Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sodyum Hidroksit

Sodyum Hidroksit Satış ve Tedariki

Sodyum Hidroksit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

1310-73-2

Sodyum Hidroksit Kullanım Alanları ve Güvenlik Önlemleri

Sodyum hidroksit (NaOH), yaygın bir şekilde kostik soda olarak da bilinir, güçlü bazik özelliklere sahip bir kimyasal bileşiktir. Saf hali beyaz katı kristaller halinde bulunur ve suda oldukça kolay çözünür. Bu çözünme sırasında yoğun ısı açığa çıkar ve oluşan çözelti kaygan hissedilebilir. Sodyum hidroksit, endüstride ve evlerde çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır; temizlik ürünlerinin üretiminden kağıt endüstrisine ve kanalizasyon temizliğinden gıda işleme kadar geniş bir kullanım yelpazesi vardır.

Kostik soda, insan dokuları üzerinde de agresif etkilere sahip olabilir. Deri ve gözler ile temas halinde ciddi yanıklara ve tahrişe neden olabileceği için kullanım sırasında dikkatli olunması gerekmektedir. Bu maddenin endüstriyel kullanımı, çeşitli maddeleri çözme, temizleme ve yağları giderme gibi faydalı özellikler nedeniyle tercih edilir. Ayrıca, atık su arıtma tesislerinde ve sabun gibi ev temizlik ürünlerinde aktif bir madde olarak rol alır.

Kimya sektöründe sodyum hidroksit; pH düzenleme, metal çözme ve diğer kimyasal reaksiyonlarda önemli bir rol oynar. Asit nötralizasyonu, özellikle endüstriyel süreçlerde çok kritik bir adımdır ve sodyum hidroksit, bu işlemler için ideal bir ajan olarak kullanılır. Kostik sodanın, kâğıt ve tekstil sektöründen detarjan ve temizlik ürünleri üretimine kadar geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır.

Sodyum Hidroksit’in Kimyasal Özellikleri

Sodyum hidroksit, güçlü bazik özellikler gösteren bir inorganik bileşiktir ve sularında yüksek çözünürlüğe sahiptir. Kimyasal endüstri içerisinde etkin rol oynar.

Fiziksel Özellikler

Sodyum hidroksit (NaOH), beyaz, opak kristaller formundadır. Yoğunluğu 2,1 g/cm³’tür ve molar kütlesi 39,9971 g/mol’dür. Katı hali erime noktasında 318 dereceye ulaşırken, kaynama noktası 1390 derecedir.

Yoğunluk: 2,1 g/cm³
Molar Kütle: 39,9971 g/mol
Erime Noktası: 318°C
Kaynama Noktası: 1390°C

Kimyasal Özellikler

Sodyum hidroksit, NaOH formülü ile bilinen kimyasal bir reaktanttır. Su ile reaksiyona girdiğinde yüksek pH değerli bazik bir çözelti oluşturur; 1% sulu çözeltide pH değeri yaklaşık 13,4’tür. Ayrıca sabun ve deterjan imalatında esterleşme gibi kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak kullanılır.

Formül: NaOH
pH Değeri (1% sulu çözelti): ~13,4
CAS Numarası: 1310-73-2
EC Numarası: 215-185-5

Güvenlik Bilgileri

Sodyum hidroksit, insan dokusuna karşı aşındırıcı etkiye sahiptir ve kimyasal yanıklara neden olabilir. Güvenlik önlemleri olarak, H290 ve H314 gibi güvenlik ifadeleri kullanılır ve P280 (Kişisel koruyucu ekipman kullanımı) ile P310 (Acil durumda doktora danışın) önerileri dahilindedir. Güvenlik kullanım talimatları, Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) ve Ürün Analiz Sertifikası (COA) gibi unsurlarla detaylı olarak sağlanır.

Güvenlik Bilgileri:

 • H290: Metalleri yiyebilir.
 • H314: Ciddi deri yanıklarına ve göz hasarına yol açabilir.
 • P280: Koruyucu eldiven/gözlük/maske kullanılmalı.
 • P310: Acil durumda hemen doktor aranmalıdır.

Üretim Yöntemleri

Sodyum hidroksit, endüstriyel anlamda tuzun elektroliz edilmesiyle üretimi gerçekleştirilen bir inorganik bazdır. Üretim yöntemi olarak elektroliz kullanılması, sodyum hidroksit (NaOH) molekülünün saf ve yüksek konsantrasyonda elde edilmesini sağlar.

Elektroliz Yöntemi

Elektroliz, sodyum klorür (NaCl) çözeltisinin elektrik akımı yardımıyla kimyasal reaksiyona uğratılması ve bu sayede sodyum hidroksit, klor gazı ve hidrojen gazının ayrıştırılmasını içeren bir süreçtir. Sodyum hidroksit üretiminde kullanılan elektroliz yöntemleri şunlardır:

 • Diyafram Hücre Yöntemi: Bu yöntemde, sodyum klorür çözeltisi (tuzlu su) iki kompartımana ayrılır, aralarında bir diyafram ile. Diyafram, hidroksit iyonlarının geçişine izin verirken klorür iyonlarının geçişini engeller, böylece sodyum hidroksit ayrı bir bölmede toplanır.
 • Civa Hücre Yöntemi: Elektroliz esnasında civa elektrod olarak kullanılır ve bu yöntemde üretilen NaOH kimyasal saf olarak elde edilir. Ancak bu yöntemin çevresel etkileri ve sağlık riskleri nedeniyle kullanımı kısıtlanmıştır.
 • Membran Hücre Yöntemi: Bu yöntem, daha çevre dostu olması ve daha yüksek saflıkta sodyum hidroksit üretimi yapabilmesi nedeniyle tercih edilen modern bir yöntemdir. İyon değiştirici membranlar sayesinde sodyum ve klorür iyonlarının seçici bir şekilde ayrıştırılması sağlanır.

Her üç yöntem de elektroliz prensibi üzerine kurulmuş olup, sodyum hidroksit dışında klor ve hidrojen gazı da ürettikleri için chlor-alkali süreci olarak da adlandırılırlar. Sodyum hidroksit üretimi için en yaygın ve verimli yöntem olarak kabul edilen membran hücre yöntemi, günümüzde endüstrinin tercih ettiği ana yöntemdir.

Endüstriyel Kullanımlar

Sodyum hidroksit (NaOH), birçok endüstriyel sektörde temel bir kimyasal reaktif olarak yer alır ve petrol rafinerilerinden gıda işleme sektörüne kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Petrol Rafinerileri

Petrol rafinerilerinde NaOH, petrolün işlenmesi sırasında asidik bileşenlerin nötralize edilmesinde kullanılır. Yağ asitlerinden arındırma ve petrol ürünlerinin saflaştırılmasında kritik bir rol oynar.

Kağıt Endüstrisi

Kağıt üretiminde, selüloz ve lignini ayrıştırmak için sodyum hidroksit kullanılır. Bu süreçte, kâğıdın temel maddesi olan papırın kalitesini artıran ve lignini çözerek selüloz elde edilmesini sağlayan bir çözelti olarak karşımıza çıkar.

Deterjan Endüstrisi

Deterjan endüstrisinde, sodyum hidroksit sabun ve diğer temizlik ürünlerinin üretiminde yağ asitlerinin nötrleştirilerek sabuna dönüştürülmesi için kullanılır. Temizlik gücünü artıran ve suyla kolayca etkileşebilen deterjan bileşenleri oluşturur.

Gıda İşleme

Sodyum hidroksit, gıda işleme sektöründe, özellikle zeytinleri işleme ve bazı gıda maddelerinin pH düzeylerinin ayarlanması gibi işlemlerde kullanılır. Temizlik ve sterilizasyon için de gıda endüstrisinde önemli bir yer tutar.

Su Arıtma

Su arıtma tesislerinde, sodyum hidroksit suyun pH seviyesinin düzenlenmesinde ve asidik kirleticilerin nötrleştirilmesinde temel bir bileşen olarak hizmet eder. Bu kullanım, suyun temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi süreçlerinde hayati öneme sahiptir.

Güvenlik Önlemleri

Sodyum hidroksit (NaOH), yanlış kullanıldığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bir maddedir. Güvenlik açısından uyulması gereken standartlar ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı sodyum hidroksit ile çalışırken büyük önem taşır.

İlk Yardım Bilgileri

Sodyum hidroksit ile temasta, hızlı ve doğru ilk yardım uygulamaları kritik öneme sahiptir. Cilde veya gözlere temas durumunda, bölgeyi derhal ve bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Eğer madde yutulmuşsa, kusma teşvik edilmemeli ve derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

 • Göz teması: P305, P351 ve P338 numaralı güvenlik önlemlerine göre bol su ile yıkayıp, acil tıbbi yardım arayın.
 • Cilt teması: Hemen etkilenen bölgeyi su ve sabunla yıkayın ve kirlenmiş giysileri çıkarın.
 • Yutma durumu: Ağız yoluyla alındıysa ağzı su ile çalkalayın ve kusmayı teşvik etmeyin.

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar

Kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) seçimi, kullanılacak sodyum hidroksit konsantrasyonuna ve çalışma koşullarına göre yapılmalıdır.

 • Göz Koruma: Tüm durumlarda, kimyasal sıçramalara karşı koruyucu gözlük kullanımı şarttır.
 • Deri Koruma: Sodyum hidroksit tozuna, dumanına, gazına maruz kalınabilecek her işlemde koruyucu giysiler, eldivenler (P280) ve yüz koruyucu kullanılmalıdır.

Kişisel koruyucu ekipman seçiminde güvenlik bilgi formları ve bu maddelerin sağladığı talimatlar dikkate alınarak risk değerlendirilmesi yapılmalıdır. Sodyum hidroksit ile çalışırken uygun güvenlik prosedürlerinin ve koruyucu ekipman kullanımının kesinlikle göz ardı edilmemesi gerekir.

Yasal Standartlar ve Etiketleme

Sodyum hidroksit veya NaOH, ciddi sağlık ve güvenlik riskleri taşıyan tehlikeli bir maddedir ve bu nedenle sıkı yasal standartlara ve etiketleme kurallarına tabidir.

Tehlike Sembolleri

Tehlikeli madde olan sodyum hidroksit için kullanılan tehlike sembolleri kesin ve açık olmalıdır. Resmî Gazete’de yayınlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” uyarınca etiket unsurları şu şekildedir:

 • Zararlılık Kategorisi: Sodyum hidroksit için (NaOH) Cilt aşınması/tahrişi 1A, kategorisinde yer almaktadır.
 • Tehlike İşaretleri: Aşındırıcı (Aşınd. 1), ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olabilir.
 • Uyarı Cümlesi: “Tehlike” ifadesi kullanılır.

Güvenlik Veri Sayfası (SDS)

Sodyum hidroksit ile ilgili ayrıntılı güvenlik bilgileri, kimyasalın Güvenlik Veri Sayfası’nda (SDS) belirtilmiştir. Güvenlik Veri Sayfasında, sodyum hidroksit’in taşıma, depolama, kullanım, sağlık tehlikeleri ve acil müdahale prosedürleri gibi önemli güvenlik bilgilerini içerir. Örneğin:

 • İsim ve Konsantrasyon: Sodyum Hidroksit (NaOH), özel konsantrasyon limitleri ile birlikte listelenir.
 • Sınıflandırma: Göz Tahrişi (Göz Tah. 2), Cilt Tahrişi (Cilt Tah. 2), ve Cilt Aşındırıcısı (Cilt Aşnd. 1A ve 1B) gibi sınıflandırmaları içermelidir.

Yasal gereklilikler çerçevesinde sodyum hidroksit içeren ürünlerin ambalajları, ilgili güvenlik bilgileriyle doğru bir şekilde etiketlenmelidir. Bu, kullanıcıların maddenin olası tehlikeleri hakkında bilinçli olmasını ve gerekli önlemleri almasını sağlar.

Ticari Bilgiler

Sodyum hidroksit, endüstriyel öneme sahip güçlü bir baz olduğundan, ticari kullanım bilgileri detaylı bir şekilde içerir. Bu bölümde ürün katalog bilgileri ve ambalajlama ile taşıma süreçlerine dair bilgilere değinilecektir.

Ürün Katalog Bilgileri

Sodyum hidroksit (NaOH), genellikle kostik soda olarak bilinir ve çeşitli kataloglarda detaylı ürün bilgileri ile listelenir. Ürünün katalog bilgileri, belirli bir standart numarayla entegre olarak tanımlanır.

Katalog Numarası: Standart bir EC numarası (215-185-5) ile kataloglarda yer alır. Kimyasal Formül: NaOH Molar Kütle: 39.9971 g/mol Ambalaj Bilgileri: Sıklıkla 1 kg’lık oturaklı kaplarda sunulur.

Ambalaj ve Taşıma

Sodyum hidroksit, kimyasal özellikleri nedeniyle dikkatli bir biçimde paketlenmesi ve taşınması gereken bir maddedir. Ambalaj, ürünün güvenliğini sağlamak ve kullanıcıya kolaylık sunmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Ambalaj Malzemesi: Sodyum hidroksit genellikle nemden korunaklı kutularda veya özel kaplarda ambalajlanır. Güvenlik Bilgileri: Ambalaj üzerinde, maddeyle ilgili uyarılar ve güvenlik bilgileri bulunur. Taşıma Talimatları: Koruyucu ambalaj, ürünün taşınması sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı maksimum düzeyde koruma sağlar. Taşıma sürecinde, maddenin etkileyebileceği diğer maddelerden ayrı tutulması esastır.

Fiziksel ve Kimyasal Reaksiyonlar

Sodyum hidroksit veya NaOH, yüksek pH değerine sahip güçlü bir alkali maddedir ve enerji yoğunluğu değişen reaksiyonlarda rol oynar.

Asit-Baz Tepkimeleri

NaOH, asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur. Örneğin, hidroklorik asit ile tepkime şu şekildedir: NaOH + HCl → NaCl + H_2O

Bu tepkime, sodyum hidroksitin tipik bir nötralleştirme reaksiyonunu temsil eder. Endüstride asidik bileşenleri nötralize etmek ya da petrol rafinerilerinde belirli süreçlerde pH seviyesini düzenlemek için de kullanılır.

Endotermik ve Eksotermik Reaksiyonlar

Sodyum hidroksitin suda çözünmesi tipik olarak bir eksotermik reaksiyondur ve çözeltinin sıcaklığını artırabilir: NaOH_(s) → Na^(+) + OH^(-)

Bu, NaOH’un fiziksel özelliği olan yüksek çözünürlüğünü ve bir çözelti oluşturduğunda enerji yaymasını gösterir. Reaksiyonun bu doğası, NaOH’un sudaki çözünürlüğünün yüksek olmasından kaynaklanır ve viskozite sulu çözeltilerde düşüktür. Ancak, etanol veya metanol gibi polar olmayan çözücülerde NaOH çözünürlüğü azalır. Bu tutarlı davranış, çeşitli kimyasal süreçlerde önemli bir parametre olarak kabul edilir.

Alternatif ve Eşanlamlı Maddeler

Sodyum hidroksit, endüstride ve günlük yaşamda kullanılan birçok bileşikle yakından ilişkilidir ve bir dizi eşanlamlı madde ve alternatif kimyasal ile değiştirilebilir.

Benzer Kimyasal Maddeler

 • Potasyum Hidroksit: Çoğu zaman potas kostiği olarak anılan potasyum hidroksit, sodyum hidroksit ile benzer özelliklere sahiptir ve benzer uygulamalarda kullanılabilir, ancak farklı bir element olan potasyumu (K) içerir. Formülü KOH’dur.
 • Kostik Soda: Sodyum hidroksit için kullanılan bir diğer yaygın isim kostik sodadır. Güçlü bir alkali olduğu için bu ismi alır.
 • Kaustik Soda: Bu terim de sodyum hidroksit için kullanılır ve kostik soda ile eşanlamlıdır.
 • Lye: Genel bir terim olan lye, sodyum hidroksiti (NaOH) veya potasyum hidroksiti (KOH) ifade edebilir ve sabun yapımında kullanılır.

Bu maddeler, NaOH olarak da bilinen sodyum hidroksit ile benzer kullanım alanlarına ve özelliklere sahiptir, ancak her birinin kimyasal formülü ve bazı özellikleri farklıdır.

Çevresel Etkileri

Sodyum hidroksit (NaOH), endüstriyel uygulamalarının yanı sıra çevresel etkileri ile de bilinir ve bu etkiler ekosistem üzerinde önemli sonuçlar doğurabilir.

Ekosistem Üzerindeki Etkiler

Sodyum hidroksit, su arıtma ve biyodizel üretimi gibi süreçlerde kullanılan güçlü bir alkali maddedir. Su sistemlerine sızdığında yan etkileri gözlenir. Özellikle yüksek konsantrasyonlarda suya karıştığında mikroorganizmalar, bitkiler ve balıklar için toksik olabilir. Sodyum hidroksitin doğal su kaynaklarına karışması, pH dengesinin değişmesine yol açar, bu da sucul canlılar ve mikrobiyel hayat için zararlı olabilir.

 • Sodyum hidroksit nedeniyle pH’da yaşanan artış, su bitkilerinin ve alglerin büyüme oranlarını etkileyebilir ve dolaylı olarak sucul ekosistemi değiştirebilir.
 • Biyodizel üretimi sırasında kullanılan NaOH kalıntıları doğru şekilde işlenmezse, atık sular buna bağlı olarak sucul ortamlara zarar verebilir.

Bu maddenin doğru kullanılmadığı ve atık yönetimi yapılmadığı durumlar, ciddi çevresel sorunlara yol açabilir. Bu yüzden sodyum hidroksitin kullanımı ve atıklarının işlenmesi, çevre üzerindeki etkilerini minimalize etmek için dikkatlice düzenlenmelidir.

Endüstrisine Genel Bakış

Sodyum hidroksit, kimya endüstrisinde vazgeçilmez bir role sahiptir. Bu bileşik, NaOH formülü ile bilinen, geniş kullanım alanlarına sahip önemli bir inorganik kimyasaldır.

Kimya Endüstrisindeki Yeri

Sodyum hidroksit, kimya endüstrisi içerisinde güçlü alkali özelliklerinden ötürü temel bir reaktan olarak kabul edilir. Bu kimyasalın kullanıldığı başlıca alanlar arasında deterjan endüstrisi, kağıt üretimi, gıda işleme ve boya üretimi sayılabilir. Deterjan endüstrisinde, yağ ve kirlerin saponifikasyonunda etkili olduğundan dolayı temizlik ürünlerinin formulasyonunda sıkça yer alır. Kağıt sektöründe ise selüloz liflerini işlerken kullanılır, bunun sonucunda kağıt ürünlerinin ağartılması ve işlenmesi sağlanır.

Gıda endüstrisinde ise sodyum hidroksit, yağları temizleme ve gıda maddelerini işleme konularında önemli bir fonksiyona sahiptir. Örneğin, zeytinleri işlemek ve bazı şekerlerin pH’ını düzenlemek için kullanılır. Aynı zamanda peynir gibi süt ürünlerinin üretiminde de sıklıkla başvurulan bir maddedir.

Bu bileşiğin üretimi ve kullanımı, hammadde maliyetlerinden üretim teknolojilerine ve nihai ürün kalitesine kadar geniş bir yelpazede ekonomik ve çevresel faktörlerle yakından ilişkilidir. Sodyum hidroksitin endüstriyel sahnede bulundurduğu bu stratejik konum, onu kimya endüstrisinin kilit taşlarından biri yapmaktadır.

Araştırma ve Geliştirme

Sodyum hidroksit (NaOH), birçok endüstriyel süreçte kullanılan temel bir kimyasal maddedir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, NaOH’un daha verimli ve çevre dostu kullanımını sağlamayı hedeflemektedir.

Yeni Uygulamalar

Araştırmacılar, sodyum hidroksit’in uygulama alanlarını genişletmek için sürekli yeni yöntemler geliştirmektedirler. Bu bileşik, etanol ve metanol gibi biyoyakıtların üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Biyoetanol üretimi, özellikle biyokütle içerisindeki selülozik malzemenin NaOH ile ön işlemden geçirilerek fermentasyona uygun hale getirilmesinde kritik öneme sahiptir. Araştırma ve geliştirme çalışmaları, bu ön işlemin optimizasyonuna ve verimliliğinin artırılmasına odaklanmaktadır. Bu süreçlerde kullanılan sodyum hidroksit konsantrasyonları ve uygulama koşulları üzerine yapılan incelemeler, maliyetleri düşürmeye ve çevresel etkileri minimize etmeye yardımcı olan yeni bilgiler sunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, sodyum hidroksit ile ilgili sıkça sorulan soruları ve bu sorulara verilebilecek cevapları içermektedir.

Sodyum hidroksit nedir ve nerede kullanılır?

Sodyum hidroksit, güçlü bir baz özelliği gösteren ve formülü NaOH olan bir kimyasal maddedir. Renksiz ve kokusuz olup, genellikle temizlik ürünleri, sabun, kâğıt, ve tekstil endüstrisi başta olmak üzere birçok sektörde kullanılır.

Sodyum hidroksit hangi zararlara neden olabilir?

Sodyum hidroksit, deri ve gözler için aşındırıcı etkiye sahiptir ve yanıklara neden olabilir. Ayrıca yanlış kullanıldığında solunum yolu hasarlarına veya sindirim sistemine zarar verebilir.

Sodyum hidroksitin kimyasal formülü nedir?

Sodyum hidroksitin kimyasal formülü NaOH’dir.

Sodyum hidroksit bir asit midir yoksa bir baz mıdır?

Sodyum hidroksit, su bazlı çözeltilerde güçlü bazik özellikler gösterir; dolayısıyla bir bazdır.

Sodyum hidroksitin cilt üzerindeki etkileri nelerdir?

Sodyum hidroksit cilde temas ettiğinde, tahrişe ve yanıklara neden olabilir. Özellikle suda çözündüğünde ciltte kaygan bir his bırakır ve aşındırıcı etkisiyle zarar verebilir.

Sodyum hidroksit kullanılırken hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?

Sodyum hidroksit ile çalışırken uygun koruyucu gözlük, eldiven ve önlük kullanılmalıdır. İyi havalandırılan bir ortamda çalışılması ve acil durumlar için ilk yardım malzemelerinin yanında bulundurulması önemlidir.

Sodyum Hidroksitin Diğer İsimleri:

 • Sodium hydroxide (Na(OH))
 • Sodium hydroxide
 • Caustic soda
 • White caustic
 • Ascarite
 • Collo-Grillrein
 • Collo-Tapetta
 • Aetznatron
 • Soda, caustic
 • GR (sodium hydroxide)
 • GR (alkali reagent)
 • NSC 135799
 • E 33
 • E 33 (degreasing agent)
 • MO 67
 • FC 4370
 • StamperPrep
 • Tosoh Pearl
 • DL α
 • Promoter 3308B
 • ma-D 331
 • BO-200B
 • Caustic Solution 70TW
 • Reasol
 • S/4920/AP1
 • G 19852H
 • RNase AWAY
 • MeSH ID: D012972