti

Kloroformun İnsan ve Çevre Üzerindeki Etkileri

Kloroform, sağlık ve çevre için çeşitli riskler taşıyan bir kimyasaldır. İnsanlar için solunum yoluyla maruz kalma ve cilt üzerinden emilim ana risk yollarıdır, çevre üzerindeki etkisi ise su kaynaklarının kontaminasyonundan kaynaklanabilir.

Sağlık Üzerindeki Etkileri

Kloroform insan sağlığı üzerinde, özellikle karaciğer ve merkezi sinir sistemini etkileyerek olumsuz etkilere neden olabilir. Uzun süreli maruz kalma durumunda, kloroformun nefrotoksisite (böbrek toksisitesi) gibi etkileri görülebilir. U.S. Environmental Protection Agency (EPA) tarafından yapılan araştırmalar kloroformun belirli koşullar altında kanserojen olabileceğini göstermektedir. Özellikle içme suyunun kontaminasyonu ciddi bir sağlık sorunu teşkil edebilir. Kloroformun insanlar tarafından inhalasyon yoluyla alınması, ağız yoluyla yutulması veya deri yoluyla emilmesi, karaciğerde metabolize edilerek, merkezi sinir sistemini etkileyebilir ve uzun vadede sağlık problemlerine yol açabilir.

Çevresel Etkiler ve Kontaminasyon

Çevresel olarak kloroformun büyük bir kısmı doğal kaynaklardan, özellikle deniz yosunları ve mantarlar tarafından üretilmektedir. Bununla birlikte, endüstriyel aktiviteler ve içme suyu kaynaklarının kloroformla kontaminasyonu ciddi çevresel sorunlar arasında yer almaktadır. Doğal süreçler yoluyla yıllık ortama salınan kloroform miktarı yüksektir, ancak insan kaynaklı kontaminasyonlar ekolojik dengeleri bozabilir ve potansiyel sağlık riskleri taşır. U.S. Environmental Protection Agency, kloroformun çevresel yayılımını sınırlamak ve su kaynaklarında olası kontaminasyonu önlemek için düzenlemeler getirmiştir. Bu durum, kloroformun insanlar ve diğer memeliler için oluşturduğu endişelerin farkındalığını artırmaya yardımcı olmuştur.

Kloroformun Toksikolojisi

Kloroform, maruz kalındığında insanlarda ve hayvanlarda çeşitli toksisite biçimlerine yol açabilir. Akut toksisite belirtileri genellikle baş ağrısı ve baş dönmesi şeklinde ortaya çıkar, kronik maruziyet ise ciddi sağlık sorunlarına yol açma riskini taşır.

Akut ve Kronik Toksisite

Akut Toksisite: Kısa süreli yüksek dozda kloroform maruziyeti, merkezi sinir sistemini etkileyerek baş ağrısı ve baş dönmesine sebep olabilir. Deri üzerinden maruz kalındığında ise dermal toksisiteye yol açabilir.

Kronik Toksisite: Uzun süreli maruz kalınması, karaciğer, böbrek gibi organlarda hasara yol açabilir. Laboratuvar çalışmaları sıçan, tavşan ve köpeklerde kloroforme maruz kalmanın, bu organlarda nekroz (doku ölümü) ve diğer zararlı etkilere neden olduğunu göstermiştir.

Metabolizma ve Biyotransformasyon

Metabolizma sırasında kloroform karaciğerde işlenir ve toksik metabolitlerin oluşumuna yol açabilir. Bu metebolitler arasında karbon monoksit de bulunur ve vücuttaki bileşeni değiştirerek organlarda birikmeye sebep olabilir. Kloroformun biyotransformasyon süreci insanlarda ve hayvan modellerinde benzerlik göstermektedir ve genellikle karaciğerde metabolize edilen bileşiklerin çeşitli toksik etkiler yaratabileceği iyi belgelenmiştir.

Kloroformun Güvenliği ve Düzenleyici Bilgiler

Kloroform, özellikle laboratuvar ortamlarında ve endüstriyel uygulamalarda belirli güvenlik önlemleri gerektiren bir bileşiktir. Yapılan düzenlemeler ve koyulan kısıtlamalar ise insan sağlığı ile çevre güvenliğini koruma amacı taşımaktadır.

Güvenlik Tedbirleri

Kloroformun hoş kokusu olmasına rağmen maruziyet sonucunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği bilinir. Alevlenme noktası yüksek olmasına karşın, buharlarının yüksek konsantrasyonlarda solunması sağlık için risk oluşturabilir. Güvenli kullanım için;

 • Yüksek hava akışı olan alanlarda çalışmak ya da uygun bir fume hood kullanmak.
 • Kişisel koruyucu ekipman (gözlük, eldiven vb.) kullanmak.

şarttır.

Düzenlemeler ve Kısıtlamalar

 • CAS Numarası: 67-66-3 olan kloroform, çeşitli düzenlemelere tabidir.
 • ABD: Birleşik Devletler’deki İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (OSHA) tarafından belirlenen maruziyet limitleri.
 • Kloroform ayrıca deuterated chloroform (DCCl3) olarak bilinen, NMR spektroskopisinde çözücü olarak kullanılan özel bir form içerebilir.
 • Teflon (PTFE) gibi ürünlerin üretimi sırasında kullanılırken karşılaşılan sınırlamalar.
 • Freon ve Freon 20 (kimyasal adı ile Klorodiflorometan) gibi soğutucu gazların üretiminde düzenlemelere uygun kullanım.

Bu noktalara dikkat edildiğinde, mesleki ve çevresel riskler asgariye indirilebilir.

Kloroformun Kimyasal Özellikleri

Kloroform, triklorometan olarak da bilinir ve kimyasal olarak CHCl₃ formülüne sahiptir. Bu organik bileşik, karbon (C), hidrojen (H) ve klor (Cl) atomlarından oluşur. Keskin bir noktada belirgin olan fiziksel ve kimyasal özellikleri, onun birçok endüstriyel uygulama alanında kullanılmasını sağlar.

Kimyasal Bağlar ve İzotopları

Kloroform molekülü, bir karbon atomuna (C) bağlı üç klor (Cl) atomu ve bir hidrojen (H) atomunun birleşmesiyle oluşmuş bir kimyasal bileşiktir. Kloroformun moleküler kütlesi yaklaşık 119,38 g/mol’dür. Organik kimyada karbon, tipik olarak dört kovalent bağ oluşturur. Kloroformda, bu karbon atomunun dört bağının üçü klor atomlarına, dördüncüsü ise hidrojen atomuna aittir.

 • Karbon: %10,06
 • Hidrojen: %0,84
 • Klor: %89,09

Kloroformun izotop versiyonları laboratuvar araştırmalarında ve bazı kimyasal analizlerde kullanılır.

İnen Kimyasal Tepkimeler ve Etmenler

Kloroformun kimyasal reaktivitesi, başka bileşiklerle olan etkileşimleriyle ortaya çıkar. Oda sıcaklığında kloroform, zayıf bir asidite seviyesine (pKa yaklaşık 15.5) sahiptir ve tipik olmayan bir asidik bileşik olarak kabul edilir çünkü hidrojen atomu kolayca ayrılarak yerini bir alkoksit anyonu gibi çeşitli anyonik türlere bırakmaz. Bu nötr molekül, bazlar ile tepkimeye girerek diglutathionyl dithiocarbonate gibi daha karmaşık anyonlar oluşturabilir. Kloroform, çözücü olarak da oldukça etkilidir ve özellikle organik çözücülerle karıştığında, etanol ve aseton gibi, çok çeşitli organik bileşikleri çözme yeteneğine sahiptir. Bununla birlikte, yaklaşık 61°C’de kaynama noktasına ve 1,48 g/cm³ yoğunluğa sahip olan kloroform, viskozitesi düşük olan bir sıvıdır. Kloroform havadan nispeten daha ağır olduğundan buharlaşması kolaydır ve etrafta kolayca yoğunlaşır.

Karıştırıldığı çözelti ve gazlarda, kloroform serbest klorid iyonları (Cl⁻) ve genellikle asidik ortamlarda karbon dioksit (CO₂) ve diğer karbonil türevlerini serbest bırakacak kimyasal etkileşimlere girebilir. Kloroform, metali içeren katyonlarla kompleksler ve başka bileşikleri oluştururken de reaktiftir.

Kloroformun Endüstriyel Sentezi

Kloroformun endüstriyel sentezi, özel katalizörler ve çeşitli hammaddeler kullanılarak gerçekleştirilir. Bu süreç, yan ürünlerin yönetilmesi ve güvenlik önlemleri gerektirir.

Başlıca Yöntemler ve Katalizör Kullanımı

Endüstriyel ölçekte kloroform üretimi, metil alkol (metanol) veya aseton ve sodyum hipoklorit karışımının reaksiyona sokulmasıyla gerçekleşir. Bu reaksiyonlar sırasında, çeşitli katalizörler kullanımı önem taşır. Fosgen bazlı yöntemler de kloroform sentezinde kullanılabilir, ancak zehirli özellikleri nedeniyle daha az tercih edilir.

 • Asetilen Metodu:
  • Asetilen: C2H2
  • Klor: Cl2 (_{katalizör olarak ferriklorür FeCl3 kullanılır})
 • Klorür Metodu:
  • Metilen klorür (DCM): CH2Cl2
  • Klor: Cl2
  • Katalizör: Aktif karbon

Bu yöntemler, kontrollü koşullar altında ve belirli bir sıcaklık aralığında gerçekleştirilir ki kloroformun yanı sıra, yan ürün olarak hidrojen klorür (HCl) ve karbon tetraklorür (CCl4) oluşumu da dikkate alınmalıdır.

Yan Ürünler ve Güvenlik Önlemleri

Kloroform sentezinde yan ürünlerin oluşumu kaçınılmazdır ve bunların izolasyonu gereklidir. Metilen klorid (CH2Cl2), genellikle hidrojen kloridin varlığında yan ürün olarak ortaya çıkar ve bu sebeple izolasyon işlemleri sırasında dikkatli olunmalıdır.

Güvenlik önlemleri:

 • Süreç kontrolünde dikkatli olunmalı,
 • Ventilasyon sistemleri mutlaka bulunmalı,
 • Yüksek sıcaklık ve basınç altında yürütülen reaksiyonlarda koruyucu ekipman kullanılmalı.

Yan ürün olarak üretilen hidrojen klorid gazının nötralizasyonu için çeşitli alkali maddeler, özellikle potasyum hidroksit (KOH) kullanılır. Ayrıca, kloroformun depolanması ve taşınması sırasında herhangi bir kaçak veya dökülmenin önlenmesi için uygun kapların kullanılması ve sıkı güvenlik protokollerinin uygulanması özellikle önemlidir. Güvenlik data formlarına uygun hareket edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği açısından kritiktir.

Kloroformun Alternatiflerinin Araştırılması

Kloroformun yerini alabilecek solventler üzerinde yapılan çalışmalar, toksisite ve çevresel etkileri azaltmaya yöneliktir. Alternatif solvent seçimlerinde, kimyasal reaksiyonlarda verimliliği korurken insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen maddeler öne çıkmaktadır.

Potansiyel Yenilikçi Solventler

Bilim insanları, kloroformun potansiyel olarak yerine kullanılabilecek yenilikçi solventler üzerinde çalışmaktadırlar. Özellikle alkaloidlerin ekstraksiyonunda etkili olan bu solventler, farmasötik endüstrisinde geniş bir uygulama alanına sahiptir. Yeni solventlerin araştırılması sırasında, reaksiyon hızları ve çözücü kapasiteleri gibi özellikler dikkatle değerlendirilmektedir.

 • Yeşil kimya prensiplerine uygun
 • Toksisite düzeyleri düşük
 • Biyobozunur özellikte

Çevresel Açıdan Sorumlu Solventler

Solvent seçiminde çevresel açıdan sorumlu olan alternatifler üzerinde durulmaktadır. Bu kategorideki solventler, biyobozunabilirlik ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilebilirlik gibi özelliklerle öne çıkar. Örneğin, bazı bitki yağları ve bakteriler tarafından üretilen biyolojik solventler, çevreye olan olumsuz etkilerin en aza indirilmesini hedefler.

 • Çevre dostu üretim süreçleri
 • Doğada kısa sürede parçalanabilir
 • Ekosistem üzerinde minimal etkiler

Kloroformun yerine kullanılabilecek bu alternatifler, sağlık ve çevre güvenliği için gelişmekte olan araştırma alanlarını temsil etmektedir.

Kloroformun Tıbbi Kullanımının Dönüşümü

Kloroformun tıbbi alanlardaki kullanımının geçmişten günümüze evrimi, doktor John Snow’dan modern anestezi yöntemlerine kadar uzanır ve bu süreci, anaestheticlerin tarihinde dönüm noktası olarak kabul edilebilir.

Anestezi Tarihçesinde Kloroform

Kloroform ilk olarak 19. yüzyılda anestetik olarak kullanıma giren önemli bir kimyasal maddedir. İskoçyalı hekim James Young Simpson tarafından 1847 yılında doğum sancılarını hafifletmek için kullanıldığında, tıpta anestezi uygulamalarında devrim yapmıştır. Aynı dönemde, İngiliz doktor John Snow tarafından da anestezi konusunda önemli çalışmalar yapılmıştır ve Snow, Kraliçe Victoria’ya kloroform anestezisi uygulayarak 1853 ve 1857 yıllarındaki doğumlarında ağrısız geçmesine yardımcı olmuştur. Ancak, zamanla kloroformun solunması halinde kalp ve karaciğer üzerindeki toksik etkiler gibi ciddi yan etkileri olduğu anlaşılmıştır.

Modern Anestezi ve Alternatifler

Modern anestezi, eskiye oranla daha güvenli ve etkili alternatif anestetiklerin geliştirilmesiyle önemli ölçüde gelişmiştir. Kloroform günümüzde tıbbi anestezi amaçları için kullanılmamaktadır. Yerini daha güvenli ve daha az yan etkiye sahip olan halotan, izofluran gibi anestetiklere bırakmıştır. Bu yeni anestetikler, anestezinin daha kontrollü bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, hastanın ameliyat sırasında ve sonrasında güvenliği maksimize etmektedir. John Snow ve kloroformun keşfinin üzerinden geçen zaman zarfında anestezi pratiği, bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişmelerle birlikte önemli mesafeler kat etmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, kloroformla ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt vermektedir ve okuyucuların merak ettiği konular hakkında özgün bilgiler içermektedir.

Kloroform nasıl elde edilir?

Kloroform, metan veya klorometan bileşiklerinin klorla reaksiyona sokulmasıyla elde edilir. Bu işlem sıklıkla yüksek sıcaklıkta gerçekleştirilir ve kloroformun yanı sıra yan ürünler de üretilebilir.

Kloroformun tıbbi kullanımları nelerdir?

Tıbbi alanda, kloroform geçmişte anestezik olarak kullanılmıştır, fakat zararlı etkileri nedeniyle günümüzde bu kullanım büyük ölçüde azalmıştır. Yine de laboratuvar ortamlarında bazı deneylerde çözücü olarak kullanıma devam etmektedir.

Kloroform kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri nelerdir?

Kloroform kullanırken iyi havalandırma sağlanmalı, cilt ve göz temasından kaçınılmalı ve koruyucu ekipman (eldiven, gözlük) takılmalıdır. Buharlarının solunması karaciğer ve böbrek hasarına yol açabileceği için solunum koruması önemlidir.

Kloroform insan sağlığına ne gibi etkiler yapabilir?

Solunması halinde, kloroform kalp ritmi düzensizliklerine ve karaciğer ile böbrekte hasara sebep olabilir. Uzun süreli maruziyet, kanserojen etkilere yol açabilecek ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

Kloroform’un diğer kimyasallarla reaksiyonu nasıldır?

Kloroform belirli kimyasallarla reaksiyona girerken dikkatli olunmalıdır. Bazı alkali metallerle reaksiyona girerek patlayıcı bileşikler oluşturabilir ve oksidanlarla teması, olası bir yangın riskini artırabilir.

Kloroform depolanması ve imha işlemleri nasıl yapılmalıdır?

Kloroform, hava ve ışıktan korunarak, iyi kapalı kaplarda ve serin, kuru yerlerde depolanmalıdır. İmha işlemleri konusunda yerel düzenlemelere ve çevre güvenliği standartlarına uygun hareket edilerek, yetkili atık yönetimi servisleri kullanılmalıdır.

Kloroformun Diğer İsimleri:

 • Methane, trichloro-
 • Chloroform
 • Trichloromethane
 • Trichloroform
 • R 20
 • R 20 (refrigerant)
 • HCC 20
 • F 20
 • NSC 77361
 • MeSH ID: D002725