Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Paraformaldehit

Paraformaldehit Satış ve Tedariki

Paraformaldehit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

30525-89-4

Paraformaldehit Kullanımı: Güvenlik Önlemleri ve Uygulama Alanları

Paraformaldehit, formaldehidin polimerleştirilmiş bir biçimidir ve en küçük polioksimetilen olarak bilinir. Beyaz katı bir madde olan bu kimyasal, yaklaşık 8 ile 100 arasında değişen monomer birimlerinden oluşur. Genellikle formaldehidi soğukta sakladığında yavaşça çözeltinin dibinde biriken katı maddeler şeklinde görülür. Özellikle yüksek saflıkta formaldehit çözeltileri elde etmek için kullanılır, bu çözeltiler mikroskopi ve histoloji gibi alanlarda fiksatif olarak tercih edilir.

Paraformaldehitin kimyasal yapısı HO(CH2O)xH şeklinde ifade edilir, burada “x” genellikle yaklaşık olarak 30 civarındadır. Suda çözünmezliği ve ısıtıldığında gaz halinde formaldehide dönüşme özelliği ile bilinir. Bu polimer, endüstriyel uygulamalarda formaldehit gazına dönüştürülebilir ve aynı zamanda baz, asit veya ısı varlığında su ile tepkimeye sokularak formaldehit çözeltilerine depolimerize edilebilir.

Paraformaldehit ve formaldehit arasındaki bu dönüşüm, maddenin geniş bir kullanım yelpazesine sahip olmasını sağlar. Mikroskobik örnek hazırlıklarından gündelik ürünlere kadar birçok alanda kullanılan bu kimyasal, fiksatifler, dezenfektanlar ve bazı plastiklerin üretiminde önemli bir yer tutar. Ürün güvenliği ve sağlık riskleri de dikkate alındığında, paraformaldehid ile çalışan endüstriler ve laboratuvarlar, bu kimyasalın kullanımı konusunda özel önlemler alır.

Paraformaldehitin Tanımı

Paraformaldehit, formaldehitin polimerleşmesi yoluyla üretilen kimyasal bir bileşiktir. Polimerleşme sürecinde, formaldehit molekülleri bir araya gelerek daha uzun zincirli moleküller oluşturur ve bu süreç sonucunda paraformaldehit meydana gelir.

Kimyasal Yapısı: Paraformaldehit, genellikle beyaz, katı ve kokulu bir madde olarak karakterize edilir. Yapısını aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:

 • Moleküler Formülü: (CH₂O)_n
 • Polimerizasyon Derecesi: Tipik olarak, 8 ile 100 monomer birimin arası bir polimerizasyon derecesine sahiptir.

Fiziksel Özellikleri: Suda çözünmezliği ve katı halde bulunması onun bazı uygulamalarda kullanımını sınırlandırırken, bazı spesifik alanlarda tercih edilmesini de sağlar.

Paraformaldehit, sıcaklık ve diğer kimyasal reaktiflerin etkisi altında depolimerize olabilir. Bu depolimerizasyon formaldehit gazına veya çözeltilerine dönüşmesini sağlar. Bu durum mikroskopik inceleme ve histoloji gibi alanlarda fiksatif olarak kullanımına olanak tanır.

Kimyasal olarak paraformaldehit ve formaldehit farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olmakla beraber, paraformaldehitin depolimerize edilmesiyle elde edilen formaldehit, laboratuvar pratiklerinde geniş kullanım alanlarına sahiptir.

Kimyasal Özellikleri

Paraformaldehit, formaldehit moleküllerinin polimerleşmesi ile oluşan bir üründür ve bazı temel kimyasal özellikleri ile karakterize edilir. Bu özellikler arasında moleküler ağırlık, erime ve kaynama noktaları, yanma noktası, patlama limitleri ve otoateşleme sıcaklığı bulunmaktadır.

Moleküler Ağırlık

Paraformaldehitin moleküler ağırlığı 600-1500 g/mol aralığındadır, polimerizasyon derecesine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Erime Noktası

Paraformaldehitin erime noktası, polimer zincir uzunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterir ancak genellikle 120-170°C arasındadır.

Kaynama Noktası

Paraformaldehit stabil bir polimer olduğundan, belirgin bir kaynama noktası yerine ayrışma gösterir.

Yanma Noktası

Paraformaldehitin yanma noktası yaklaşık 71°C (160°F) civarındadır ve bu onun yanıcı bir madde olduğunu gösterir.

Patlama Limitleri

Paraformaldehitin patlama limitleri hakkında spesifik bilgiler mevcut değilken, yakın kimyasal yapıdaki formaldehit için alt patlama limiti %7, vol./vol ve üst patlama limiti %73, vol./vol olarak bilinmektedir.

Otoateşleme Sıcaklığı

Paraformaldehit için otoateşleme sıcaklığı genellikle 300°C (572°F) civarında kabul edilir.

Paraformaldehitin Kullanım Alanları

Paraformaldehit, sağlık ve sanayi sektörlerinde çeşitli uygulamalarda kullanılan önemli bir kimyasaldır. Özgül kullanım alanları, dezinfektan, fungisit ve laboratuvar pratiklerinde fixatif olarak görev almasıdır.

Dezenfektan Olarak Kullanımı

Paraformaldehit, güçlü bir dezenfektan olarak bilinir ve sıklıkla hasta odalarının, giysilerin, çarşafların ve diğer tıbbi gereçlerin sterilizasyonunda kullanılır. Bu uygulamalarda, mikroorganizmaların öldürülmesi ve enfeksiyon riskinin azaltılması amaçlanır.

Fungisit Olarak Kullanımı

Bir fungisit olarak paraformaldehit, hastalık yapan mantarların büyümesini önleyerek tarım alanlarında koruyucu bir etkiye sahiptir. Fungisitlerdeki rolü, ürünlerin mantar enfeksiyonlarına karşı dayanıklılığını artırmaktadır.

Laboratuvar Uygulamaları

Laboratuvar ortamında bir fixatif olarak kullanımı, özellikle histoloji ve patoloji laboratuvarlarında yaygındır. Biyolojik örneklerin yapısını koruyarak mikroskopik inceleme için uygun hale getirilmesinde kilit bir rol oynamaktadır.

Sağlık ve Güvenlik

Paraformaldehitin sağlık ve güvenlik yönleri, kullanımı sırasında önem taşır. Doğru önlemler alınmadığında toksik etkiler gösterebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Toksikolojik Bilgiler

Paraformaldehit, maruz kalındığında toksiktir. İnsanlarda belirgin toksik etkiler gösterebilir ve bu durum solunum yolu, deri veya gözlerle temas ettiğinde daha da ciddileşebilir. Maruziyetin sağlık üzerindeki etkileri şunları içerebilir:

 • Gözlerde: Kızarıklık ve yanma
 • Ciltte: Irritasyon ve yanma
 • Solunum Yoluyla: Öksürük, burun akıntısı, baş ağrısı

Karsinojenik Etkiler

Bilimsel çalışmalar ve sağlık kuruluşları, formaldehit ve dolayısı ile paraformaldehitin potansiyel bir karsinojen (kanserojen) madde olduğunu belirtmektedir. Düzenli maruziyet, uzun vadede kanser riskini artırabilen mutasyona uğramış hücrelerin oluşumuna yol açabilir.

Sağlık Tehlikeleri

İş sağlığı ve güvenliği bağlamında, paraformaldehitin tehlikelerini minimize etmek için uygun prosedürler ve koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. Özellikle:

 • Havalandırma: Yeterli havalandırma sağlanmalı
 • Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE): Uygun maskeler, eldivenler ve gözlükler

Böylece, paraformaldehit ile çalışılırken olası sağlık tehlikeleri azaltılabilir.

Korunma ve İlk Yardım Önlemleri

Paraformaldehit ile çalışırken kişilerin sağlığını korumak için belirli önlemler alınmalıdır. Bu önlemler, maruziyetin önlenmesi ve olası bir durumda verilecek ilk yardım prosedürlerini içerir.

Korunma Önlemleri:

 • Çalışanlar uygun kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanmalıdır:
  • Gözlük: Kimyasal sıçramalara karşı koruma sağlar.
  • Eldiven: Kimyasal geçirmez malzemeden yapılmış olmalıdır.
  • Önlük: Sıvı geçirmez özellikte olmalı ve vücudu kaplamalıdır.
 • Çalışma alanı iyi havalandırılmalı, yerel egzoz ventilasyonu sağlanmalıdır.
 • Paraformaldehit ile çalışırken yemek, içmek ve sigara içmekten kaçınılmalıdır.

İlk Yardım Önlemleri:

 • Cilt ile temas: Derhal bol su ve sabunla yıkanmalıdır.
 • Göz ile temas: En az 15 dakika boyunca akan su altında gözler yıkanmalı ve bir göz doktoruna başvurulmalıdır.
 • Yutulması durumunda: Ağzı su ile çalkalamak ve derhal medikal yardım almak önemlidir.
 • Solunum yollarına maruz kalınması: Kişi taze havaya çıkarılmalı ve nefes darlığı varsa oksijen verilmelidir.

Paraformaldehitden korunma ve olası maruziyet durumunda gerekli ilk yardım önlemleri, çalışanların sağlığının korunması açısından hayati öneme sahiptir. Uygun ekipman kullanımı ve acil durum prosedürlerinin bilinmesi ve uygulanması, risklerin en aza indirilmesinde etkili rol oynamaktadır.

Paraformaldehitin Depolanması ve Stabilitesi

Paraformaldehit, depolanması kolay ve kimyasal açıdan stabil bir katı polimer formudur. Bu bölüm, paraformaldehidin nasıl depolanacağı, kimyasal stabilitesi ve bozunma ürünleri hakkındaki önemli bilgileri ele alacaktır.

Depolama Koşulları

Paraformaldehit katı formda olup oda sıcaklığında ve normal basınç altında saklanabilir. Stabil bir yapıya sahip olması sebebiyle özel pahalı tanklar gerektirmez ve sıvı formaldehit çözeltileri gibi sürekli stabilizasyona ya da sıcak tutulmaya ihtiyaç duymaz. Optimal koşullarda kuru ve serin yerlerde depolanması, ürünün kalitesini korumasını sağlar.

Kimyasal Stabilite

Paraformaldehit, kimyasal olarak formaldehitin polimerleşmiş halidir ve katı formda olduğundan yüksek derecede stabilite sunar. Formaldehit çözeltileriyle karşılaştırıldığında, paraformaldehit oda sıcaklığında ve normal atmosfer koşullarında depolandığında bozulma veya ayrışma göstermez, bu da onu laboratuvar ve sanayi kullanımı için ideal kılar.

Bozunma Ürünleri

Zamanla veya belirli koşullar altında paraformaldehit ayrışabilir ve formaldehit gazı ile suya depolimerize olabilir. Bu tip bir ayrışma genellikle yüksek sıcaklıklarda veya asit, baz veya ısı varlığında gerçekleşir. Bozunma sırasında hafif bir formaldehit kokusu yayılır ve bu, ayrışmanın başladığının bir işareti olabilir.

CAS Numarası ve Diğer Kimlikleyiciler

Paraformaldehitin kimyasal olarak tanımlanması için kullanılan ana bilgilendirici numara, CAS (Chemical Abstracts Service) numarasıdır. Paraformaldehit için belirlenen CAS numarası 30525-89-4’tür.

Kimyasal maddelerin standartlaştırılmış referans veritabanında yer almasını sağlayan bu numara, küresel çapta eşsiz bir tanımlayıcı görevi görür. EC (European Community) numarası alternatif bir kimlikleyici olarak işlev görür ve paraformaldehit için EC numarası 608-494-5 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, üreticiler ve tedarikçiler tarafından çeşitli ürünlerin belirginleştirilmesi amacıyla ürün numarası gibi diğer tanımlayıcılar da kullanılır. Ancak, bu metinde belirli bir ürün numarasının verilmiş olmadığını belirtmek önemlidir.

Ürünlerin kalite güvencesi için COA (Certificate of Analysis) denen analiz sertifikaları mevcuttur ve bu, ürünün spesifikasyonlarına ve kalite standartlarına uygundurğunu onaylar. Fakat, COA’nın spesifik bir detayı bu metinde sağlanmamıştır.

Kimlikleyici TürüNumarası/Kodu
CAS Numarası30525-89-4
EC Numarası608-494-5
Ürün Numarası(Belirtilmemiş)
COA(Belirtilmemiş Detaylar)

Bu bilgiler, paraformaldehit ile ilgili olarak uluslararası kimyasal güvenlik ve düzenleyici gerekliliklere uyum sağlamak ve maddenin takibini kolaylaştırmak için önemlidir.

Formaldehitle Tepkimeler

Paraformaldehit, formaldehit ile çeşitli kimyasal tepkimelerde bulunarak farklı ürünler oluşturabilir. Bu bölüm, paraformaldehitin formaldehit ile gerçekleştirdiği en yaygın tepkimeleri inceler.

Polioksimetilen Olarak Polimerizasyonu

Formaldehit, polyoxymethylene (polioksimetilen) olarak bilinen polimerleşme sürecinde birleşir. Bu reaksiyon, tipik olarak formaldehitin su bazlı çözeltilerinde ortam sıcaklığında gerçeklerleşir. Polioksimetilen, aşağıdaki gibi yapısal bir formüle sahiptir:

 • Formül: (CH2O)_n

Bu polimerizasyon tepkimesi sırasında, formaldehit molekülleri birbirine bağlanarak uzun zincirler oluşturur. n, polimer zincirindeki monomer sayısını ifade eder.

Metanol Üretimi

Formaldehit, metanol üretiminde kullanılır. Reaksiyon aşağıdaki gibidir:

 1. Reaksiyon: Formaldehit → Metanol

Bu süreçte formaldehit, metanol elde etmek için katalizör eşliğinde hidrojen ile reaksiyona sokulur. Kimyasal denklemlerle ifade edilirse reaksiyon şu şekildedir:

 • Kimyasal Denklem: 2 CH2O + 2 H2 → 2 CH3OH

Bu reaksiyon özellikle gaz fazında ve belli bir sıcaklık ve basınç koşullarında gerçekleşir.

Kondenzasyon Tepkimeleri

Paraformaldehit, çeşitli kondenzasyon tepkimelerinde rol alır. Bu tepkimelerde, formaldehit içeren bileşikler su kaybıyla reaksiyona girerek daha kompleks yapılar oluştururlar.

 • Örnek: Formaldehit, fenol ile reaksiyona girerek fenol-formaldehit reçinesini oluşturur.

Bu tür tepkimeler, genellikle termoset plastikler gibi malzemelerin üretiminde kullanılan önemli sanayi süreçlerindendir. Formaldehitin kondenzasyon tepkimeleri, yüksek moleküler ağırlıklı polimerlerin sentezinde esas teşkil eder.

Laboratuvar Kullanımı ve Uygulamaları

Paraformaldehit, laboratuvar ortamında çeşitli biyolojik ve kimyasal süreçlerde kullanılan bir reaktandır. Özellikle proteinlerle çapraz bağlanma ve hücrelerin sabitleştirilmesi gibi uygulamalar için tercih edilir.

Proteinlerle Çapraz Bağlanma

Paraformaldehit, proteinler arasında veya proteinlerle diğer moleküller arasında çapraz bağlar oluşturma yeteneğiyle bilinir. Bu reagent, protein moleküllerine kovalent bağlar ekleyerek yapıların stabilizasyonuna olanak tanır. Örneğin, immünolojik tekniklerde antijenlerin epoksi kaplı yüzeylere bağlanmasını sağlar.

Hücrelerin Sabitleştirilmesi

Paraformaldehit ayrıca hücrelerin sabitlenmesi için yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Hücre içi ve hücre dışı yapılarda çapraz bağlar oluşturarak hücreleri korur ve sabitler. Mikroskobik incelemeler veya hücre kültürleri üzerindeki diğer analitik işlemler sırasında hücre yapısının korunmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Hücre yüzeyindeki proteinler veya sitoplazmik proteinler sabitlenirken yapısal bütünlüklerini korurlar, bu da sonuçların tekrarlanabilirliği ve güvenilirliği açısından kritik önem taşır.

Dokümantasyon ve Güvenlik Bilgi Föyleri

Paraformaldehitin kullanımı, çeşitli sanayi dallarında yaygındır ve bu nedenle, doğru dokümantasyonun ve güvenlik bilgi föylerinin hazır olması zorunludur. Güvenlik Bilgi Föyleri (GBF), paraformaldehit ile çalışan işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine özen göstermesini sağlar.

Güvenlik Dokümantasyonunun Önemi:

 • Risk Değerlendirmesi: Paraformaldehit ile çalışırken, olası tehlikelerin ve maruziyet risklerinin belirlenmesi için ayrıntılı bir risk değerlendirmesi şarttır.
 • Kimyasal Özellikler: GBF, paraformaldehitin kimyasal özellikleri, kararlılık bilgileri ve reaktivite detayları gibi kritik bilgileri içerir.

Doküman Yönetimi:

 1. Identifikasyon ve Etiketleme: GBF, madde ve karışımların tanımlanması ve düzgün etiketlenmesiyle ilgili yasal gereklilikleri kapsar.
 2. Erişilebilirlik: Güvenlik bilgi föylerinin, potansiyel olarak tehlikeli kimyasallarla çalışan tüm personel için erişilebilir olması gerekmektedir.

Sertifika ve Belgeler:

 • Gerçeklik ve Güncellik: GBF ve ilgili sertifikaların güncel ve doğruluğu teyit edilmiş olmaları esastır.

Tablo. Paraformaldehitin Güvenliği İçin Gerekli Dokümanlar

Belge TürüAçıklama
Güvenlik Bilgi FöyüKimyasalın tehlikelerini ve güvenlik önlemlerini açıklar.
İşlem ProsedürleriMaddeyle güvenli çalışma prosedürlerini belirler.
Acil Durum PlanlarıAcil durumlar için prosedürleri tanımlar.

Dokümanların ve föylerin düzenli revizyonu, paraformaldehitle çalışıldığı tesisler için kritik bir güvenlik önlemidir. Güvenlik prosedürlerinin yanında, paraformaldehitin taşınması, depolanması ve imha edilmesi de bu belgelere dayanır. Her bir güvenlik adımı, belgelerde belirtilen yönergeler doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Bu sayede paraformaldehitin insan sağlığına ve çevreye potansiyel risklerinin önüne geçilmesi mümkündür.

Paraformaldehitin Çevresel Etkileri

Paraformaldehit, formaldehit gazının polimerleşmesiyle oluşan bir kimyasaldır ve çevresel faktörlere maruz kaldığında çeşitli etkileşimlere girebilir. Suda çözünmezliği nedeniyle sudaki canlılar için doğrudan bir tehdit oluşturmadığı kabul edilse de, bozunma sürecinde formaldehit gazı açığa çıkarabilir. Bu gazın atmosferdeki varlığı, smog oluşumuna katkıda bulunarak çevresel kirliliği artırma potansiyeline sahiptir.

Formaldehit gazının çevresel etkileri:

 • Smog oluşumuna katkı: Formaldehit, güneş ışığı ile reaksiyona girerek foto-kimyasal smogun oluşumuna katkıda bulunur. Bu, özellikle yoğun nüfuslu kentsel bölgelerde hava kalitesi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.
 • Ekosistem üzerinde etkiler: Atmosferde serbest formaldehit, bitkiler üzerinde toksik etkilere yol açabilir ve bu da ekosistemin dengesini bozabilir.

Çevre üzerindeki bu etkiler, formaldehitin ve dolayısıyla paraformaldehitin kullanımının, atığının ve depolanmasının sıkı düzenlemelere tabi tutulmasını gerektirir. Endüstriyel süreçlerde kullanımı sırasında oluşan paraformaldehit atıklarının, özellikle de solvent ve reçine üretiminde, kontrol altında tutulup uygun yöntemlerle işlenmesi çevre sağlığı için önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Paraformaldehit, birçok endüstriyel uygulamada kullanılan önemli bir kimyasaldır ve sağlık açısından etkileri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Paraformaldehit nasıl hazırlanır?

Paraformaldehit, formaldehidin polimerleşme reaksiyonuyla üretilir. Formaldehid gazının suyun içinde soğutulmasıyla yavaş yavaş polimerize olarak paraformaldehit meydana gelir.

Paraformaldehit’in işlevleri nelerdir?

Paraformaldehit, doku ve hücre fiksasyonu için en yaygın kullanılan fiksatiflerden biridir. Ayrıca, bir poli-asetal olarak polimerize formda olması onu birçok kimyasal sentez işlemi için değerli kılar.

Paraformaldehit hangi alanlarda kullanılmaktadır?

Paraformaldehit, özellikle immünohistokimya ve immünositokimya protokollerinde, fenol içeren çeşitli reçinelerin üretiminde ve bazı plastiklerin oluşumunda yaygın olarak kullanılır.

Paraformaldehit güvenli bir şekilde nasıl saklanmalıdır?

Paraformaldehit, hafif keskin bir kokuya sahip beyaz bir katıdır ve hava almayacak şekilde kapalı kaplarda, serin ve kuru bir ortamda saklanmalıdır.

Paraformaldehit’in insan sağlığına etkileri nelerdir?

Paraformaldehit özellikle solunum yolu, göz ve ciltle temas halinde tahriş edici olabilir. Kardiyovasküler sistem ve kemik iliği gibi iç organlara olan etkileri nedeniyle maruz kalınması durumunda sağlık sorunlarına yol açabilir.

Paraformaldehit kullanırken hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?

Paraformaldehit ile çalışılırken uygun kişisel koruyucu ekipman (maske, eldiven, gözlük) kullanılmalı ve iyi havalandırılan bir ortamda çalışılmalıdır. Potansiyel olarak toksik ve protoplazmik bir zehir olduğundan dikkatli kullanım gereklidir.

Paraformaldehitin Diğer İsimleri:

 • Paraformaldehyde
 • Flo-Mor
 • Paraform
 • Aldacide
 • TransFix
 • Granuform
 • PFA
 • Granuform 96
 • WANPFA 92
 • Granuform M
 • Granuform 91
 • Polyformaldehyde