Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Amonyum Sülfat

Amonyum Sülfat Satış ve Tedariki

Amonyum Sülfat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7783-20-2

Amonyum Sülfat Kullanımı: Tarımdan Endüstriye Geniş Kapsamlı Bir Rehber

Amonyum sülfat, (NH4)2SO4 formülüne sahip bir inorganik bileşiktir. Beyaz renkte ve kokusuz olup, tarımda yaygın olarak kullanılan bir gübredir. Azot ve kükürt içeren bu bileşik, özellikle bitkilerin gelişimi için gerekli olan temel besinleri sağlar. Gübre olarak kullanımı, bitkilerin daha hızlı ve sağlıklı büyümesine katkıda bulunur, bu yüzden özellikle tahıl, çay ve çeltik gibi ürünler için tercih edilir.

Amonyum sülfatın gübre olarak değerli kılınmasının nedenleri arasında, yüksek çözünürlükte olması ve toprakta kolaylıkla asimile edilebilmesi sayılabilir. Tarımdaki uygulamalarında, genellikle tohum ekiminden hemen önce veya bitki gelişim aşamalarında kullanılır. Ek olarak, amonyum sülfat azot kaynağı olarak kullanılmasının yanı sıra, kükürt eksikliğinin giderilmesinde de etkilidir. Bu çift besin maddesi, bitkilerin yeşil kısımlarının gelişimine ve fotosentez kapasitelerinin artmasına yardımcı olur.

Amonyum sülfat üretimi genellikle sülfürik asitin, amonyak gazı ile reaksiyona sokulmasıyla gerçekleştirilir. Bileşik, 235 ila 280 °C sıcaklık aralığında ısıtıldığında ayrışır ve bu süreçte amonyak, azot oksitler, kükürt dioksit ve su buharı gibi maddeler açığa çıkar. Bu özellik, endüstriyel işlemlerde amonyum sülfatın dikkatle işlenmesi gerektiğini gösterir.

Amonyum Sülfatın Kimyasal Yapısı

Amonyum sülfat, sülfürik asidin amonyak ile reaksiyonu sonucu oluşan inorganik bir tuzdur. Kimyasal yapısının temel bloğunu, azot (N) ve sülfür (S) atomlarının yanı sıra hidrojen (H) ve oksijen (O) atomları oluşturur.

Kimyasal Formülü:

 • ( \text{(NH}_4\text{)}_2\text{SO}_4 )

Bu bileşiğin molar kütlesi yaklaşık 132.14 g/mol’dür. Amonyum sülfat yapısında iki amonyum iyonu (\text{(NH}_4^+\text{)}) ve bir sülfat anyonu (\text{(SO}_4^{2-}\text{)}) bulunur. Formülünden de anlaşılacağı üzere, iki amonyum iyonunun toplam yükü (+2), bir sülfat iyonunun yükü (-2) ile dengelenir ve bu da bileşiğin genel nötrlüğünü garantiler.

Bağ Yapısı ve Etileşme Durumu:

 • Amonyum İyonu: Amonyum iyonu, dört hidrojen atomunun bir azot atomu etrafında tetrahedral geometri oluşturduğu pozitif yüklü bir poli atomik iyonu olup, ( \text{NH}_4^+ ) şeklindedir.
 • Sülfat İyonu: Sülfat anyonu ise (\text{SO}_4^{2-}) formüllü, dört oksijen atomunun bir sülfür atomu etrafında oluşturduğu eşit mesafeli ve simetrik bir şekil gösterir.

Bu iyonlar amonyum sülfat içinde elektrostatik çekim kuvvetleriyle bir arada bulunarak iyonik bir katı oluştururlar. Bileşik, amonyum formunda azot sağladığı için tarım sektöründe sıklıkla gübre olarak tercih edilmektedir. Ayrıca suyun arıtımında dezenfekte edici monokloramin sentezinde klor ile kombinasyon halinde de kullanılır.

Amonyum Sülfat Gübresinin Üretimi

Amonyak ve sülfürik asidin reaksiyonu ile elde edilen amonyum sülfat gübresi, tarımda azot kaynağı olarak yaygın bir şekilde kullanılır. Üretim sürecinde kalite standartları, ISO gibi belirli normlara göre belirlenir.

Ham Maddeler

 • Sülfürik Asit (H₂SO₄): Amonyum sülfat gübresinin üretiminde ana reaktanlardan biridir.
 • Amonyak Gazı (NH₃): Sülfürik asit ile tepkimeye girerek amonyum sülfatı üretir.

Üretim Prosesi

 1. Karıştırma:
  • Sülfürik asit ve amonyak gazı belirli oranlarda reaktörde karıştırılır.
  • Tepkime sırasında amonyum sülfat çökelir.
 2. Kristalizasyon:
  • Elde edilen çözelti, amonyum sülfat kristallerinin oluşumu için soğutulur.
 3. Ayırma:
  • Kristalize amonyum sülfat, santrifüjde ayrıştırılır ve kurutulur.
 4. Paketleme:
  • Kuru amonyum sülfat paketlenir ve satışa sunulur.

Kalite Standartları

 • ISO Sertifikası:
  • Ürün kalitesi, uluslararası kabul görmüş ISO kalite standartlarına uygun şekilde denetlenir.
 • EC Numarası:
  • Amonyum sülfat gübresinin Avrupa Birliği kimyasal maddeler listesindeki EC numarası ile tescili vardır.

Amonyum Sülfat Gübresinin Tarımdaki Kullanımı

Amonyum sülfat gübresi, yüksek oranda azot içerdiği için tarımda sıkça kullanılan bir gübredir ve hem toprak tiplerine hem de bitkilerin beslenme ihtiyaçlarına uygun biçimde uygulanabilir.

Bitki Beslenme İhtiyaçları

Bitkiler, nitrojen açısından zengin gübrelere ihtiyaç duyarlar ve amonyum sülfat bunu sağlayabilen önemli bir kaynaktır. Tahıllar ekim ve sapa kalkma döneminde, meyve ağaçları çiçeklenme öncesinde ve sonbaharda, sebzeler ise dikimden 15 gün sonra ve meyve bağlama dönemlerinde bu gübreleme yöntemini gerektirir.

 • Tahıllar
  • Ekim dönemi
  • Sapa kalkma zamanı
 • Meyve ağaçları
  • Çiçeklenme öncesinde
  • Sonbahar
 • Sebzeler
  • Dikimden 15 gün sonra
  • Meyve bağlama dönemi

Gübreleme Teknikleri

Amonyum sülfat, doğrudan toprak yüzeyine uygulanabilir, ancak bu durum kayıplara yol açabileceğinden toprağa karıştırılması önerilir. Uygulama tekniklerinde, özellikle çim ve sebze gibi bitkiler için, üst gübreleme metodu tercih edilir.

 • Üst gübreleme:
  • Amonyum sülfat toprak yüzeyine serpilerek uygulanır.
  • Toprağa karıştırılması, gaz kayıplarını engellemek için önemlidir.

Toprak Tipleri ve pH Dengesi

Amonyum sülfatın etkin kullanımı toprak tipine ve pH dengesine göre değişiklik gösterir. Kireçli topraklar ve alkalin koşullar, amonyum sülfat kullanırken dikkat edilmesi gereken faktörlerdendir çünkü topraktaki pH dengesi gübrenin bitkilere olan etkinliğini etkileyebilir. Acidik topraklarda azot daha etkin bir şekilde bitki tarafından alınabilirken, alkalin topraklar azotun havaya uçmasına sebep olabilir.

 • Kireçli topraklar: pH’ya dikkat edilmeli
 • Alkalin koşullar: Gaz kaybına maruz kalma riski
 • pH dengesi: Gübrenin verimliliğini etkileyebilir

Bu değerlendirme, amonyum sülfat gübresinin tarımda etkin ve uygun kullanımı hakkında kilit bilgileri özetlemektedir.

Gübre Çeşitleri ve Karşılaştırmaları

Gübreler, bitkisel üretimde temel besin elementleri sağlamada kritik bir rol oynar. Özellikle amonyum sülfat, azot açısından zengin bir seçenektir ve diğer gübre türleriyle karşılaştırıldığında belirgin farklar sunar.

Amonyum Sülfat ve Diğer Gübreler

Amonyum Sülfat, topraktaki bitkilerin azot ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan bir gübredir ve aynı zamanda kükürt de sağlar. Bu gübre, içerisindeki %21 azot sayesinde, genellikle “şeker gübresi” olarak adlandırılır çünkü fiziksel yapısı kristal toza benzer. Azot, bitki büyümesinin temel bir bileşenidir ve amonyum sülfat, özellikle fosfor emilimini destekleyerek bitkinin beslenmesine katkıda bulunur.

Diğer yandan, üre içerikli gübreler de yüksek oranda azot sunarlar ama aynı zamanda daha hızlı çözünürler ve volatilizasyona daha yatkındırlar. Amonyum nitrat gübresi ise %33 azot oranı ile daha yoğun bir azot kaynağıdır, ancak patlayıcı özelliklerinden dolayı kullanımı bazı durumlarda sınırlıdır.

 • Amonyum Sülfat: %21 Azot, %24 Kükürt
 • Üre: Yüksek Azot içeriği, hızlı çözünürlük
 • Amonyum Nitrat Gübresi: %33 Azot, kullanımı güvenlik nedenleriyle kısıtlanabilir

Karışım Gübreleri ve Kullanımı

Karışım gübreleri, birden fazla besin elementini içeren ve bitkilerin çeşitli ihtiyaçlarını aynı anda karşılayabilen gübre çeşitleridir. Örneğin, amonyum fosfat gibi gübreler, azotun yanı sıra fosfat da sağlayarak, bitkinin hem azot hem de fosfor gereksinimlerini karşılar. Bu tür gübreler, özellikle fazla ögeli besleme gerektiren durumlar için tercih edilir.

Karışım gübrelerinin kullanımı, aşağıdakileri içerebilir:

 • Harmanlama: Çeşitli gübre türlerinin mekanik karışımı.
 • Yerleştirme: Gübrenin bitki köklerinin yakınına yerleştirilmesi.
 • Sıvı Karışımlar: Su ile karıştırılarak uygulanan gübre çözeltileri.

Bu gübrelerin doğru kullanımı, toprağın besin dengesini sağlamada ve bitkilerin optimal büyüme koşullarına ulaşmasında önemli olup, aşırı veya yanlış kullanımları bitki sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Amonyum Sülfatın Topraktaki Etkileri

Amonyum sülfat, toprak verimliliğini artırırken aynı zamanda bitki besin elementlerinin dengesini iyileştiren bir gübredir.

Toprak Yüzeyi ve Verimlilik

Amonyum sülfat, toprak yüzeyi üzerinde asidik bir etki yaratır. Bu durum, özellikle alkali topraklarda pH dengesini düşürerek bitki gelişimi için uygun koşulları sağlar. Azot kaynağı olarak toprağa %21 azot sunar ve yield yani verimliliğin artırılmasını destekler.

 • Azot Salınımı: Yavaş ve sürekli azot salınımı, bitkilerin düzenli ve dengeli bir şekilde beslenmesine olanak tanır.
 • Kök Gelişimi: Topraktaki asit seviyesini hafifçe düşürme özelliğiyle bitki köklerinin gelişimini teşvik eder.

Besin Elementleri ve Toprak Sağlığı

Amonyum sülfat, toprakta besin elementleri dengesine katkıda bulunarak toprak sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olur. İçerdiği %24 kükürt, müsilajın çözülmesini ve bitki tarafından kolayca alınmasını sağlayarak mn (mangan), b (bor), fe (demir), mg (magnezyum) ve zn (çinko) gibi mikro besin elementlerinin bitki tarafından kullanılabilirliğini artırır.

 • Mikro Element Erişimi: Topraktaki kükürt miktarının artması, mikro besin elementlerinin çözünürlüğünü ve dolayısıyla bitkilerin bu elementleri almasını kolaylaştırır.
 • Bitki Sağlığı: Esansiyel mikro besin elementlerinin artan mevcudiyeti, genel bitki sağlığını ve hastalıklara karşı direncini güçlendirir.

Gübre Kullanım İlkeleri ve Dozajı

Gübre uygulamasının etkin ve verimli olabilmesi için doğru zamanlamayla uygun miktarlarda yapılması çiftçi için kritik öneme sahiptir. Bu bölümde, Amonyum Sülfat’ın kullanımına dair zamanlaması ve dozajına yönelik ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Uygulama Zamanı ve Miktarı

Amonyum Sülfat gibi azotlu gübreler, bitkinin besin ihtiyaçlarının en yüksek olduğu dönemde ve ölçülü oranlarda verilmelidir. Uygulama zamanı genellikle:

 • Ekim Öncesi: Toprağın besin maddeleriyle zenginleştirilmesi için kullanılır.
 • Vejetasyon Dönemi: Bitkinin hızlı büyüme gösterdiği dönemlerde destekleyici olarak.

Doz konusunda ise:

 • Tarla Bitkileri: Genellikle dekara 20-30 kg arasında bir doz önerilmektedir.
 • Meyve ve Sebzeler: Uygulanan miktar bitki türüne ve toprağın verimliliğine göre değişkenlik gösterir.

Çiftçi Rehberleri

Avrupa Birliği tarım uygulamaları, sürdürülebilir gübreleme tekniklerine önem vermektedir. Bu nedenle çiftçiler, gübreleme konusunda şu hususlara dikkat etmelidir:

 • Toprağın Durumu: Toprak analizi yaparak, toprağın ihtiyacı olan besin maddelerini belirlemek.
 • Bitki Çeşidi: Gübre dozajı, yetiştirilen bitki türüne ve o yılki hava şartlarına göre ayarlanmalıdır.

Gübre kullanımında önerilen miktarların üstüne çıkılmaması, hem toprağın yapısını korumak hem de bitki sağlığı için önemlidir. Hasattan sonra toprağın iyileştirilmesi, gelecek yılki ürünün kalitesi üzerinde doğrudan etkili olacaktır.

Gübre Depolama ve Güvenlik

Amonyum sülfat gübresinin depolanması sırasında güvenlik standartlarına büyük önem verilmesi gerekmektedir. Hatalı depolama koşulları, sağlığa ve çevreye zarar verebilir, ayrıca gübrenin verimliliğini önemli ölçüde azaltabilir. İşte depolama sürecinde dikkat edilmesi gereken temel kurallardan bazıları:

Depolama Alanının Özellikleri:

 • Amonyum sülfat, kuru ve serin bir alanda depolanmalıdır.
 • Nem, gübrenin sertleşmesine sebep olabileceğinden, nem kontrolü sağlanmalıdır.
 • Gübre torbaları doğrudan yerle temas etmeyecek şekilde paletler üzerinde saklanmalıdır.

Güvenlik ve Reaksiyon Kontrolü:

 • Gübre, yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutulmalıdır, çünkü amonyum sülfat belirli kimyasal reaksiyonlar ve yüksek basınç altında zararlı gazlar çıkarabilir.
 • Kişisel koruyucu donanım kullanılmalı ve gübre ile direkt temas engellenmelidir.

Stok Takibi:

 • Depolanmış gübrenin miktarı ve rotasyonu düzenli olarak kontrol edilmeli, eski stokların öncelikle kullanılması sağlanmalıdır.
 • Gübrenin saklandığı alandaki sayı ve stok bilgileri, izlenebilirlik ve güvenlik açısından kayıt altına alınmalıdır.

Acil Durum Yönetimi:

 • Depolama alanında bir acil durum planı hazır bulundurulmalı ve olası kazalara karşı koruyucu prosedürler geliştirilmelidir.
 • Tüm çalışanlar, gübre depolama ve güvenlik prosedürleri konusunda eğitim almalıdır.

Her adım, gübrenin kalitesini korumanın yanı sıra çalışanların ve çevrenin güvenliğinin sağlanması açısından önem taşımaktadır.

Çevresel Etkiler ve Regülasyonlar

Amonyum sülfat, çiftçilik ve tarım endüstrisi için önemli bir gübredir, ancak çevresel etkileri ve buna yönelik regülasyonların detaylı analizleri önem arz etmektedir.

Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları

Sürdürülebilir tarım, amonyum sülfatın çevresel etkilerini en aza indirgeyebilmek için uygulanabilirlik açısından değerlendirilmelidir. Bu gübre, alkali toprakların pH dengesini düşürme ve bitkiler için gerekli azot ve kükürt sağlama özelliği sayesinde değerlidir. Ancak aşırı veya yanlış uygulanması, toprak ve su kalitesi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Özellikle toprakta azot ve kükürt döngüsünü dengede tutmak ve yüzey suları ile yer altı sularına nüfuz etmesini önlemek için uygun analizler yapılarak dozajın ayarlanması şarttır.

Yasal Mevzuat ve Standartlar

Amonyum sülfatın kullanımına yönelik yasal düzenlemeler ve standartlar, insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından büyük bir önem taşır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları, bu gübrenin etkilerini, güvenli kullanım prensiplerini ve taşıma şartlarını belirler. ISSN ve GRAS (Genel Olarak Güvenli Kabul Edilen Maddeler) gibi standartlar, gübrenin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini minimuma indirmek için üretim ve kullanım aşamalarında dikkate alınmalıdır. Yasal mevzuat, üreticilerin ve dağıtıcıların, bu gübreyi piyasaya sürerken uygun regülasyonlara ve standart analizlere riayet etmelerini zorunlu kılar.

Pazar Analizi ve Türkiye’deki Durum

Amonyum sülfat, küresel pazarda önemli bir kimyevi gübre olarak öne çıkar. Türkiye, bu gübrenin talep ve üretiminde stratejik bir role sahiptir. Doğalgaz, fosfat kayası ve potas tuzu gibi kaynaklardan elde edilen bu gübrenin üretimi için Türkiye’nin sahip olduğu zengin kaynaklar önemlidir.

Kaynaklar ve Üretim:

 • Ana Hammaddeler: Doğalgaz, fosfat kayası, potas tuzu
 • Ara Girdiler: Amonyak, nitrik asit, sülfürik asit, fosforik asit

2023 yılında yapılan pazar araştırmaları, amonyum sülfat talebinde ve dağıtım kanallarında belirgin değişiklikler olduğuna işaret eder. Teknoloji yükseltmeleri ve arz dinamikleri, pazardaki ivmenin anlaşılması için kritik faktörlerdir. Türkiye’de kimyevi gübre sektörünün mevcut durumu incelendiğinde, ana hammaddelerin temini ve ara girdi kullanımı büyük önem taşır.

Pazar Dinamikleri:

 • Talep Artışları: Yıllık ve mevsimsel değişkenlik gösterir
 • Teknoloji Yükseltmeleri: Üretimde verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı iyileştirmeler

Bloomber HT tarafından paylaşılan bilgilere göre Şubat ayındaki amonyum sözleşmeleri Ocak ayına göre %19 oranında düşmüştür. Bu düşüş, Ekim 2021’den bu yana görülen en düşük seviyeyi temsil eder. Fiyat trendlerindeki bu genel düşüş, özellikle azotlu gübre için ana girdi olan doğalgaz fiyatlarındaki gerileme ile ilişkilidir. Avrupa’da bazı gübre fabrikalarının üretime yeniden başlaması da pazar için olumlu bir gelişme olarak kaydedilmiştir.

Fiyat Trendleri:

 • Doğalgaz Fiyatları: Genel düşüş eğilimi
 • Gübre Fiyatları: Dönemsel dalgalanmalar ve mevsimsel etkiler

Türkiye pazarında kimyasal azotlu gübre tüketimi değişkenlik göstermektedir. Amonyum sülfat gübresinin tüketimi, yıllara ve tarımsal dönemlere bağlı olarak farklılık gösterir. Yılın belirli dönemlerinde artış gözlemlenirken, bu artışın yanı sıra stratejik planlama ve toprak analizi gibi faktörlerin tüketim üzerindeki etkileri de değerlendirilir.

Tüketim Analizi:

 • Amonyum Sülfat Tüketimi: Dönemsel değişiklikler
 • Toprak Analizi: Gübre seçiminin bir faktörü olarak önem arz eder

Bu dengeler, Türkiye’nin gübre sektörü ve amonyum sülfat pazarındaki konumunu etkilemekte ve analizleri oldukça değerlidir.

Amonyum Sülfat Gübresinin Geleceği

Amonyum sülfat gübresi, tarımsal üretimde önemli bir rol oynar ve gelecekteki uygulamaları için araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çabaları devam etmektedir. Piyasa trendleri, gübrenin değerini artırma ve sürdürülebilirlik perspektifini güçlendirme yönünde evrilmektedir.

Tarımsal yenilikler açısından, yavaş salınımlı gübre formülasyonları ve yüksek verimlilik sağlayan karışımlar geliştirilmekte, böylece amonyum sülfat gübresinin kullanımı daha sürdürülebilir hale gelmektedir. Piyasadaki mevcut durum ve gelecek beklentileri şöyledir:

 • Ar-Ge Yatırımları: Amonyum sülfat üretimi ve kullanımı üzerine odaklanan yatırımlar, gübre formülasyonlarının iyileştirilmesi için kullanılır.
 • Yenilikler: Bitki besin maddelerinin daha iyi emilimini sağlayacak teknolojik ilerlemeler üzerinde durulmaktadır.
 • Piyasa Trendleri:
  • Çevre dostu gübrelerin kullanımına dair talep artışı
  • Yerel ve küresel piyasada amonyum sülfat gübresine olan ihtiyacın analizi
 • Değer:
  • Maliyet etkinliği ve yüksek verim özellikleriyle amonyum sülfatın değeri anlaşılmaktadır.

Şu an için amonyum sülfatın, özellikle çeltik, çay ve tahıl gibi bitki türlerinde verimi artırma konusunda kilit bir gübre olduğu aşikârdır. Uzmanlar, çiftçiler arasında “şeker gübresi” olarak da bilinen bu gübrenin, ileride de tarımsal üretimde kilit bir role sahip olacağına inanmaktadır. Sürdürülebilir tarım uygulamaları ve çevresel düzenlemelerle uyumlu bir geleceğe doğru amonyum sülfat gübresinin adaptasyonunun önemi, bu alanda çalışanların öncelikleri arasında yer almaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Amonyum sülfat, hem nitrojen hem de sülfür içeren yaygın bir gübredir ve tarım uygulamalarında etkili kullanımı ile ilgili merak edilen noktalar bulunmaktadır.

Amonyum sülfat gübresi ne zaman kullanılmalıdır?

Amonyum sülfat, bitkilerin yoğun büyüme dönemlerinde ve azot veya kükürt eksikliği olduğunda tercih edilmelidir. Genellikle ekim öncesi veya bitki büyüme sezonunun başlarında toprağa uygulanır.

Amonyum sülfatın kimyasal formülü nedir?

Amonyum sülfatın kimyasal formülü (NH₄)₂SO₄ şeklindedir.

Buğday tarımında amonyum sülfat kullanımının faydaları nelerdir?

Amonyum sülfat, buğday gibi tahıllar için gerekli olan azot ve kükürtü sağlar, kök gelişimini ve protein içeriğini artırır, dolayısıyla ekinin kalitesini ve verimini iyileştirir.

Amonyum sülfatın olası zararları nelerdir?

Aşırı kullanımda bitki yanması ve toprak asidifikasyonu gibi olumsuz etkiler meydana gelebilir. Amonyum sülfat toksik değildir, ancak uygun dozajlarda kullanılmalı ve toprağın pH dengesine dikkat edilmelidir.

Amonyum sülfat gübresi asitlik veya bazlık yönünden nasıl bir özellik gösterir?

Amonyum sülfat gübresi asidik özellik gösterir ve bu nedenle toprağın pH seviyesini düşürebilir. Alkalin topraklarda kullanımı daha uygundur.

Amonyum sülfatın diğer isimleri nelerdir ve bu gübre hangi bitkilerde tercih edilmektedir?

Amonyum sülfat aynı zamanda şeker gübre olarak da bilinir ve sıklıkla tahıl, çeltik ve çay gibi ürünlerde tercih edilir. Bitkiler için önemli bir azot ve kükürt kaynağıdır.

Amonyum Sülfatın Diğer İsimleri:

 • Sulfuric acid ammonium salt (1:2)
 • Sulfuric acid diammonium salt
 • Ammonium sulfate (2:1)
 • Ammonium sulfate
 • Dolamin
 • Ammonium sulfate ((NH4)2SO4)
 • Diammonium sulfate
 • Diammonium sulphate
 • Ammonium sulphate
 • Coaltrol LPA 40
 • Sulfuric acid, diammonium salt
 • Para-Go
 • Nonnen R 999-10
 • Actimaster AMS
 • Tasker Clear
 • Busan 1215
 • Oxamine 6150
 • MeSH ID: D000645