Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mangan Sülfat

Mangan Sülfat Satış ve Tedariki

Mangan Sülfat satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

7785-87-7

Mangan Sülfat Kullanımı: Bitki Beslenmesindeki Önemi

Mangan sülfat, MnSO4 formülüyle ifade edilen inorganik bir bileşiktir. Renksiz ve nem çeken özelliklere sahip katı formda bulunan bu madde, ticari olarak oldukça önemli bir mangan(II) tuzudur. Mangan sülfat, 2005 yılı itibarıyla dünya genelinde yılda yaklaşık 260 milyon kilogram üretilerek, mangan metalinin ve birden fazla kimyasal bileşiğin üretiminde ana madde olarak kullanılmaktadır.

Mangan eksikliği gösteren toprakların düzeltilmesinde kullanılan bu bileşik, aynı zamanda insan metabolizmasında ve bitkilerde bulunması gereken eser elementlerden biri olan manganezin önemli kaynaklarından biridir. Mangan, bitki gelişimi için kritik bir besin elementi olup, özellikle fotosentez, besinlerin taşınması ve büyüme hormonlarının oluşumunda rol oynar.

Mangan sülfatın uygulaması, özellikle mangan eksikliği sorunu yaşayan bitkiler için gübreleme amacıyla yapılır. Bu durum, bitkilerin sağlıklı büyümesi ve veriminin artırılmasında temel bir faktör olabilir. Özenli bir kullanım ile toprak gübreleme işlemlerinde etkinliği arttırılan mangan sülfat, tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi destekleyen bir role sahiptir.

Mangan Sülfatın Genel Özellikleri

Mangan sülfat, önemli endüstriyel ve tarımsal uygulamaları olan bir inorganik bileşiktir. Temel özellikleri, kimyasal yapısı ve fiziksel özellikleri ile dikkat çeker.

Kimyasal Yapısı

Mangan sülfat, kimyasal formülü MnSO_4 olan bir mangan (II) tuzudur. Kimyasal yapısal açıdan Manganez (Mn) iyonu +2 yüklüdür ve sülfat (SO_4) iyonu ile karmaşık bir bileşik oluşturur. CAS Numarası 7785-87-7 olan bu bileşik, çeşitli veri tabanlarında şu ID’lerle kaydedilmiştir:

 • ChemSpider ID: 22594
 • ECHA InfoCard: 100.029.092
 • PubChem CID: 24580
 • UNII: IGA15S9H40
 • InChI ve SMILES kodları, molekülün benzersiz kimyasal yapı tanımlamalarıdır ve veri tabanlarında mangan sülfat hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için kullanılabilir.

Fiziksel Özellikleri

Fiziksel görünüm bakımından mangan sülfat, genellikle renksiz ve nemli bir katı formundadır. Yoğunluk değeri belirli hidratlarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Örneğin, mangan sülfatın monohidrat formunun yoğunluğu yaklaşık 2.95 g/cm³’tür. Mangan sülfatın çeşitli hidratları mevcuttur ve bunlar çeşitli nem oranlarına ve ortamlara göre farklılık gösterir. 850 °C üzerinde ayrışmaya başlar ve bu sıcaklıkta bozunur.

Bileşik, NFPA 704 standartlarına göre belirli bir güvenlik profiline sahiptir; bu profilde bileşiğin sağlık, yanıcılık ve reaktivite gibi alanlardaki risk derecelendirmesi yer alır. Mangan sülfat, bilgi tabanlarındaki kayıtlarda bu bilgilerle beraber incelenebilir.

Mangan Sülfatın Tarımdaki Önemi

Mangan sülfat, bitkisel üretimde hayati öneme sahip bir gübre türüdür. Mangan, toprağın verimliliğini artıran ve bitkiler için gereken esansiyel bir besin maddesidir.

Topraklarda Mangan Eksikliği

Topraklarda yaşanan mangan eksikliği, çeşitli bitki gelişim sorunlarına yol açar. Eksikliğin belirtileri genellikle genç yapraklarda görülür ve kloroz olarak tanımlanan sararmaya neden olur. Mangan sülfat gübresinin uygulanması, bu eksikliği giderebilir ve toprak sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunur. Eksikliğin düzeltilmesi, bitkinin fotosentez sürecine ve kloroplastların işlevselliğine katkıda bulunur.

Bitki Büyümesindeki Rolü

Mangan, bitkilerde birçok enzim sisteminin aktivatörü olarak işlev görür ve bitki büyümesi için kritiktir. Bitkilerin hücre bölünmesi ve büyümesi esnasında mangan, fotosentez sürecinde önemli bir rol oynar. Adekvat mangan içeriğine sahip topraklar, bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesini ve gelişmesini destekler. Mangan sülfat, tarımda önemli bir gübre maddesi olarak yer alır ve yeterli manganın bitkilere ulaşmasını sağlayarak bu süreçte kilit bir rol oynar.

Mangan Sülfatın Kullanımı

Mangan sülfat, esas olarak gübre olarak ve çeşitli endüstriyel süreçlerde kullanılan önemli bir kimyasal bileşiktir. Bu bölümde, tarım ve endüstriyel kullanımları ayrıntılarıyla incelenmektedir.

Gübre Olarak Kullanımı

Mangan sülfatın tarımda kullanımı, bitkilerin mangan ihtiyacını karşılamak için olmazsa olmazdır. Genellikle toprak uygulaması veya yapraktan uygulama ile bitkilerin besin eksikliklerini gidermek amacıyla kullanılır. Gübre olarak, toprakta bulunan mangan miktarını arttırır ve bitkilerin verim ve gelişimini destekler. Özellikle mangan eksikliği görülen topraklarda, mangan sülfat içerikli gübreler aşağıdaki şekilde kullanılır:

 • Toprak Uygulaması: Gübrenin toprağa homojen bir şekilde dağıtılmasını sağlar.
 • Yapraktan Uygulama: Gübrenin doğrudan yapraklara püskürtülmesiyle, bitkiler tarafından hızlı bir şekilde emilim yapılmasını mümkün kılar.

Bu uygulamalar, bitki sağlığı ve gelişiminin yanı sıra toprak kalitesinin iyileştirilmesi için de kritiktir.

Endüstriyel Kullanımlar

Mangan sülfat, saflık ve yüksek çözünürlük gibi özellikleri sebebiyle çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Saf yapı, bu maddeyi pil üretimi gibi hassas kimyasal süreçler için uygun hale getirir. Bu kimyasalın endüstriyel alandaki kullanımları arasında:

 • Çeşitli alaşımların üretimi: Özellikle çelik üretiminde manganın alaşıma katkısı, ürünün fiziksel özelliklerini güçlendirir.
 • Pil üretimi: Mangan sülfat, özellikle lityum iyon pillerinde kullanılan bileşenler arasındadır ve pillerin enerji yoğunluğunu artırmada önemli bir rol oynar.

Endüstriyel kullanımlar, ürünlerin kalitesini ve performansını artırma potansiyeline sahip olduğundan, mangan sülfatın kullanımı bu sektörler için stratejik önem taşır.

Toprak Uygulamaları ve Yönetimi

Mangan sülfat toprağa uygulandığında, toprağın pH değeri ve yapısı, manganın bitkiler tarafından alınabilirliğini doğrudan etkiler. İşte toprak uygulamaları ve yönetimi hakkında önemli noktalar.

Kireçli Topraklara Etkisi

Kireçli topraklar, genellikle yüksek pH seviyelerine sahiptir. Bu tip topraklara mangan sülfat eklenmesi durumunda, mangan hızla oksitlenerek bitkiler tarafından alınamayacak formdaki mangan oksitlere dönüşebilir. Kireçli topraklarda mangan sülfat uygulamalarının etkinliği bu sebeple düşüktür. Bu topraklarda mangan sülfat kullanımı yapılırken, toprağın kireç miktarı ve pH seviyesi ölçülerek, uygun doz ayarlaması yapılmalıdır.

pH Dengesi ve Çözünürlük

Toprakların pH değeri, mangan sülfatın çözünürlüğü üzerinde belirleyici bir role sahiptir. Asidik topraklarda (düşük pH) mangan sülfat daha çözünür haldedir ve bu sayede bitkiler tarafından daha kolay alınabilir. Yüksek pH değerine (bazik topraklar) sahip topraklarda ise çözünürlüğü azalır ve bitkilerin manganı absorbe etme kabiliyeti düşer. Optimum mangan alımı için toprak pH’nın 5.5 ile 6.5 aralığında olması tercih edilir. Toprağın pH değerine göre mangan sülfat dozajının ayarlanması, toprak uygulamalarında önem taşır.

Bitkilere Mangan Sülfat Uygulaması

Mangan sülfat, mangan eksikliğini gidermek için bitkilerde kullanılan önemli bir gübredir. İhtiyaç duyulan durumlarda yapraktan uygulama yöntemi etkili bir çözüm sağlar.

Yapraktan Uygulama Metodları

Yapraktan uygulama, bitkilerin genç yaprakları üzerine mangan sülfat çözeltisinin püskürtülerek yapılması işlemidir. Bu uygulama, besin maddelerinin direkt olarak yapraklar aracılığıyla alınmasını sağlar. Bunun için kullanılan mangan sülfat çözeltisinin konsantrasyonu ve uygulama zamanlaması önemlidir.

 • Konsantrasyon: Genellikle %0.5 ile %1 arası mangan sülfat çözeltisi hazırlanır.
 • Zamanlama: Bitkinin büyüme dönemine ve mangan eksikliği belirtilerine göre yapılır.

Genç Yapraklara Uygulama: Mangan sülfatın yapraktan alınabilirliği en yüksek olduğundan, uygulama genç yapraklara yapılır. Bu, bitkinin manganı daha hızlı ve etkili bir şekilde absorbe etmesini sağlar.

 • Teknik: Püskürtme yapılırken, yaprakların her iki yüzeyinin de çözeltiyle ıslanmasına özen gösterilmelidir.

Uygulama sıklığı ve miktarı, bitkinin türüne ve mangan eksikliğinin şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. İşlem, sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde gerçekleştirilmelidir. Bu, çözeltinin hızlı buharlaşmasını önleyerek manganın yaprak yoluyla bitkiye alımını maksimize eder. Ayrıca, diğer besin maddelerinin varlığı uygulamanın etkinliğini artırabilir, ancak uygun miktarların ve oranların belirlenmesi önemlidir.

Mangan Sülfat ve Bitki Sağlığı

Mangan sülfat, bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için hayati öneme sahip bir maddedir ve toprak kalitesi üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.

Manganın Bitki Beslenmesindeki Yeri

Mangan, bitkiler için esansiyel bir mikro besin elementidir. Bu mikro besin, klorofil oluşumunda önemli bir rol oynar ve bu yönüyle bitkilerde fotosentez sürecine katkıda bulunur. Mangan sülfat, MnSO₄ formülüyle bilinen, manganın hemen alınabilir formudur ve genellikle toprakta doğal mangan seviyelerinin düşük olduğu durumlarda bitki beslenmesi amacıyla gübre olarak kullanılır. Manganın bu formu, bitki ve toprağın kalitesini artırmak ve verimi maksimize etmek üzere tercih edilir.

Mangan Eksikliğinin Belirtileri

Toprağın yeterli mangan içermemesi halinde bitkilerde mangan eksikliği ortaya çıkar ve çeşitli fizyolojik bozukluklara neden olur. Mangan eksikliği olan bitkilerde genelde yeni yapraklarda kloroz görülür, bu da yapraklarda sararma ve büyümede yavaşlama olarak kendini gösterir. Bitki, klorofta azalmaya bağlı olarak ışığı yeterince kullanamaz ve bu durum sonuç olarak kaliteli ürün elde edilmesini engeller. Toprakta mangan eksikliğini telafi etmek için mangan sülfat gübresinin uygulanması, manganın bitkiye kolayca ulaşmasını sağlar ve eksikliğin giderilmesine yardımcı olur.

Özel Tarım Uygulamaları

Mangan sülfat, tarımsal verimliliği artıran ve bitki gelişimini destekleyen önemli bir gübredir. Bu bölümde, meyve bahçeleri ve tarım ürün kalitesi için özel mangan sülfat uygulamalarına odaklanılacaktır.

Meyve Bahçeleri için Uygulamalar

Mangan sülfat gübresi, özellikle erik ve asma gibi meyve bahçelerinde yaygın olarak kullanılır. Topraktaki mangan eksikliğini gidermek için önemli bir rol oynar.

 • Erik Bahçeleri: Mangan sülfat, toprak pH düzeylerine bağlı olarak erik ağaçlarının kök bölgesine uygulanır. Bu uygulama, bitkilerin manganı kolayca almasını sağlar ve meyve kalitesinde gözle görülür bir iyileşme sağlanabilir.
 • Asma Bağları: Asma bağlarında, yapraklara doğrudan yaprak uygulaması olarak veya sulama suyuna eklenerek mangan sülfat kullanılır. Bu sayede asmanın sağlıklı gelişimi desteklenir ve üzüm tanelerinin kalitesinde artış sağlanır.

Zirai Ürün Kalitesinin Artırılması

Mangan sülfat, bitki besin maddelerinin optimum düzeyde sağlanması ve tarımsal ürünlerin kalite standardının yükseltilmesinde önemli bir yere sahiptir.

 • Gübre Kaliteleri: Mangan sülfat içeren gübreler, bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementlerini tamamlayarak ürün verimini artırır.
 • Dijital Tarım: Dijital tarım teknolojileri, mangan sülfat gibi mikro besin elementlerinin topraktaki dağılımını ve bitkiler tarafından alımını izlemede kullanılır. Bu sayede gübreleme zamanlaması ve miktarının daha verimli planlanması sağlanır.

Mangan sülfatın tarımda etkin bir şekilde kullanılması, toprağın ve bitkilerin sağlığını doğrudan etkileyerek son ürün kalitesini olumlu yönde etkiler.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Mangan sülfat, özellikle mangan (II) sülfat formunda, endüstriyel uygulamalar için önemli bir bileşiktir ve saf kristal formuyla tanımlanır. Farklı hidrasyon seviyelerine bağlı olarak yoğunluk değerleri değişkenlik gösterir.

Kristal Form ve Saflık

Mangan sülfat, çeşitli kristal formasyonları sergileyebilen bir kimyasal bileşiktir. Anhidrit formda mangan sülfatın belirgin beyaz kristalleri vardır ve yoğunluğu 3,25 g/cm³‘tür. ECHA Infocard ve ChemSpider gibi kaynaklardan elde edilen veriler, saf mangan sülfatın moleküler kütlesinin 151,001 g/mol olduğunu belirtmektedir.

 • Mangan Sülfat Monohidrat: Açık pembe katı, yoğunluk 2,95 g/cm³
 • Mangan Sülfat Tetrahidrat: Yoğunluk 2,107 g/cm³
 • Mangan Sülfat Heptahidrat: Daha düşük yoğunluklu ve su oranı daha yüksek bir formdur.

Hidrojen Peroksit ile Reaksiyonlar

Mangan sülfat ve hidrojen peroksit arasındaki reaksiyonlar, oksidasyon ve indirgeme reaksiyonlarına tipik örneklerdir. Mangan (II) sülfat, hidrojen peroksitle tepkimeye girdiğinde mangan oksit oluşabilir. Bu reaksiyonlar sırasında renk değişikliği ve gaz çıkışı gözlemlenebilir ki bu durum meydana gelen kimyasal değişimin bir göstergesidir. Bu reaksiyonlar çeşitli endüstriyel işlemlerde katalizör olarak mangan kullanılmasını sağlar.

Güvenlik Bilgileri ve Depolama Koşulları

Mangan sülfatın güvenli kullanımı ve depolanmasına dair bilgiler, kimyasal güvenlik ve çevresel koruma açısından önem teşkil eder. İlgili regülasyonlara ve güvenlik yönergelerine uyulması, olası riskleri en aza indirir.

Mangan Sülfat ile İlgili Güvenlik Önlemleri

Mangan sülfat, potansiyel sağlık ve güvenlik riskleri nedeniyle dikkatle ele alınması gereken bir kimyasaldır. Güvenlik veri formları ve NFPA 704 etiketleme sistemi, mangan sülfatın doğru şekilde ele alınması için gereken bilgileri içerir. NFPA 704 standardı, yangın, sağlık ve reaktivite risklerini gösteren bir etiketleme sistemidir.

Güvenli çalışma koşullarının sağlanması adına;

 • Ürünün tozunun solunmamasına,
 • Deri ve göz ile temasın önlenmesine,
 • Kullanım sırasında yemek yemenin, içecek içmenin ve sigara içmenin kesinlikle yasaklanmasına dikkat edilmelidir.

Bilgi bankaları ve veritabanlarındaki güvenlik bilgisi kartları:

 • ChemSpider ve ECHA InfoCard mangan sülfatın kimyasal yapısı hakkında ayrıntılı bilgiler sunar,
 • PubChem CID ve UNII (Unique Ingredient Identifier), bileşiğin tekil kimlik bilgilerini içerir,
 • InChI (IUPAC International Chemical Identifier), kimyasal maddelerin yapılarının dijital olarak ifade edilmesi için kullanılan kodları barındırır.

Bu verilerin kullanılması, kimyasalın güvenli şekilde kullanımı ve depolanması için temel bir kılavuz görevi görür. Mangan sülfatın uygun depolanması için nem ve su ile direkt temasından kaçınılmalıdır. Ayrıca, serin ve iyi havalandırılmış bir ortamda, doğrudan güneş ışığından uzakta, orijinal kaplarında saklanması gerekir.

Üretim ve Temin Yöntemleri

Mangan sülfat, esas olarak tarım sektöründe gübre olarak kullanılan ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda da önemli bir rol oynayan mangan (II) tuzudur. Bu bölümde mangan metalinin üretimi ve endüstriyel mangan sülfat kaynakları ile tedarik metotları üzerinde durulacaktır.

Mangan Metalinin Üretimi

Mangan metalinin üretimi genellikle manganez cevherinin pirometalurjik yöntemlerle işlenmesiyle yapılır. Bu işlemde cevher yüksek sıcaklıklarda karbon monoksit varlığında indirgenir. Üretilen mangan metalinin en yaygın kullanım şekli mangan sülfatın elde edilmesidir. Türkiye’deki üretim tesislerinde mangan cevherinin işlenmesinin yanı sıra sentetik yollarla da mangan sülfat üretimi gerçekleştirilebilmektedir.

 • Kimyasal bileşiği: Mangan Sülfat (MnSO₄)
 • Molekül Ağırlığı: 151.001 g/mol

Endüstriyel Kaynaklar ve Tedarik

Endüstriyel mangan sülfat tedariki, hem yerli kaynaklar hem de ithalat yoluyla sağlanabilir. Özellikle kimyasal gübre üretimi yapan firmalar, kapsamlı bir tedarik zinciri kurarak bu kimyasal bileşiğin düzenli olarak temin edilmesini sağlarlar.

 • Yerli Üretim: Türkiye’de bazı kimya şirketleri tarafından mangan sülfat üretilmekte, sanayiye ve tarıma servis edilmektedir.
 • İthalat: Büyük miktarlarda mangan sülfat ithalatı, özellikle metallerin işlenmesinde önemli bir yere sahip olan ülkelerden, örneğin Çin’den yapılmaktadır.

Endüstrinin ihtiyacı olan mangan sülfat, mangan (II) sülfat olarak da bilinir ve gübre üretiminde mikro besin maddesi olarak değerlendirilir. Söz konusu bileşik, tarımsal faaliyetlerde bitki beslenmesi ve toprak verimliliğinin artırılmasında kritik bir öneme sahiptir.

Mangan Sülfatın Çevresel Etkileri

Mangan sülfat, çevresel faktörler ve ekosistem üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir, özellikle toprak kalitesi ve biyoçeşitlilik açısından.

Ekosistem Üzerindeki Etkileri

Mangan Sülfatın Toprağa Etkisi: Mangan sülfat, toprakta kullanılan bir gübre türüdür ve çoğunlukla mangan eksikliğini gidermek için kullanılır. Mangan, bitkiler için gerekli bir mikro elementtir, ancak aşırı kullanımı toprağını pH dengesini değiştirebilir ve bu durum diğer canlılar için olumsuz koşullar oluşturabilir.

Çevre Üzerindeki Etkileri: Mangan sülfatın uygun olmayan kullanımı, toprak kalitesini etkileyerek, su yollarına sızabilir ve böylelikle su ekosistemlerindeki canlılara zarar verebilir. Bu, sucul ortamlardaki biyoçeşitliliğe doğrudan bir tehdit oluşturabilir.

Manganın Biyoçeşitliliğe Etkisi: Toprakta doğal olarak bulunan mangan, bitkiler ve mikroorganizmalar için hayati öneme sahiptir. Ancak, mangan sülfat gibi mangan içeren bileşiklerin eklenmesi, toprakta aşırı mangan birikimine neden olabilmekte ve toprak mikrobiyotasını bozarak biyoçeşitliliği azaltabilmektedir.

Çevresel İmpaktın Ölçülmesi: Mangan sülfatın ekosistem üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi, hem toprak kalitesi hem de çevredeki canlıların sağlığı açısından kritik önem taşır. Sülfatın toprak ve su kaynaklarına olan potansiyel etkilerinin izlenmesi gerekir. Bu tür gözetimler, çevresel etkilerin minimize edilmesi için doğru yönetim ve kullanım stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, mangan sülfat ile ilgili yaygın sorulara açık ve öz yanıtlar içermektedir.

Manganez sülfatın bitkilere olan faydaları nelerdir?

Mangan sülfat, bitkiler için önemli bir mikro besin elementi sağlar. Bu, özellikle mangan eksikliği olan topraklarda bitkilerin büyüme ve verimliliğini artırır.

Mangan sülfat gübresi ne zaman ve nasıl kullanılmalıdır?

Mangan sülfat gübresi, toprağın veya bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemlerde kullanılmalıdır. Genellikle toprağa doğrudan uygulama veya yaprak spreyi olarak verilir; çözelti hazırlanırken ürünün talimatlarına dikkat edilmelidir.

Manganez sülfatın bilinen olası yan etkileri nelerdir?

Aşırı kullanımı toprakta mangan birikmesine ve diğer besin elementlerinin alımını engelleyerek toksisiteye yol açabilir. Ölçülü ve doğru kullanım önemlidir.

Mangan sülfat içeriği nasıl belirlenir ve önemi nedir?

Mangan sülfat içeriği, laboratuvar analizleri ile belirlenir. Doğru içerik tayini, gübrenin etkinliği için kritik öneme sahiptir.

Mangan sülfat monohidrat ile diğer formları arasındaki farklar nelerdir?

Mangan sülfat monohidrat, su molekülü içeren bir formdur ve genellikle daha saf ve konsantre bir üründür. Diğer formlar farklı su içerikleri ve dolayısıyla farklı etkinlikler gösterebilir.

25 Kg Mangan sülfat gübresinin piyasadaki ortalama fiyatı nedir?

Piyasada 25 kg mangan sülfat gübresinin ortalama fiyatı, üretici ve tedarik koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Güncel fiyat bilgileri için direkt sağlayıcılardan veya tarım ürünleri satış noktalarından teklif almak gereklidir.

Mangan Sülfatın Diğer İsimleri:

 • Sulfuric acid, manganese(2+) salt (1:1)
 • Manganese sulfate
 • Manganese sulfate (MnSO4)
 • Manganese sulphate
 • Manganous sulfate
 • Manganese(II) sulfate
 • Manganese sulfate (1:1)
 • Sulfuric acid manganese salt (1:1)
 • Manganese(2+) sulfate (1:1)
 • Manganese(2+) sulfate (MnSO4)
 • Sorba-Spray Mn
 • Man-Gro
 • Manganese(2+) sulfate
 • Manganese monosulfate