Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Flokülant

Stoktan Flokülant Satış ve Tedariki

Atık su şartlandırma için Flokülant satın almak ve detaylı bilgi için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

Flokülant: Kullanımı ve Endüstriyel Süreçlerde Önemi

Flokülant, su arıtma süreçlerinde yaygın olarak kullanılan kimyasallardır. Bu özel bileşenler, suda bulunan küçük parçacıkların bir araya gelerek daha büyük ve çökelmeye daha uygun partiküller oluşturmasına yardımcı olurlar.

Bu sayede suyun arıtılması ve parçacıkların sudan ayrılması süreci hızlanır ve daha etkili hale gelir.

Sanayide ve belediyelerde kullanılan çeşitli flokülant türleri bulunmaktadır. Civa, alüminyum ve demir tuzları gibi metallerle yapılan inorganik flokülantlar ve polielektrolitler gibi organik flokülantlar bu kapsamda değerlendirilir.

Flokülant seçimi, işlenen suyun karakteristikleri ve arıtılması istenen partiküllerin doğasına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Flokülantların kullanımı sayesinde distile edilen suyun kalitesi artar ve daha fazla arıtma sürecine gerek kalmadan, güvenli bir şekilde sulama, endüstri ve evsel kullanıma sunulabilir. Bu nedenle, flokülantlar çevre ve su yönetimi alanlarında önemli rol oynamaktadır.

Fokülant Nedir?

Flokülantlar, genellikle su arıtma ve çevre mühendisliği alanında kullanılan kimyasal maddelerdir. Bu maddeler, sıvı içindeki parçacıkların bir araya gelmesini sağlayarak, daha büyük ve daha kolay süzülebilir parçalar oluşturur.

Kimyasal Yapı ve Özellikler

Flokülantlar, genellikle polimer ve polielektrolitlerden oluşan moleküler ağırlıkları yüksek kimyasallardır.

Polimer flokülantlar 1982’den beri kullanılmaktadır ve bu flokülantlar temel olarak poliakrilamid moleküllerinden oluşur. Fokülantlar, etkili bir flokülasyon için yüksek moleküler ağırlık ve yük yoğunluğu gibi iki önemli özellik taşımalıdır.

Flokülantların başlıca 3 çeşidi vardır:

 1. Aniyonik flokülant veya aniyonik poliakrilamid
 2. Katyonik polimerler veya katyonik poliakrilamid
 3. Non-iyonik polimerler (örneğin, poliamin ve karboksimetil selüloz)

Bu polimerler, parçacıkların flokülasyon sürecinde belirgin bir şekilde etkileşime girdiği şarjlı fonksiyonel gruplar içerir.

Flokülant Çeşitleri

Organik Flokülantlar

Organik flokülantlar, genellikle aniyonik poliakrilamid ve katyonik polimerlerle ilgilidir. Bu tip flokülantlar, su arıtma sistemlerinde ve endüstride yaygın olarak kullanılır. Özellikle atık su arıtma tesisleri, bu tür kimyasallarla çalışarak su kalitesini ve işleme sürecini iyileştirir.

Kimyasal Flokülantlar

Kimyasal flokülantlar, inorganik ve sentetik flokülantların bir kombinasyonunu içerir.

İnorganik flokülantlar, ortakları arasında şunları bulunan, sıklıkla kullanılan başka bir flokülant türüdür:

 1. Aluminyum sülfat
 2. Demir sülfat
 3. Polialüminyum klorür

Sentetik flokülantlar ise su arıtma ve atık su arıtma tesislerinde kullanılan çok çeşitli polielektrolitlerdir.

Uyarım Duyarlı Flokülantlar

Bu flokülantlar, dış uyarılara duyarlı olarak flokülasyon sürecini başlatan veya durduran temelde akıllı malzemelerdir. pH ve sıcaklık gibi dış uyaranlar, uyarım duyarlı flokülantların aktivasyonunu tetikleyebilir.

Su Arıtma Uygulamaları

Floklama Mekanizmaları

Su arıtma uygulamalarında kullanılan floklama mekanizmaları, suspendu madde ve bulanıklılığın giderilmesine yardımcı olur.

İki ana mekanizma kullanılır: koagülasyon ve flokülasyon.

Koagülasyon, yüklü parçacıkların birbirlerine yaklaşarak büyük topaklar oluşturacak şekilde nötrleşmesi sürecidir. Bu işlem, şarj nötralizasyonu ve köprüleme (bridging) adı verilen mekanizmalarla gerçekleşir.

Köprüleme flokülasyonunda, özellikle poliakrilamid gibi yüksek molekül ağırlıklı polimerler kullanılır. Bu polimerler, süspansiyondaki parçacıklar arasında güçlü bağlar ve köprüler oluşturarak flokların oluşmasına yardımcı olur.

Kullanılan Kimyasallar

Su arıtma uygulamalarında kullanılan başlıca flokülasyon kimyasalları arasında alum, alüminyum sülfat, ferrik klorür, alümina, ferrik sülfat ve alüminyum klorür gibi inorganik koagülanlar bulunmaktadadır.

Ayrıca, organik koagülanlar olarak tanninler ve polyalüminyum klorür (PACl) de kullanılabilir.

İnorganik koagülanlar olarak alüminyum ve demir tuzları yaygın kullanılmaktadır. Alüminyum sülfat (alum) ve ferröz sülfat gibi tuzlar düşük maliyetli ve oldukça etkin yöntemlerdir.

Organik koagülanlar, daha yüksek molekül ağırlığı ve yük yoğunluğu olan doğal polimerlerdir.

Proses Parametreleri

Floklama prosesinin etkinliği, önemli proses parametreleri tarafından büyük ölçüde etkilenebilir.

Bunlar, dozaj, molekül ağırlığı, yük yoğunluğu, iyonik güç, suspendu katılar ve zeta potansiyelidir.

ParametreEtkisi
DozajDoğru kimyasal dozaj, flokülasyon işleminin verimliliğini büyük ölçüde etkiler.
Molekül ağırlığıYüksek molekül ağırlıklı polimerler, daha iyi köprüleme ve daha büyük floklar oluşturarak süspansiyonu stabil hale getirir.
Yük yoğunluğuYüksek yük yoğunluğu, parçacıklar arasında daha güçlü bir çekim kuvveti sağlar ve bu da daha verimli floklar oluşturur.
İyonik güçİyonik güç, parçacıklar arasındaki etkileşimleri etkileyerek flokülasyon mekanizmasını değiştirir.
Suspendu katılarSu arıtma sürecindeki suspendu katılar, dökülme hızlarını ve flokülasyon işleminin verimliliğini etkiler.
Zeta potansiyeliZeta potansiyeli, parçacıkların yüzey yükü ve koagülanların etkinliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Hidrodinamik koşullarHidrodinamik koşullar, tersine çevrim prosesinde hız değişimleri ve zaman gibi parametrelerin flokülasyon üzerindeki etkisini gösterir.

Endüstriyel Uygulamalar

Mineral ve Maden İşleme

Flokülantlar, mineral ve maden işleme süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Genellikle bentonit, kaolinit ve kalsit gibi minerallerin sıvıdan ayrılmasına yardımcı olurlar.

Flokülantlar, suyun içindeki katı parçacıkların bir araya gelerek flok adı verilen büyük agregatlar oluşturmasını sağlar. Bu sayede, mineral parçacıkların çökelmesi ve sıvının üzerinde biriken supernatant bulanıklığının azaltılması sağlanır.

Bu süreçlerde yaygın olarak kullanılan flokülant çeşitleri arasında şunlar yer alır:

 • Poliakrilamid (PAM)
 • Alüminyum sülfat (Alum)
 • Polialüminyum klorür (PAC)

Biyo-teknoloji

Biyo-teknoloji alanında flokülant uygulamaları, özellikle mikroalgal hücreler ve biyokütle konsantrasyonu üzerinde çalışmaktadır.

Süspansiyondan algal hücrelerin ayıklanması için klasik yöntemlerin yanı sıra flokülantlar kullanılır. Bu, biyoteknoloji ürünlerinin üretim verimliliğini artırır ve algal hücrelerin enerji tüketimini azaltır.

Biyo-teknolojik süreçlerde kullanılan bazı flokülantlar şunlardır:

Katı-Sıvı Ayrımı

Flokülantlar, endüstriyel süreçlerdeki katı-sıvı ayrımında önemli bir rol oynar.

Bu uygulamalar aşağıdakileri içerir:

 • Su arıtma tesislerinde süspansiyonlu katıların çöktürülmesi
 • Atık su arıtma tesislerinde sıvı atık ve katı atık olarak adlandırılan bileşenlerin ayrılması
 • Endüstriyel işlemlerde kullanılan suyun geri kazanılması için kimyasal olarak stabilize edilmiş malzemelerin çöktürülmesi
Flokülant TürüKullanım Alanı
Anorganik FlokülantlarSu arıtma, maden işleme tesisleri
Organik FlokülantlarEndüstriyel atıksu arıtma, biyoteknoloji tesisleri

Flokülantlar sayesinde süzme ve çöktürme işlemlerinde çökelme hızı ve sıvının saflığı önemli ölçüde artırılır.

Bu, daha temiz ve geri dönüştürülebilir suların üretimine ve süreçlerin genel verimliliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. Bu nedenle, flokülant uygulamaları endüstriyel süreçlerde vazgeçilmezdir.

Flokülantların Ölçüm ve Test Yöntemleri

Karıştırma ve Dağılım Testleri

Flokülasyon sürecini incelemek için karıştırma ve dağılım testleri önemlidir.

Bu testler, flokülantların hidrodinamik koşullar ve adsorpsiyon kinetiği gibi faktörlere bağlı olarak etkinliğini değerlendirebilir.

Örnek olarak, çökelme hızları veya taşınma hızları bu testlerde ölçülebilir ve karıştırma süreleri veya şartları ayarlanarak polielektrolitlerin performansı incelenebilir.

Çözünürlük ve Reaktivite Ölçümleri

Flokülantların özelliklerini değerlendirmede sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri de çözünürlük ve reaktivite ölçümleridir.

Flokülantların su içindeki çözünürlükleri, şarj yoğunluğu ve yüzey aktif madde (surfaktan) konsantrasyonları gibi parametreler ölçülerek, flokülasyon sürecinde yük nötralizasyonu sağlayacakları öngörülebilir.

Bunun yanı sıra, ışığı ileten ve emme özelliği, flokülantların reaktifliğini anlamak için kullanılabilir.

Bu ölçümler, örneğin flokülantların zeta potansiyelini değerlendirmek için kullanılabilir.

Yüzey ve Malzeme Karakterizasyonları

Flokülant malzemelerin özelliklerini incelemek için yüzey ve malzeme karakterizasyon yöntemleri kullanılabilir.

Bu yöntemler arasında X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS) ve atomik kuvvet mikroskopisini (AFM) bulunmaktadır.

XPS, malzemelerin kimyasal bileşimini ve bağlanma enerjilerini analiz etmeye yararken, AFM yüzey morfolojisini ve yapılarını değerlendirmeye olanak tanır.

Bir diğer önemli yöntem ise odaklanmış ışın reflektans ölçümüdür (FBRM).

FBRM, flokülantların dağıtımını, büyümesini ve çökmesini gerçek zamanlı olarak takip etmeye olanak tanır ve sürekli proses izlemesi yapılarak doğru flokülasyon koşullarının belirlenmesine yardımcı olur.

Çevre ve Sürdürülebilirlik

Yeşil Floklantlar

Flokülasyon süreci, su arıtma sistemlerinde kullanılan önemli bir tekniktir.

Bunun sebebi, suda bulunan süspansiyonlu katıların (partikül ve is) ve kirlilik derecesini ölçmekte kullanılan turbidite değerlerinin düşürülmesine yardımcı olmaktadır.

Organik flokülatörler, yeşil ve çevre dostu alternatifler olarak öne çıkmaktadır ve biyoteknolojinin bu konudaki gelişmeleri umut vadetmektedir.

Özellikle şu flokülatör türlerine dikkat çekmek istiyoruz:

 • Kitosan: Kabuklu deniz hayvanlarından elde edilen süstainabl ve biyobuo çözünürlük özellikli bir madde.
 • Bitkisel bazlı flokülatörler: Bitkisel kökenli çeşitli polimerler kullanılarak elde edilmektedir.

Su Kirliliği ve Tedavisi

Su kirliliği, dünya genelinde ciddi bir sorun olarak kabul edilebilir, ancak yalnızca uygun ilumunassyon seviyeleri sağlayan, doğru yöntemlerle yönetilebilen çözümler sunulmaktadır.

Su arıtma süreçlerinde kullanılan kimyasal ve organik flokulanların performansını değerlendirmek için tabloyu inceleyin:

Flokülatör TürüSüspansiyonlu katıların çöktürülmesiTurbidite düşürmeCOD (kimyasal oksijen tüketimi) azaltma
Kimyasal flokülatörİyiİyiİyi
Organik flokülatörİyiİyiİyi
 • Süspansiyonlu katıların çöktürülmesi: İyi derecede çöktürme, katı maddelerin suyun içinde daha az bulunabileceği anlamına gelir.
 • Turbidite düşürme: Süspansiyondaki partiküllerin düşürülmesi, daha berrak su sağlar ve ışığın sudaki yayılımının iyileşmesine yol açar.
 • COD (kimyasal oksijen tüketimi) azaltma: COD’un azalması, suyun içinde oksijene daha fazla yer açılması ve böylece suyun ekosistemi içinde var olan canlılara daha uyumlu hale gelmesi anlamına gelir.

Dözaj ve Ekipman

Dözaj Ekipmanları ve Otomasyonu

Su arıtma sürecinde önemli bir adım olan flokülasyon, mühendisler tarafından dikkatle incelenen ve kontrol edilen bir aşamadır.

Bu aşamada dözaj ekipmanları ve otomasyon teknolojileri, doğru miktarda flokülantın kullanılmasını ve işlemin verimli çalışmasını sağlar.

 • Pompalar: Flokülantın doğru dozda suya eklenmesini sağlayan ekipmanlardır. Hassas miktarda flokülant pompalaması, sürecin verimliliği için önemlidir.
 • Dozaj tankları: Flokülasyonda kullanılacak flokülantların saklanması ve hazırlanması için kullanılır.
 • Karıştırıcılar: Flokülantın suyla homojen bir karışım elde etmek için kullanılır.

Ekipman ve Teknolojik Gelişmeler

Flokülant dözaj ve ekipman alanındaki teknolojik gelişmeler, sürecin verimliliğini ve doğruluğunu artırmaktadır.

İşte bazı önemli gelişmeler:

 1. Otomasyon: PLC ve SCADA sistemlerinin entegrasyonu, su arıtma tesislerinde otomasyon düzeyini artırarak, dözaj ve kontrol işlemlerini daha verimli hale getirir.
 2. Dijital ölçüm ve kontrol sistemleri: Debi ölçerler, pH metreler ve diğer sensörler, sürekli veri toplamak için ekipmana entegre edilir. Bu sistemler flokülant dozajının hassas ayarlanmasına olanak sağlar.
 3. Akıllı pompalar: Çok sayıda değişkene göre çalışma parametrelerini otomatik olarak ayarlayabilen bu pompalar, enerji tüketimini azaltır ve dozaj doğruluğunu artırır.

Flokülant dözaj ekipmanların gelişimi, su arıtma süreçlerinin etkinliğini önemli ölçüde artırmaktadır. Bu gelişmeler sayesinde hem su arıtma tesislerinin enerji tüketimi azalmakta, hem de suyun kalitesi yükselmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Polielektrolitlerin rolü nedir?

Polielektrolitler, su arıtma süreçlerinde kullanılabilecek çok işlevli kimyasallardır.

Çoklu iyonik yüke sahip oldukları için, suyun kirlilik düzeyini azaltmada önemli bir rol oynarlar. Ayrıca, parçacıkların birbirine yapışarak daha büyük ve daha ağır floklar oluşturmasına yardımcı olarak kolayca ayırma ve yüzeyde toplama işlemlerine imkan tanır.

Koagülant ve flokülant arasındaki farklar nelerdir?

Koagülanlar ve flokülantlar, su arıtma süreçlerinde kullanılan iki farklı kimyasaldır.

Koagülanlar, genellikle inorganik bileşiklerdir ve su içindeki kolloidal süspansiyonları ve partikülleri birleştirerek floc oluşumunu sağlamaktadır. Bu sayede partiküllerin havai formunda çökmesiyle basit bir filtreleme sistemi ile ayrılması sağlanır.

Flokülantlar ise genellikle polimerlerden oluşan organik bileşikler olup, zaten oluşmuş floc partiküllerini hızla yerleşen daha büyük floc’lar haline getirerek su arıtma işlemini hızlandırır.

Flokülasyon testinin amacı nedir?

Flokülasyon testi, su arıtma sürecinde kullanılacak flokülantın doğru türünü ve miktarını belirlemeyi amaçlar.

Bu test, çözeltinin farklı koşullar altında nasıl tepki verdiğini analiz ederek optimal flokülant ve uygulanacak koşulları seçmeye yardımcı olur.

Flokülant kullanımı sırasında hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?

Flokülant kullanımı sırasında, aşağıdaki güvenlik önlemleri alınmalıdır:

 1. Kullanılacak kimyasalların tehlike ve güvenlik bilgilerini inceleyin ve uygun koruyucu ekipman kullanın (gözlük, eldiven ve koruyucu elbise vb.)
 2. Personeli doğru kullanım, depolama ve atma yöntemleri konusunda eğitin.
 3. Ürünü doğrudan cilde temas ettirmemeye dikkat edin ve olası dökülmeler için önceden hazırlıklı olun.

Anyonik polielektrolitlerin kullanım alanları nelerdir?

Anyonik polielektrolitlerin kullanım alanları şunlardır:

 1. Kanalizasyon ve atık su arıtma tesisleri
 2. Endüstriyel proses sularının arıtılması
 3. Kağıt ve selüloz endüstrisi
 4. Boya ve tutkal çalışmalarında
 5. Yağ ve eski yağı ayırma işlemleri için

Su arıtma süreçlerinde flokülant seçimi nasıl yapılmalıdır?

Flokülant seçimi, su arıtma sürecinde suyun özelliklerine, uygulama hedeflerine ve operasyonel kısıtlamalara dayanmalıdır.

Aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurulmalıdır:

 1. Kirlilik yükü ve partikül boyutu
 2. Su içinde nötralize edilmesi gereken iyonlar
 3. Floc’un yerleşme hızı ve süzülme özellikleri
 4. Sistemin pH, ısı ve akış hızı gibi koşulları