Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Korozyon İnhibitörü

Korozyon İnhibitörü Satış ve Tedariki

Korozyon İnhibitörü satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

Korozyon İnhibitörü Kullanımı: Metallerin Korunma Yöntemleri

Korozyon inhibitörleri, metallerin oksidasyonunu ve çevresel faktörlerin neden olduğu hasarı önlemek için tasarlanmış kimyasallardır. Metal yüzeylerde oluşabilecek korozyon sürecini yavaşlatan veya durduran bu bileşikler, endüstriyel sistemlerin ve ekipmanların dayanıklılığını artırmak için hayati öneme sahiptir. Etkili bir koruma sağlamak adına doğal ve sentetik kaynaklardan elde edilen çeşitli korozyon inhibitörleri geliştirilmiştir.

Bu inhibitörlerin seçimi, kullanılan metalin türüne, çevresel şartlara ve ihtiyaç duyulan koruma düzeyine göre değişiklik gösterir. Örnek olarak paslanmaz çelikten imal edilen kristallendirme evaporatörlerinde çoğunlukla EDTA ve Hidroksilamonyum Sülfat kullanılır. İnhibitörler, metallerin yüzey kimyasını değiştirerek veya metal yüzeyinde ince bir koruyucu tabaka oluşturarak korozyonu önlerler.

Ekolojik etkilere de duyarlı olmak artan bir önem kazanmakla birlikte, biyobozunur ve çevreye duyarlı korozyon inhibitörleri de geliştirilmektedir. Bunlar genellikle yenilenebilir organik asitler bazında formüle edilirler ve hem etkili koruma sağlarlar hem de çevresel etkileri minimize ederler. Gelişen teknoloji ve artan çevresel bilinçle birlikte, korozyon inhibitörlerinin önemi ve uygulama alanları sürekli olarak genişlemekte ve bu alanda yapılan araştırmalar devam etmektedir.

Korozyon ve Korozif Süreçlerin Temelleri

Korozyon, endüstriyel ekipman ve yapıların dayanıklılığı üzerindeki en önemli etkenlerden biridir ve farklı mekanizmaları ile malzemelere zarar verir.

Korozyonun Tanımı ve Türleri

Korozyon, metallerin çevreyle kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyona girerek özelliklerini kaybetmesi sürecidir. Türleri ise ortaya çıkış biçimine ve etkilediği malzemeye göre sınıflandırılabilir:

 • Kimyasal Korozyon: Sıvı bulunmayan ve genellikle gazların buharların sebep olduğu korozyondur.
 • Elektrokimyasal Korozyon: Ortamda elektrolit varlığında, metalin anot ve katot bölgeleri arasında akım geçişi ile meydana gelir.

Korozyon, malzemenin tüm yüzeyinde (uniform korozyon) veya yerel olarak (pitting, çatlak korozyonu gibi) hızlı bir şekilde ilerleyebilir.

Korozyon Mekanizmaları

Korozyon mekanizmaları, sürecin nasıl işlediğini ve hangi koşullar altında hızlanabileceğini açıklar. İki temel mekanizma vardır:

 • Kimyasal Mekanizma: Metal, doğrudan çevre ile reaksiyona girerek metal oksitler formunda ürünler oluşturur.
 • Elektrokimyasal Mekanizma: Metal yüzeyindeki anodik ve katodik reaksiyonlar sonucu metal iyonları çözünür ve korozyon ürünleri oluşur.

Elektrokimyasal korozyon, bir elektrik devresi gibi davranan bir korozyon hücresi oluşturarak ilerler ve genellikle ortamdaki su, oksijen ve elektrolitler tarafından tetiklenir.

Korozyon İnhibitörlerinin Genel Bakışı

Bu bölüm, korozyon inhibitörlerinin ne olduğunu, nasıl çalıştıklarını ve çeşitlerini anlamak için kritik konuları ele almaktadır. Metal endüstrisinde kullanılan korozyon inhibitörleri metallerin oksitlenmeyi yavaşlatarak ömrünü uzatır.

Korozyon İnhibitörleri Nedir?

Korozyon inhibitörleri, metallerin çevresel faktörler karşısında aşındırıcı ve yıpratıcı etkilere karşı korunmasını sağlayan kimyasal maddelerdir. Bunlar, metal yüzeylerinde koruyucu bir film tabakası oluşturarak veya elektrokimyasal süreci değiştirerek metal endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

İnhibitörlerin Çalışma Prensipleri

Korozyon inhibitörlerinin çalışma prensipleri temel olarak iki mekanizma üzerine kuruludur: adsorpsiyon ve pasifleştirme. Metal yüzeylerine adsorbe olan korozyon inhibitörleri, oksijen ve diğer korozyon oluşturabilecek elementlerin metalle etkileşimini sınırlandırır. Pasifleştiriciler ise metali daha dirençli bir pasif tabaka ile kaplayarak korur.

Korozyon İnhibitörü Türleri

 • Arayüzey Inhibitörleri: Bu inhibitörler yüzeyin korozyona uğramasını önleyerek koruma sağlar.
 • Sıvı Faz Inhibitörleri (Pasifleştiriciler): Metali koruyucu bir tabaka ile kaplamak suretiyle korozyonu engeller.
 • Buhar Faz Inhibitörleri: Buhar halinde metallerin üzerinde koruyucu bir katman oluşturur ve genellikle kapalı ortamlarda kullanılır.

Elektrokimyasal Araştırmalar ve Yöntemler

Korozyon önleme stratejilerinde elektrokimyasal araştırmalar önemli bir yere sahip olup, bu alanda kullanılan yöntemler metal yüzeylerin korunmasında etkili çözümler sunmaktadır. Elektrokimyasal yöntemlerle yapılan analizler, korozyon süreçlerinin daha iyi anlaşılmasını ve inhibitörlerin etkinliğinin değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Elektrokimyasal Yöntemlerle Analiz

Elektrokimyasal yöntemler, metal yüzeylerde korozyon oranlarını ve inhibitör etkinliklerini değerlendirmede kullanılmaktadır. Araştırmalar, çeşitli elektrokimyasal testlerle gerçekleştirilerek, korozyon mekanizmaları ve ona karşı alınabilecek tedbirler detaylıca incelenmektedir.

Potansiyodinamik Polarizasyon

Potansiyodinamik Polarizasyon, korozyon araştırmalarında temel yöntemlerden biridir. Bu yöntemde, metalin yüzeyinde uygulanan potansiyel değişikliği ile korozyon davranışı izlenmekte ve Tafel ekstrapolasyonu yoluyla korozyon hızı tespit edilebilmektedir. Linear Polarizasyon Direnci (LPR), korozyon hızının düşük derecede veya hassas ölçümler yapılmasını gerektiren durumlarda kullanılan bir tekniktir.

Elektriksel Empedans Spektroskopisi (EIS)

Elektriksel Empedans Spektroskopisi (EIS), korozyon inhibisyonu araştırmalarında sıkça başvurulan bir diğer yöntemdir. EIS, elektrod yüzeyindeki elektrokimyasal süreçlerin karakterizasyonu için kullanılmakta ve AC sinyal yanıtlarının analizi yoluyla metal/emniyetli koruma kaplaması sistemlerinin direncini ölçmektedir. Bu yöntemle, inhibisyon mekanizmaları ve etkinliği hakkında nicel veriler elde edilmektedir.

Korozyon İnhibitörlerinin Fizikokimyasal Özellikleri

Korozyon inhibitörleri, metal yüzeyleri koruyarak korozyon sürecini yavaşlatır veya durdurur. Bu işlevlerini fizikokimyasal özellikleri sayesinde yerine getirirler. Özellikle yüzey gerilimi ve misel oluşumu, bu özelliklerin başında gelir ve Langmuir adsorpsiyon izotermi bu süreçte önemli bir yer tutar.

Yüzey Gerilimi ve Miksel Oluşumu

Korozyon inhibitörlerinin yüzey gerilimini düşürme kabiliyeti, onların korozyon sürecine etkisinde önemli bir rol oynar. Düşük yüzey gerilimi, inhibitör moleküllerinin metal yüzeye daha kolay adsorbe olmasını sağlar ve bu da koruma etkisinin artmasına yol açar. Misel oluşumu serbest enerjisi ise inhibitörlerin çözelti içindeki davranışını etkiler. Bu enerji, inhibitör moleküllerinin su içerisinde misel adı verilen yapıları oluşturup oluşturmayacağını belirler. Eğer misel oluşumu enerjik olarak uygunsa, bu durum inhibisyon kapasitesinin artmasına katkıda bulunur çünkü miseller yüzeyde koruyucu bir tabaka oluşturabilir.

 • Yüzey Gerilimi: Inhibitörler metal yüzeyin etrafında yüzey gerilimini azaltır.
 • Miselleşme: Inhibitörlerin su içinde düzenli yapılar oluşturmaları korozyona karşı korumada etkilidir.

Langmuir Adsorpsiyon İzotermi

Langmuir adsorpsiyon izotermi ise inhibitör moleküllerinin metal yüzeyine nasıl bağlandığını ve bu bağlanmanın kapasitesini açıklar. Belirli bir noktadan sonra artan inhibitör konsantrasyonu, daha fazla adsorpsiyona yol açmaz, çünkü yüzeydeki aktif siteler doygunluğa ulaşır. Bu izotermin gösterdiği gibi, inhibitör molekülleri metal yüzeyindeki belirli yerlere adsorbe olurlar ve koruma etkilerini maksimize etmek için belirli bir konsantrasyonda kullanılmalıdırlar.

 • Adsorpsiyon Kapasitesi: Inhibitörler, metal yüzeydeki sınırlı yerlere bağlanır ve belirli bir konsantrasyon ile en yüksek etkinlik gösterir.
 • Doygunluk: Yüzey üzerindeki aktif sitelere bağlanan inhibitör sayısı arttıkça, ek inhibitörlerin adsorpsiyonu için yer kalmaz.

Korozyon Hızını ve İnhibitör Etkinliğini Etkileyen Faktörler

Korozyon sürecinin hızı ve inhibitörlerin etkinliği, bir dizi spesifik faktöre bağlı olarak değişir. Bu faktörlerin anlaşılması, korozyon engellemesinde stratejik yaklaşımlar geliştirmek için kritik öneme sahiptir.

Ortamın Asitliliği ve Sıcaklık

Ortamın Asitliliği: Korozyon hızı, asidik ortamlarda artma eğilimindedir. Özellikle, düşük pH değerleri korozyon süreçlerini hızlandırdığı için, korozyon inhibitörlerinin seçiminde ve dozajında asitliliğin dikkate alınması gerekir.

Örnek:

 • pH 3: Yüksek korozyon hızı
 • pH 7: Nötr, düşük korozyon hızı

Sıcaklık: Korozyon reaksiyonları genellikle sıcaklıkla birlikte artar. Yüksek sıcaklıklar, metalin yüzey enerjisini ve reaktif moleküllerin kinetik enerjisini artırarak inhibitörlerin koruyucu film oluşturma yeteneklerini etkileyebilir.

Örnek:

 • 25°C: Düşük korozyon hızı
 • 60°C: Artan korozyon hızı

Karbon Çeliği ve Düşük Karbonlu Çelikler

Karbon Çeliği: Karbon içeriği, çelik malzemelerin korozyona karşı direncini etkiler. Karbon çeliği, korozyona karşı orta derecede direnç gösterir ve uygun inhibitörlerin uygulanması gerektirir.

Özellikler:

 • Orta karbon içeriği
 • Orta korozyon direnci

Düşük Karbonlu Çelik: Düşük karbon çeliği, karbon içeriği bakımından daha azdır ve genellikle daha yüksek korozyon direncine sahiptir. Fakat belirli çevresel faktörler ve agresif ortamlar düşük karbonlu çeliğin de korunmasını gerekli kılar.

Özellikler:

 • Düşük karbon içeriği
 • Yüksek korozyon direnci

Endüstriyel Uygulamalar ve Korozyon İnhibitörlerinin Önemi

Korozyon inhibitörleri, metallerin ve endüstriyel sistemlerin korunmasında elzem bir role sahiptir. Bu kimyasallar, çeşitli endüstriyel ortamlarda metal parçaların ömrünü uzatarak ekonomik kayıpları önler.

Metallerin Korozyondan Korunması

Korozyon inhibitörleri, su ile temas eden sistemlerde metallerin korozyonunu önlemek için yaygın olarak kullanılır. Özellikle rafineri ve petrokimya tesislerindeki soğutma sularında korozyon inhibisyonu esastır. Çelik içeren yapılarda, korozyon inhibitörleri çeliğin yüzey kimyasını modifiye ederek pas oluşumunu yavaşlatır ya da durdurur.

Bu koruma yöntemi, malzeme hasarını ve bakım maliyetlerini azaltmak amacıyla iç ve dış devre sistemlerinde aktif olarak tercih edilmektedir. Endüstriyel yağlar, su fazına geçerek elektrokimyasal reaksiyonları etkileyecek bileşikler içerebilir ve böylece korozyona karşı mücadelede avantaj sağlar.

Tri-Katyonik Yüzey Aktif Maddeler ve Yenilikler

Tri-katyonik yüzey aktif maddeler, korozyon inhibitörleri arasında yenilikçi bir kateogriye aittir ve özellikle çevreye duyarlı yaklaşımlar için önem taşır. Bu maddelerin doğal ve yenilenebilir organik asitlere dayanması, onları çevre dostu bir seçenek yapar. Performanslarını optimize edebilmek için yapıları sürekli olarak gelişmekte ve moleküler düzeyde korozyona karşı koruma sağlama kapasitesi araştırılmaktadır.

Korozyon inhibitörlerinin tri-katyonik formülasyonları, metal yüzeyler üzerinde daha etkin bir koruyucu tabaka oluşturma kapasitesine sahip olabilir ve böylece korozyon inhibisyonunda yeni bir standart belirleyebilir.

Deneysel Araştırmalar ve İstatistiksel Veriler

Korozyon inhibitörleri üzerine gerçekleştirilen çalışmalar, inhibitörlerin etkinliğini değerlendirmek adına çeşitli deneysel yöntemler kullanır. Bu yöntemler, inhibitörün performansını istatistiksel verilerle destekleyerek somut sonuçlar elde etmeyi amaçlar.

SEM Taramalı Elektron Mikroskobu Analizi

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) analizi, korozyon inhibitörlerinin yüzey üzerinde oluşturduğu koruyucu filmlerin morfolojisini ve kalitesini incelemek için kullanılır. Bu analiz, inhibitörlerin metal yüzeylerle ne kadar etkili bir etkileşime girdiğini görsel verilerle ortaya koyar.

Ağırlık Kaybı Yöntemi

Ağırlık kaybı yöntemi, laboratuvar koşullarında korozyon inhibitörlerinin etkinliğini ölçmenin pratik ve ekonomik bir yolu olarak kabul edilir. Bu yöntemle, metal numunelerin belirli zaman aralıklarıyla tartılarak, korozyon oranları ve inhibörün koruyucu etkisi sayısal verilerle hesaplanır.

Koruyucu Filmler ve Kemisorpsiyon

Koruyucu filmler, korozyon inhibitörlerinin metal yüzeyler üzerinde oluşturduğu katmanlardır ve genellikle kemisorpsiyon yoluyla yüzeye bağlanır. Bu bağlanma, metalin korozyonla reaksiyona girmesini engelleyerek koruma sağlar ve SEM analizi ile gözlemlenebilen yapısal verilere sahiptir.

Bilimsel Yayınlar ve Araştırmalar

Korozyon inhibitörleri ile ilgili bilimsel yayınlar, çeşitli malzemelerin korunması alanındaki inovasyonları ve gelişmeleri yansıtarak endüstriyel uygulamalar için değerli bilgiler sunar. Araştırma makaleleri genellikle çok sayıda atıfa sahip olup dünya genelindeki araştırmacıların çalışmaları arasında yaygın bir bilgi ağı oluştururlar.

Araştırma Makalesi İstatistikleri

 • Dünya çapında araştırma yapılan 25+ milyon üyeye ve 160+ milyon yayın sayfasına sahip platformlar bulunmaktadır.
 • Bu platformlar aracılığıyla, 2.3+ milyar atıf kaydedilmiş ve bu sayı, korozyon inhibitörleri konusunda yapılan araştırmaları da içermektedir.

Atıflar ve Alıntılar

 • Korozyon inhibitörlerine odaklanan araştırma makaleleri, genellikle endüstriyel ve akademik çevrelerde yaygın bir referans kaynağı olarak karşımıza çıkar.
 • Bu çalışmalar, dünya çapında araştırmacıların buluşlarını discover the world’s research başlığı altında paylaşmaları ile birlikte, korozyon inhibitörlerinin gelişimine katkıda bulunmuştur.

Korozyon İnhibitörleri ve Metal Alışımları

Korozyon inhibitörleri, metal alaşımlarının özellikle agresif çevre koşullarında korunmasında kritik öneme sahiptir. Bu bölümde, bakır ve çinko gibi spesifik metallere yönelik inhibitörler ve bunların koruyucu mekanizmaları incelenecektir.

Bakır ve Çinko İnhibitörleri

Bakır ve çinko, sanayide yaygın olarak kullanılan iki önemli metaldir. Bir yandan elektrik iletkenliği açısından önemli bir yeri olan bakır, diğer yandan da çinko; korozyona karşı savunmasızdır. Özellikle bu metalleri içeren çelik alaşımları, uzun süreli koruma için korozyon inhibitörlerine ihtiyaç duymaktadır.

 • Bakır İnhibitörleri:
  • Bakır alaşımları, genellikle atmosferik veya sualtı uygulamalarında korozyona uğrayabilir.
  • Uygulanan inhibitorler, bakırın yüzeyini kaplayarak oksijen ve diğer korozyon arttırıcı elementler ile temasını keser.
  • Bakır için yaygın kullanılan inhibitörler arasında belli başlı organik bileşikler ve bazı fosfat tuzları bulunmaktadır.
 • Çinko İnhibitörleri:
  • Çinko ise genellikle galvanik kaplama ve küçük metal parça korumasında tercih edilen bir malzemedir.
  • Pasivasyon yöntemiyle çinko yüzey üzerinde ince bir oksit film tabakası oluşturularak korozyona karşı direnç sağlanır.
  • Korozyon inhibisyonunda kullanılan çinko için de organik bileşikler ve fosfat bazlı inhibitörler etkin çözümler sunmaktadır.

Bu metal alaşımları ve onların korunmasında kullanılan inhibitörlerin seçimi, alaşımın kullanıldığı sektör ve karşılaşacağı çevresel koşullar gözetilerek yapılmalıdır. Uygulanan korozyon inhibitörleri, metalin performansını uzun vadede artırmakta ve endüstrilerin bakım-onarım maliyetlerini minimize etmekte önemli bir rol oynamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, korozyon inhibitörleri ile ilgili sıkça sorulan sorulara odaklanarak, bu kimyasalların işlevleri ve kullanım alanları hakkında özel bilgiler sunmaktadır.

Korozyon önleyiciler nelerdir ve nasıl çalışırlar?

Korozyon önleyiciler, metalik yüzeylerde korozyonu önlemek için kullanılan kimyasallardır. Bunlar, metalin yüzeyine adsorbe olarak korozyon hızını azaltır veya elektrokimyasal süreçleri bloke ederek metalin paslanmasını engellerler.

Antifriz korozyon inhibitörleri hangi durumlarda kullanılır?

Antifriz korozyon inhibitörleri, motor soğutma sistemlerinde karşılaşılan korozyonu önlemek için kullanılır. Bu inhibitörler, soğutma sistemlerindeki metal bileşenleri, özellikle düşük sıcaklıklarda donma ve korozyon riskine karşı korur.

Korozyon korunma yöntemleri olarak hangi kimyasallar tercih edilir?

Korozyon koruma yöntemleri olarak kalsiyum nitrit, silikatlar, fosfatlar ve bazı organik bileşikler tercih edilir. Bu kimyasallar, etkili bir koruma sağlamak amacıyla farklı çevre ve malzemelere uygun olarak seçilir.

Asit ortamlarında kullanılan inhibitörlerin özellikleri nelerdir?

Asit ortamlarında kullanılan korozyon inhibitörleri, genellikle metal yüzeylerin korunması için organik bileşiklerden oluşan güçlü formülasyonlardır. Bunlar, asidik çözeltilerde metallerin çözünürlüğünü azaltarak koruma sağlar.

İnhibitör kimya alanında ne gibi işlemler için kullanılır?

İnhibitörler, kimya sektöründe paslanmayı önleyici, oksidasyon karşıtı ve istenmeyen kimyasal tepkimeleri yavaşlatıcı olarak geniş bir yelpazede kullanılır. Bu kullanımlar, rafinerilerden laboratuvarlara kadar birçok alanda etkilidir.

Endüstriyel sistemlerde korozyon önlemek için hangi yöntemler uygulanmaktadır?

Endüstriyel sistemlerde, korozyonu önlemek için anodik ve katodik inhibitörler ile karışık tip inhibitörler kullanılmaktadır. Ayrıca, düzenli bakım, koruyucu kaplamalar ve çevresel kontrol gibi fiziksel yöntemler de koruma stratejileri arasında yer almaktadır.