Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Morfolin

Morfolin Satış ve Tedariki

Morfolin satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

110-91-8

Morfolin Kullanımı: Endüstriyel Süreçlerde Önemi

Morfolin, kimyasal formülü O(CH2CH2)2NH olan organik bir bileşiktir. Bu renksiz ve zayıf amonyak ya da balık benzeri bir kokuya sahip sıvı, aynı zamanda 1,4-tetrahidro-oksazin olarak da bilinir ve hem amin hem de eter işlevsel gruplarına sahiptir. Bu özellikleri, onu kauçuk katkı maddeleri, korozyon önleyiciler, çözücüler, optik parlatıcılar ve antioksidanlar gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için uygun hale getirir. Ayrıca bir dizi ilaç ve herbisit üretiminde de kullanımı vardır.

Morfolin, iyi çözünürlük gücüne ve yüksek polariteye sahip bir solvent olarak bilinir. Çalışmalar, bu bileşiğin aseton, benzen, eter, pentan, metanol, etanol, karbon tetraklorür, propilen glikol ve diğer organik çözücülerde çözünebildiğini göstermektedir. Morfolinin düşük moleküler ağırlığı, çeşitli kimyasal reaksiyonlarda etkin bir katılımcı olmasını sağlar ve bu yüzden bileşik çeşitli kimya endüstrisi sektörlerinde talep görmektedir.

Morfolin, organik heteromonosiklik bir ebeveyn olup morfolinlerin bir üyesidir ve morfolinyumun konjuge bazı olarak işlev görür. Bu katkı maddesi, özellikle korozyon inhibitörler olarak büyük öneme sahip olup, su arıtma sistemlerinden petrol rafinerilerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Yükselen sanayileşme ile birlikte morfolinin önemi ve kullanımı da artmaya devam etmektedir.

Kimyasal Yapı ve Sınıflandırma

Morfolin, karmaşık yapıda ve geniş kullanım alanlarına sahip bir organik bileşiktir. Bu bölüm, kimyasal isimlendirme standartlarına, moleküler ağırlığa ve yapısal özelliklere odaklanmaktadır.

IUPAC ve Kimyasal İsimlendirme

Morfolin, IUPAC isimlendirmesine göre tetrahidro-1,4-oksazin olarak bilinir. Bu isim, bileşiğin kimyasal yapısını yansıtır; dört hidrojen atomu içeren ve oksijen ile azot atomları arasında bir halka oluşturan bir heterosiklik organik bileşiktir.

Moleküler Ağırlık ve Yapı

Morfolin, moleküler formülü C4H9NO olan ve heterosiklik bir yapıya sahip olan kimyasal bir maddedir. Bu yapı, hem amin hem de eter fonksiyonel grupları içerir. Morfolin’in moleküler ağırlığı 87.12 g/mol’dür. Kimyasal yapısı aşağıdaki gibidir:

 • C4H9NO
 • Moleküler Ağırlık: 87.12 g/mol

CAS Kayıt Numarası

Morfolin’in CAS kayıt numarası, uluslararası olarak kabul görülen ve her kimyasal maddeye atanan özgün bir tanımlayıcıdır. Bu bileşiğin CAS numarası 110-91-8‘dir.

Üretim ve Sentez Yöntemleri

Morfolin, çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan bir kimyasal bileşiktir ve tetrahidro-1,4-oksazin olarak da bilinir. Bu bölümde, morfolinin üretim ve sentez yöntemlerinden iki adet ele alınacaktır.

Diethanolamin ve Sülfürik Asit Reaksiyonu

Morfolin üretiminin bir yolu, diethanolaminin sülfürik asit kullanılarak dehidrasyonu ve siklizasyonudur. Bu reaksiyon şu aşamaları içerir:

 1. Reaksiyon Karışımı: Diethanolamin, bir reaksiyon kabına eklenir.
 2. Isıtma:
  • Sülfürik asit, yaklaşık 60 °C sıcaklıkta diethanolamine eklenir.
  • Daha sonra karışım 185-195 °C’ye ısıtılır.
 3. Inkübasyon Süresi:
  • Isıtma işleminden sonra, karışım 30 dakika süreyle inkübe edilir.

Bu süreç, morfolin olarak bilinen tetrahidro-1,4-oksazine dönüşen bir halka yapısı oluşturur.

Endüstriyel Ölçekte Üretim

Morfolinin endüstriyel ölçekte üretimi için farklı yöntemler mevcuttur. Bunlar:

 • Dietilen Glikol: Morfolin dietilen glikolün hidrojen ile redüktif aminasyonuyla hazırlanabilir.
 • Amonyak Reaksiyonu: Amonyak ve bis (kloroetil) eterin güçlü bir asit olan sülfürik asit yardımı ile ısıtılması sonucunda morfolin üretilebilir.

Bu yöntemler, morfolinin endüstriyel taleplere cevap verecek düzeyde ve yüksek saflıkta üretilmesini sağlar.

Kullanım Alanları ve Uygulamalar

Morfolin, çok yönlü bir kimyasal bileşik olarak, birçok endüstride çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır.

Solvent Olarak Kullanım

Morfolin, etkili bir solvent olarak bilinir ve düşük moleküler ağırlığı ile yüksek çözünürlük kapasitesine sahiptir. Türevleri, ilaç sanayisinde farmakokinetik özellikleri optimize etmek amacıyla ilaç tasarımı sürecinde çözücü olarak tercih edilmektedir.

Farmasötik Alanda Kullanım

Farmasötik sektörde morfolin, ilaçların biyoyararlanımını artırmak için kullanılan önemli bir bileşiktir. Ağrı kesiciler, yerel anestezikler ve diğer bazı ilaçların sentezinde etkin rol oynar.

Tarım ve Fungisitler

Tarımda, morfolin türevleri, fungisit olarak kullanılarak bitki hastalıklarına karşı koruma sağlamakta ve ürün verimini arttırmaktadır. Ayrıca herbisit ve böcek ilacı formülasyonlarında da etkin maddeler arasında yer alır.

Güvenlik ve Toksikoloji

Morfolin ve türevlerinin kullanımı, güvenlik ve toksikoloji bağlamında dikkatli bir değerlendirme gerektirir. Bu bölüm, kimyasal güvenlik ve toksikolojik etkilerinin yanı sıra maruz kalma durumlarını ele alacaktır.

Güvenlik Sınıflandırması

Kimyasal güvenlik: Morfolini içeren ürünlerin kullanımında, etiket bilgilerine ve güvenlik veri formlarına dikkat edilmesi şarttır. Bu ürünler belirli hazard statements (tehlike ifadeleri) ile sınıflandırılırlar ve bu ifadeler, kullanıcılara potansiyel sağlık ve güvenlik riskleri hakkında bilgi sağlar.

 • Örnek Hazard Statement:
  • Cilt Hassasiyeti: H317 – Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.
  • Solunum Yolu Hassasiyeti: H334 – Solunması halinde alerji veya astıma neden olabilir veya astımı ağırlaştırabilir.

Maruz Kalma ve Toksikolojik Etkiler

Mesleki maruziyet: Morfolin ile çalışan profesyoneller, bu maddeye maruz kalmamak için uygun koruyucu ekipmanlar kullanmalıdır. Kronik maruz kalma, ciltte hassasiyet ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

 • Toksikoloji ve mesleki maruz kalma:
  • Akut Toksisite: Yüksek konsantrasyonlarda solunum yolu veya deri ile temas durumunda toksik etkiler gözlenebilir.
  • Kanserojenlik: Morfolin, şu anda IARC tarafından herhangi bir kanserojen sınıflandırmasına dahil değildir.

Morfolinin güvenliği ve toksikolojisi, ilgili sağlık standartları ve mesleki güvenlik protokollerine uygun olarak değerlendirilmelidir. Fiziksel ve sağlık riskleri minnet etmek amacıyla alınması gereken uygun tedbirler ve kullanılacak koruyucu ekipmanlar güvenlik veri formlarında detaylandırılmalıdır.

Biyolojik Etkileşimler ve Dağılım

Morfolin, biyoaktivitesi ve farmakokinetiği açısından önemli etkileşimlere sahiptir. İn vivo ortamlarda, proteinlerle olan etkileşimi ve dağılımı kritik parametrelerdir.

Vivo İçinde Etkileşimler

Morfolin, insan vücudu dahilinde spesifik hedefler ile etkileşime girer. Bu bileşik, farmakokinetiğini belirleyen ve ilaçların veya herbisitlerin etkinliğinde önemli bir rol oynayan metabolik yollar üzerinde etkilidir. İn vivo durumlarında, sistemik dolaşıma girdikten sonra hücre zarları boyunca taşınır ve belli hücre türlerine dağılım gösterir.

Proteinlerle Bağlanma

Morfolin, hedef proteinlere bağlanma yeteneği ile bilinir. Bu interaksiyonlar, morfolinin terapötik veya biyokimyasal etkilerinin modülasyonunda temel bir rol oynar. Proteinlerle olan bağlanması, özellikle ilaç tasarımı ve etkin madde taşıma mekanizmalarında dikkate alınan bir dinamiktir. Morfolinin protein bağlantı noktalarına afinitesi, onun hedef hücrelerdeki dağılımını ve farmakolojik etkilerini doğrudan etkiler.

Çevresel Etkiler ve Dağıtım

Morfolin, endüstriyel kullanımın çevresel etkileri ve bu maddenin doğal su kaynaklarına dağılımı açısından önemli bir kimyasaldır.

Nükleer Enerji Santrallerinde Kullanım

Nükleer enerji santralleri, morfolin kullanımı söz konusu olduğunda önemli bir rol oynar. Morfolin, bu santrallerdeki buhar sistemlerinde pH düzenleyici olarak görev yapar. Bu kullanım, korozif olmayan bir ortamın sürdürülmesine yardımcı olur ve santralin verimli çalışmasını destekler.

 • Kullanımı: pH düzenleme
 • Faydaları: Korozif olmayan ortam sağlar, santral verimliliğini artırır

Su Kaynaklarına Dağılımı

Morfolin, endüstri süreçlerinden sonra doğal su kaynaklarına dağılabilir. Su ekosistemlerine olan etkisi dikkatli bir şekilde izlenmelidir çünkü aşırı miktarlarda suyun kalitesini etkileyebilir ve canlı yaşamı için potansiyel riskler oluşturabilir.

 • Dağılım Yolları: Endüstriyel atıklar
 • Etkiler: Su kalitesini etkileyebilir, canlı yaşamı için riskler oluşturabilir

Morfolin, su ortamında çözünebilen ve endüstriyel atıklarla sulara karışabilen bir bileşiktir. Çevre üzerindeki etkilerinin boyutu, onun dağılımı ve konsantrasyonlarına bağlı olarak değişebilir.

Regülasyon ve Etiketleme

Morfolin, çeşitli endüstriyel uygulamaları olan bir kimyasalın düzenlemeleri ve etiketleme gereklilikleri konusunda dikkatli olunmalıdır.

EC Numarası ve Düzenlemeleri

Morfolin, EC No 200-001-8 olarak kayıtlıdır ve kimyasal maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesine dair AB yönetmeliklerine tabidir. Bu düzenlemeler, sağlık ve çevresel riskler konusunda kamu ve iş dünyası arasında şeffaflığı artırmayı amaçlar.

 • Kimyasal adı: Morfolin
 • EC Numarası: 200-001-8
 • Düzenlemeler: CLP Tüzüğü (EC No 1272/2008)

Güvenli Kullanım İçin Etiketleme

Morfolin içeren ürünler, kullanıcıları kimyasalın olası tehlikeleri konusunda bilgilendirmek için etiketlenmelidir. Etiketleme, AB’nin CLP Tüzüğüne uygun olarak yapılmaktadır.

Etiketleme öğeleri:

 • Sinyal kelimesi: Tehlike
 • Piktogramlar: Sağlık ve çevresel tehlikeleri gösteren grafik simgeler
 • Risk ifadeleri (R-cümleleri) ve Güvenlik ifadeleri (S-cümleleri): Özel koruma tedbirlerini ve tehlikeleri belirtir

Etiketler, maruz kalma durumundaki riskleri azaltmak için önlemleri de kapsamalıdır.

Analitik Yöntemler ve Karakterizasyon

Morfolin ve türevlerinin analizinde gaz kromatografisi ve çeşitli saflık testleri, kimyasal kimlik ve saflığın belirlenmesinde kritik önemi taşır. Bu yöntemler, moleküllerin detaylı karakterizasyonunu sağlar.

Gaz Kromatografisi Kullanımı

Gaz kromatografisi (GC), Morfolin ve benzeri bileşiklerin analitik karakterizasyonunda yaygın olarak kullanılır. GC, kimlik doğrulamasında ve saflık derecesinin tespitinde etkili bir yöntemdir. Analitik gaz kromatografisi, özellikle uçucu olan veya uçucu hale getirilebilen maddelerin bileşenlerini ayırmak ve analiz etmek için kullanılır. Elde edilen kromatografik profil, molekülün karakteristiğini ve saflığını yansıtır ve karışımlar arasındaki kimlik farklarını ortaya koyar.

Kimlik ve Saflık Testleri

Kimlik testleri, analiz edilen bileşiğin yapısını doğrular. Morfolin bileşiklerinde FTIR spektroskopisi ve NMR spektroskopisi, moleküler yapının incelenmesi için uygulanır. Bu yöntemler kimyasal yapının özgün parmak izini sağlar. Saflık testleri ise kirlilikler, beklenmeyen ya da istenmeyen impüriteleri saptamada kullanılır. Bu testler sayesinde, üretim süreçlerinde ve/veya depolama aşamalarında oluşabilecek olan impüriteler belirlenerek bileşiğin saflığı hakkında bilgi sunar.

Farmasötik Geliştirme ve SAR

Farmasötik geliştirmede Morfolin yapısının kullanımı, ilaç tasarımında ve yapı-aktivite ilişkisinde (SAR) önemli bir rol oynamaktadır.

İlaç Tasarımında Rolü

Morfolin, ilaç tasarımı sürecinde, moleküler düzeyde ilaç etken maddelerinin geliştirilmesine katkıda bulunur. Moleküler modelleme yöntemlerinde, bilgisayar destekli tasarım (CADD) uygulamalarında morfolino gruplarının katkısı, etken maddelerin seçiciliği ve etkinliği üzerinde belirleyici olabilir. Morfolin içeren bileşiklerin tasarlanması, SAR çalışmalarında faydalı veriler sunarak daha etkili ve daha az yan etkiye sahip ilaç adayları elde edilmesine olanak tanır.

Yapı ve Aktivite İlişkisi

Yapı-aktivite ilişkisi (SAR) analizleri, morfolin halkasının ilaç-etken madde etkileşimleri üzerindeki etkisini ortaya koyar. İlaç moleküllerinin yapısındaki her bir değişikliğin biyolojik aktivite üzerinde nasıl bir etki yarattığını belirleyen bu çalışmalar, etkin maddenin optimizasyonu için kritik öneme sahiptir. Morfolin halkası içeren ilaçların, hedef reseptörlerle olan etkileşimlerinin detaylı analizi ile daha spesifik ve güçlü bağlanma profilleri elde edilmekte, bu da terapötik etkinin artırılmasına yardımcı olmaktadır.

İlgili Organik Bileşikler

Morfolin ve ilgili bileşikleri organik kimyada önemli yere sahiptir. Bu bölümde, Morfolin’in türevleri ve kimyasal benzerlerini inceliyoruz.

Morfolin Türevleri

Morfolin, organik bir bileşik olarak, çeşitli türevlere sahiptir. Kimyasal formülü O(CH2CH2)2NH olan bu heterosiklik bileşik, amin ve eter fonksiyonel gruplarını içerir. Morfolin bazlarına örnek olarak morfolinyum tuzları verilebilir; bunlar, morfolinin farklı asitlerle tepkimeye girmesi sonucu oluşur. Morfolinyum klorür, morfolinin hidroklorik asit ile işlenmesiyle elde edilen bir tuzdur.

Örnekler:

 • Morfolinyum Klorür: Morfolin + HCl → Morfolinyum Klorür
 • Diğer tuzlar: Morfolin, çeşitli asitlerle işlenerek farklı tuzları meydana getirebilir.

Kimyasal Benzerler

Morfolini çevreleyen kimyasal yapı, organik bileşikler sınıfında benzer özelliklere sahip diğer heterosikllerle benzerlik gösterir. Bu bileşikler genellikle, morfolin yapısındaki eter ve amin grubuna sahip olup, biyolojik aktivite ve endüstriyel kullanım açısından morfoline alternatif teşkil edebilirler. Örneğin, morfolin benzeri yapısal özelliklere sahip piperidin ve piperazin, farmasötik endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bileşiklerdir.

Benzer bileşikler:

 • Piperidin
 • Piperazin

Bu kimyasal benzerler, farklı endüstriyel uygulamalarda morfolin alternatifi olarak kullanılabilir ve çeşitli reaksiyonlarda morfolin gibi davranış sergileyebilir.

Araştırma ve Teknik Servis

Morfolin üzerine yapılan araştırmalar ve bu alandaki teknik servisler, kimya sektöründe önemli bir yere sahiptir. Bu bölümde, bilimsel çalışmalar ve Wikimedia Commons’taki kaynakların kullanımı incelenecektir.

Bilimsel Yayınlar

Morfolin ile ilgili bilimsel yayınlar, araştırmacılar ve teknik servis uzmanları için temel bir kaynak teşkil eder. Bu yayınlar, morfolin’in üretimi, kullanımı ve onun endüstriyel uygulamaları üzerinde derinlemesine bilgiler sunar. Araştırmacılar, güncel çalışmaları takip etmek ve yeni teknikler geliştirmek için bu tür yayınlara başvururlar. Morfolin’in korozyon önleyici olarak kullanımı, buhar kazanı sistemlerindeki etkinliği ve diğer uygulama alanları, bu yayınlarda sıklıkla ele alınan konulardır.

Wikimedia Commons

Teknik servis sağlayıcılar ve araştırmacılar için bir diğer önemli kaynak ise Wikimedia Commons’tur. Bu platformda, morfolin ile ilgili çeşitli görseller, şemalar ve eğitim materyalleri bulunmaktadır. Bu içerikler, araştırmalarda ve teknik bilgilerin sunumunda görsel destek olarak kullanılabilir. Morfolin’in kimyasal yapısı, üretim süreçleri ve uygulama alanları ile ilgili medya dosyaları, genellikle açık lisanslar altında sunulur ve eğitim amacıyla kullanım için uygundur.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, morfolin bileşiği ile ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını içermektedir ve morfolin hakkındaki temel bilgileri açıklamaktadır.

Morfolin bileşiğinin temel özellikleri nelerdir?

Morfolin, renksiz ve amonyak kokulu bir kimyasal bileşiktir. Su ile karışabilir özellikte ve higroskopik bir yapıya sahiptir. Kimyasal formülü C4H9NO’dur ve su buharıyla buharlaşma eğilimindedir.

Morfolini hangi sektörlerde kullanabiliriz?

Morfolin, kauçuk katkı maddeleri, korozyon önleyiciler ve çözücüler gibi çeşitli ürünlerde kullanılmaktadır. Ayrıca, optik parlatıcılar ve antioksidanlar olarak kullanımının yanı sıra bazı ilaç ve herbisitlerin üretiminde de etkilidir.

Morfolinin insan sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir?

Morfolinin insan sağlığı üzerindeki etkisi doza ve maruz kalma süresine bağlı olarak değişebilir. Uzun süre yüksek konsantrasyonlara maruz kalmak sağlık risklerine neden olabilir, bu nedenle güvenli kullanım ve maruziyetin sınırlandırılması önemlidir.

Morfolin üretimi sırasında hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?

Morfolin üretimi sırasında zehirlilik ve yanıcılık gibi potansiyel tehlikelere karşı uygun havalandırma, koruyucu giyim ve güvenlik ekipmanları kullanılmalıdır. Ayrıca, sıvı dökülmeleri ve buhar soluma risklerine karşı dikkatli olunmalıdır.

Morfolinin çevre üzerindeki potansiyel etkileri nelerdir?

Morfolin, çevreye bırakıldığında su yaşamına ve diğer canlılara zarar verebilir. Bu nedenle atıkların ve dökülmelerin uygun şekilde yönetilmesi ve bertaraf edilmesi gerekir.

Morfolin türevleri hangi tip reaksiyonlarda kullanılır?

Morfolin türevleri genellikle organik sentezlerde, özellikle korozyon inhibisyonu ve katkı maddeleri olarak kullanılan reaksiyonlarda etkindir. Farklı uygulamalar için türevlerin kimyasal reaktiviteleri önem taşır.

Morfolinin Diğer İsimleri:

 • Morpholine
 • Diethylene imidoxide
 • Diethylene oximide
 • Diethylenimide oxide
 • p-Isoxazine, tetrahydro-
 • 1-Oxa-4-azacyclohexane
 • 2H-1,4-Oxazine, tetrahydro-
 • 4H-1,4-Oxazine, tetrahydro-
 • Tetrahydro-p-oxazine
 • Tetrahydro-1,4-oxazine
 • Tetrahydro-2H-1,4-oxazine
 • BASF 238
 • Drewamine
 • NSC 9376