Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dietil Eter

Dietil Eter Satış ve Tedariki

Dietil Eter satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

60-29-7

Dietil Eter: Güvenli Kullanım ve Uygulamaları

Dietil eter, yaygın bir organik çözücü olarak bilinir ve kimyasal formülü (C2H5)2O şeklindedir. Oda sıcaklığında renksiz, uçucu, tatlı kokulu ve oldukça yanıcı bir sıvıdır. Eter sınıfına ait bu bileşik, laboratuvarlarda çözücü olarak ve bazı motorların çalıştırma sıvısı olarak sıkça kullanılmaktadır.

Endüstriyel uygulamalarda ve araştırma laboratuvarlarında, organik bileşiklerin çözülmesi ve ayrılması işlemlerinde dietil eterden faydalanılır. Ayrıca, anestezik özellikleri nedeniyle tıbbi alanda da geçmişte kullanımı olmuştur, fakat günümüzde daha güvenli alternatifler tercih edilmektedir.

Dietil eterin aşırı derecede yanıcı olması ve patlayıcı buhar/hava karışımları oluşturabilme potansiyeli, kullanımı sırasında alınması gereken güvenlik önlemlerini beraberinde getirir. Bu sebeple, dietil eterle çalışırken yüksek dikkat ve uygun güvenlik tedbirleri esastır.

Dietil Eter Nedir?

Dietil eter, genellikle laboratuvarlarda ve çeşitli endüstriyel süreçlerde kullanılan bir organik bileşiktir.

Kimyasal Yapı ve Formül

Dietil eter (C_4H_10O), etoksi etan olarak da bilinen ve genellikle sadece “eter” olarak adlandırılan iki etil grubunun oksijen atomu ile birleşmesiyle oluşturulan organik bir bileşiktir. Kimyasal yapısında etil gruplarını (C_2H_5) içerir ve bu gruplar oksijen atomuna (O) bağlıdır, dolayısıyla genel formülü (C_2H_5)_2O olmaktadır. Halk arasında bazen “sülfürik eter” olarak da anılır.

Fiziksel Özellikler

Dietil eter, oda sıcaklığında berrak ve renksiz bir sıvı formundadır. Tatlı ve hoş bir kokuya sahiptir. Kaynama noktası dizayn edilen kimyasal yapısına göre düşüktür ve genellikle 34.6°C civarında bulunur. Diğer fiziksel özellikler arasında, belirli bir yoğunluk (0.7134 g/mL, 20°C’de), viskozite ve erime noktası (-116.3°C) sayılabilir. Dietil eterin molar kütlesi 74.12 g/mol‘dür. Suda az çözünür bir yapıya sahiptir ve yanıcıdır, yanma durumunda potansiyel bir risk oluşturur. Flash point, yani tutuşma noktası, yaklaşık olarak -45°C‘dir.

Kullanım Alanları

Dietil eter, sanayi solventi olarak, tıbbi anestezi ve laboratuvar araştırmalarında olmak üzere birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Bu madde, çeşitli endüstriyel ve tıbbi uygulamalarda çözücü ve anestezi ajansı olarak geniş bir kullanım yelpazesi sunar.

Sanayi Solventi

Dietil eter, özellikle polimer ve plastik üretimi gibi alanlarda kullanılan güçlü bir solventtir. Selüloz asetat ve selüloz plastiklerinin üretiminde, solvent olarak görev yaparak, ürünlerin düzgün ve homojen bir şekilde oluşmasına yardımcı olur. Bu sıvı, hem polar hem de non-polar maddeleri çözebilme yeteneği sayesinde, geniş bir yelpazede malzemeler üzerinde etkili bir solüsyon oluşturur.

Tıbbi Anestezi

Tıp alanında, dietil eter, genel anestezik olarak tarih boyunca kullanılmıştır. Anestezik ajans olarak, kısa süreli bilinç kaybı sağlamak için kullanılır, fakat günümüzde daha modern ve güvenli anesteziklerin kullanımı arttığından, eternin anestezi alanındaki kullanımı azalmıştır.

Laboratuvarlar ve Araştırmalar

Laboratuvar ortamında dietil eter, organik kimya süreçlerinde çözücü olarak ve farmakolojik araştırmalarda olmazsa olmazlardandır. Ayrıca, dietil eter, laboratuvarlarda başlangıç ​​sıvısı olarak veya aseton gibi maddelerin çözünürlüğünü artırmak için kullanılır. Dietil eterin solüsyonlar içindeki yüksek buhar basıncı ve uçucu yapısı, hızlı buharlaşma gerektiren uygulamalarda öncelikli tercih sebebidir. Yine de, rekreasyonel uyuşturucu olarak kötüye kullanımı nedeniyle tehlikeler taşıyabilir ve bu nedenle dikkatli kullanım gerektirir.

Tarihsel Gelişimi

Dietil eterin keşfi ve kullanımı, tıbbi ve endüstriyel alanda dönüşüm yaratan olaylar zincirinin bir parçasıdır. İlk keşfi, kullanım alanları ve metodolojilerinin evrimi, bu kimyasal bileşiğin tarihte oynadığı rolü belirginleştirir.

Keşfi

Dietil eter, ilk olarak 16. yüzyılda keşfedilmiştir. Alman bilim adamı Valerius Cordus tarafından 1540 yılında sülfürik asit asit ve alkolün bir reaksiyonu sonucunda üretilmiştir. Cordus’un bu keşfi, sülfürik asidin güçlü bir dehidrasyon reaktifi olarak kullanılmasını ve dietil eterin sentezini sağlamıştır.

Tıbbi ve Endüstriyel Kullanımı

Tıbbi alanda, dietil eter özellikle 19. yüzyılda anestezi için genel bir ajan olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak zamanla, dietil eterin yerini daha güvenli ve etkili olan halothane ve nitrous oxide gibi alternatifler almıştır. Endüstriyel alanda ise, İngiliz kimyager Alexander William Williamson tarafından 1850’lerde geliştirilen Williamson Ether Sentezi, dietil eterin çok çeşitli organik bileşiklerin sentezinde kritik bir rol oynamasına olanak tanımıştır. Bu reaksiyon, alkollerin kuvvetli bazlarla reaksiyona girerek eterler üretmesini sağlar ve organik kimyada geniş uygulama alanları sunar.

Üretim ve Sentezi

Dietil eter, özellikle endüstriyel süreçler ve organik kimyada kullanılan spesifik sentez yöntemleri ile üretilir. Bu süreçler, hammaddesi olarak etanol kullanan ve çeşitli reaksiyon aşamalarından oluşan yöntemleri içerir.

Endüstriyel Süreçler

Asit eter sentezi, endüstriyel ölçekte dietil eter üretiminin temelini oluşturur. Bu yöntemda, etanol (C₂H₅OH) sülfürik asit (H₂SO₄) ile reaksiyona sokularak dehidrasyon (su kaybı) işlemi gerçekleştirilir. Sülfürik asit, güçlü bir katalizör olarak hareket eder ve aşağıdaki reaksiyonları kapsar:

 1. Etanolün protonlanması, hidronyum iyonlarının (H₃O⁺) oluşumu.
 2. Dehidrasyon reaksiyonu ile etilen (C₂H₄) oluşumu.
 3. Etilenin buhar fazı hidrasyonu ile yeniden etanol üretimi.

Bu yöntem, yüksek miktarlarda dietil eter üretimine olanak tanımaktadır. Dietil eter aynı zamanda başlangıç ​​sıvısı (starting fluid) olarak da kullanılır, özellikle soğuk iklimlerde motorların başlamasına yardımcı olmak için efektif bir seçenektir.

Williamson Eter Sentezi

Williamson eter sentezi, laboratuvar ortamında etil eter üretmek için kullanılan başka bir yöntemdir. Bu yöntemde, etanolün bir alkoksit tuzuna dönüştürülmesi ve ardından uygun yapıdaki bir alkil halojenür ile reaksiyona sokulması sonucunda eter elde edilir. Bu reaksiyon, aşağıdaki aşamaları içerir:

 1. Etil alkoksit iyonunun (etoksit) oluşumu.
 2. Etoksit iyonunun bir alkil halojenür ile nükleofil sübstitüsyon tepkimesi.

Bu tepkime genellikle spesifik ve daha küçük miktarlarda eter üretimi için tercih edilir. Williamson eter sentezinin avantajı, istenen eterin daha hassas bir şekilde elde edilmesini sağlamasıdır.

Fiziko-Kimyasal Özellikler

Dietil eter, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından laboratuvar ve sanayi uygulamalarında önemli bir role sahiptir. Bu bileşiğin kaynama noktası, yoğunluğu, çözünürlüğü ve uçuculuğu, kullanım alanlarını doğrudan etkiler.

Kaynama Noktası ve Yoğunluk

Dietil eterin kaynama noktası yaklaşık 34.6°C’dir. Yoğunluğu ise sıvı haldeyken 20°C sıcaklıkta 0.7134 g/cm³ değerindedir. Yüksek buhar basıncına ve düşük kaynama noktasına sahip olması nedeniyle oda sıcaklığında hızla buharlaşır.

Çözünürlük ve Uçuculuk

Dietil eterin su ile çözünürlüğü sınırlıdır ve büyük ölçüde sıcaklıkla birlikte değişir. Uçucu bir sıvı olan dietil eterin buhar basıncı normal atmosferik basınçta 440 mmhg’dir. Bu, dietil eterin havayla karıştığında kolayca uçucu hale geldiği anlamına gelir, bu sebepten dolayı saklanırken hava geçirmez kaplarda muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Güvenlik Bilgileri

Dietil eterin kullanımı sırasında yangın ve patlama riski ile sağlık üzerindeki olumsuz etkileri iki ana güvenlik kaygısını teşkil eder. Bu bileşikle çalışırken uyulması gereken güvenlik prosedürleri, ilgili güvenlik bilgi formunda (MSDS) ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Yangın ve Patlama Tehlikesi

Dietil eterin düşük flaş noktası nedeniyle son derece yanıcı olduğu bilinir ve buharların yüksek buhar basıncı (440 mmHg) sayesinde hızlı bir şekilde yoğunlaşabileceği gösterilmiştir. Dietil eter, havadan daha ağır olduğundan, buharları alçak alanlarda birikebilir ve ateş veya kıvılcım kaynakları yakınındaysa patlamaya yol açabilir. Yangın ve patlama risklerini azaltmak için güvenlik önlemleri şunlardır:

 • Çalışma alanı iyi havalandırılmalı ve statik elektrik birikimi önlenmelidir.
 • Tüm ateş kaynaklarından (çıplak alev, sıcak yüzeyler) uzak tutulmalıdır.
 • NFPA 704 işareti ile uygun etiketleme yapılmalıdır.

Sağlık Üzerindeki Etkileri

Dietil eter, ciltle teması halinde irritasyona ve inhalasyon yoluyla alındığında solunum yollarında rahatsızlık oluşturabilir. Ayrıca, yutulması halinde zehirleyici etkilere yol açabilir. Sağlık üzerindeki etkilerin azaltılması için alınması gereken temel güvenlik önlemleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Cilt ile temasını önlemek için koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.
 • Yüksek terapötik indekse sahip olmadığı için maruz kalma sınırları (MAK değerleri) göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Sıvının ve buharının inhalasyonundan kaçınmak için uygun kişisel koruyucu donanımlar (maske, solunum cihazı) kullanılmalıdır.
 • MSDS verilerine uygun acil durum prosedürleri geliştirilmelidir.

Dietil eterle çalışırken, en iyi güvenlik uygulamalarına kesinlikle uyulmalı ve güvenlik bilgi formundaki talimatlar dikkatlice izlenmelidir.

Sağlık Etkileri

Diethyl eter ya da bilinen diğer adıyla dietil eter, anestezik özellikleri nedeniyle tıp alanında kullanılan bir kimyasal bileşiktir. Ancak, hem tıbbi anestezi uygulamalarında hem de diğer durumlarda, insan sağlığı üzerindeki etkileri dikkate değer yan etkilere yol açabilir.

Anestezi Kullanımı ve Yan Etkileri

Dietil eter tarihsel olarak güçlü bir anestezik ajan olarak kullanılmıştır. Genel anestezik olarak, bu madde bilinç kaybı yaratmak için kullanılır ve anestezi sırasında ağrıyı engellemeyi hedefler. Anestezide kullanılan etanol, halotan gibi diğer maddelerle karşılaştırıldığında, dietil eter düşük bir terapötik indekse sahiptir ve bu da daha geniş bir güvenlik marjı sunduğunu belirtir. Kullanımı esnasında kişi, bilinç kaybı yaşar ve analjezik bir etki gösterir. Ancak, dietil eterin uygulanmasının ardından hastalarda mide bulantısı (nausea) ve kusma (vomiting) gibi yan etkiler ortaya çıkabilir.

Diğer Sağlık Riskleri

Uzun süreli yüksek konsantrasyonlarda solunan dietil eter, karaciğer ve böbreklerde hasara yol açabilir ve nörotoksisite (sinir sistemi zehirlenmesi) riski taşır. Ayrıca, alkol veya kloroform gibi çözücülerle benzer etkiler gösterebilir ve buharlarının uzun süreli solunması küçük motor yeteneklerin kaybına neden olabilir. Özellikle rekreasyonel ilaç olarak kötüye kullanımı, ciddi sağlık komplikasyonlarına ve hatta ölüme sebep olabilir. Bu nedenle, kullanımı ve depolanması sıkı şekilde kontrol edilmesi gereken bir maddedir.

Dietil Eterin Çevresel Etkisi

Dietil eter, bilimsel adıyla C4H10O, atmosferdeki varlığı ve biyolojik sistemlerdeki metabolizması nedeniyle çeşitli çevresel etkiler yaratabilir. Bir yan ürün olarak endüstriyel süreçlerde ortaya çıktığı ve motor işlevlerinde kullanıldığı için etkilerinin anlaşılması önemlidir.

Atmosferdeki Davranışı

Dietil eter, atmosferde serbest bırakıldığında, yanma reaksiyonları esnasında hızlı bir şekilde reaksiyona girer. Yanma sürecinde ortaya çıkarak gaz halinde atmosfere karıştığı bilinir. Motorlarda yanıcı bir katkı olarak kullanıldığında, etkin yanma sağlamak amacıyla oksijen ile tepkimeye girmesi beklenir. Bu reaksiyon sırasında atmosfere salınan emisyonların içeriği, motorun verimliliğine ve yanma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Biyoakümülasyon ve Metabolizma

C4H10O yapısındaki Dietil eter, sucul canlılar tarafından absorbe edilebilir ancak bu bileşiğin biyoakümülasyon potansiyeli düşüktür. Yapısal olarak kolay parçalanan bir kimyasal olduğu için biyolojik sistemlerde uzun süreli birikimi beklenmez. Canlı organizmalar tarafından alındığında metabolizma süreçlerinde hızlı bir şekilde işlenir ve çoğunlukla zararsız bileşenlere ayrışır. Bu bileşenler daha sonra vücuttan atılır veya daha ileri metabolik süreçlerde kullanılır.

Yasal Düzenlemeler ve Standartlar

Dietil eter, çeşitli endüstriyel ve laboratuvar uygulamaları nedeniyle, belirli yasal düzenlemeler ve standartlara tabidir. Kimyasal güvenlik ve çevresel düzenlemeler, kullanım ve depolama koşullarının yanı sıra, etiketleme ve sınıflandırmayı içerir.

Dünya Sağlık Örgütü Standartları

Dietil eter (Diethyl ether veya etoksi etan), IUPAC ismi etoksi etan olan ve CAS numarası 60-29-7 olan organik bir bileşiktir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dietil eter kullanımı için spesifik standartlar sunar. Bu standartlar genellikle kişisel koruma ekipmanı, maruziyet limitleri ve ilk yardım uygulamalarını içerir. Kimyasal güvenlik kartlarında sağlanan bilgiler uyarınca acil sağlık tedbirleri ve güvenlik önlemleri belirlenir.

Sınıflandırma ve Etiketleme

Dietil eter, kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesine ilişkin küresel uyumlu sistem (GHS) tarafından belirli tehlikelerle etiketlenmiş ve sınıflandırılmıştır. GHS ve diğer yerel yasal düzenlemeler çerçevesinde, dietil eterin:

 • Alevlenebilirlik
 • Sağlık üzerindeki potansiyel etkileri
 • Çevresel tehlikeleri

gibi faktörler dikkate alınarak, uygun uyarı etiketleri taşıması gerekmektedir. RTECS numarası Kl2975000 olan dietil eter için maruz kalma limitleri, kimyasalın güvenli kullanımını sağlamak amacıyla iş yerlerinde uygulanan standartlara göre ayarlanır. Bileşiğin SMILES ve InChI tanımlayıcıları da kimyasal veritabanlarında ve güvenlik bilgi formlarında bu sınıflandırma ve etiketleme bilgileriyle birlikte yer alır, çünkü tanımlayıcılar kimyasalın moleküler yapısını ve özelliklerini gösterir.

Bilimsel Araştırmalar ve Gelişmeler

Dietil eter, organik çözücüler arasında önemli bir yere sahiptir ve bilimsel araştırmalar bu bileşiğin başta patoloji alanında olmak üzere çeşitli kullanım alanlarını keşfetmeye yöneliktir.

Araştırma Alanları

Dietil eter, tıbbi ve endüstriyel araştırma alanlarında geniş bir kullanıma sahip olan bir bileşiktir. Özellikle anestezi için ilk kullanıldığı dönemlerden sonra, patolojik incelemelerde ve organik reaksiyonlarda çözücü olarak rol almaktadır.

 • İlgili bileşikler ve eterler: Dietil eter, diğer eterlerle karşılaştırıldığında, örneğin dimetil eter ve metoksi propan gibi, daha yavaş buharlaşma hızına ve daha yüksek alev alma noktasına sahip olan stabil bir yapıdadır.
 • Anestezik etkisi: Dietil eter, tarih boyunca anestezi uygulamalarında kullanılmış, günümüzde ise daha modern ve güvenli anestezik ajanlar tarafından yerini bırakmıştır.
 • Çözücü olarak kullanımı: Patoloji laboratuvarlarındaki doku işlemlerinde ve organik kimya reaksiyonlarında çözücü olarak tercih edilmektedir.

Yenilikler ve Patoloji

Bilim insanları, dietil eterin alternatif uygulama alanlarını sınırlı kullanımından dolayı keşfetme konusunda yeni yöntemler geliştirmeye çalışmaktadır.

 • Patolojide kullanım: Patolojik araştırmalarda dietil eter, doku örneklerinin saklanmasında ve incelenmesinde kullanılan önemli bir solventtir. Yüksek buharlaşma ısısı ve dengeli reaksiyon profilinden dolayı tercih edilir.
 • Yenilikler: Yakıt katkı maddeleri olarak kullanımına yönelik çalışmalar, yanma verimliliğini artırmak ve emisyondaki zararlı partikülleri azaltmak için devam etmektedir. Dietil eterin dizel yakıt ile karışımının motor performansına etkileri aktif olarak araştırılmaktadır.

Bu araştırmalar, dietil eterin mevcut ve potansiyel kullanım alanlarının daha iyi anlaşılması açısından önem taşımaktadır ve kimya biliminin yanı sıra patoloji gibi çok çeşitli bilim dallarına katkıda bulunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Dietil eter, yaygın olarak kullanılan bir organik çözücü ve anestetiktir. Bu bölümde dietil eter ile ilgili en yaygın sorulara yanıtlar bulacaksınız.

Dietil eterin kullanım alanları nelerdir?

Dietil eter başlıca organik sentezlerde ve çözücü olarak kullanılır. Ayrıca tıpta anestezi amaçlı geçmişte kullanımı mevcuttur. Fakat günümüzde daha güvenli alternatifler sebebiyle kullanımı azalmıştır.

Eczaneden eter satın almak mümkün mü ve nasıl alınabilir?

Eczanelerden eter satın almak belli yerlerde mümkün olabilir, ancak bu satış genellikle sınırlıdır ve satın almak için özel izin veya reçete gerekebilir. Satın almak için eczanenize danışmanız önerilir.

Dietil eterin polarlık durumu nedir?

Dietil eter, hafif polar bir moleküldür. Oksijen atomunun elektron çiftleri nedeniyle hafifçe polarlaşan bir eter grubuna sahiptir.

Dietil eterin anestezi olarak kullanımı ve bayıltma özelliği var mıdır?

Dietil eter, tarih boyunca anestezik olarak kullanılmıştır ve hızlı buharlaşma özelliği sayesinde bayıltma etkisi gösterebilir. Ancak günümüz tıbbında daha güvenli ve etkin anestezikler tercih edilmektedir.

Dietil eterin kimyasal ve fiziksel özellikleri nelerdir?

Dietil eter, berrak, renksiz, havadan hafif ve kolay buharlaşan bir sıvıdır. Yanıcıdır ve etkileyici bir kokuya sahiptir. Kaynama noktası yaklaşık 34.6°C’dir.

Dietil eter nasıl üretilir veya elde edilir?

Dietil eter tipik olarak etanolün asit katalizli dehidrasyonu yoluyla, genellikle sülfürik asit kullanılarak üretilir. Bu proses, etanol moleküllerinin su kaybederek birbirine bağlanmasını içerir.

Dietil Eterin Diğer İsimleri:

 • Ethane, 1,1′-oxybis-
 • Ether
 • Ethyl ether
 • 1,1′-Oxybis[ethane]
 • Anaesthetic ether
 • Anesthesia ether
 • Anesthetic ether
 • Diethyl ether
 • Diethyl oxide
 • Ethoxyethane
 • Pronarcol
 • 3-Oxapentane
 • Sulfuric ether
 • Ethyl oxide
 • NSC 100036
 • R 610
 • MeSH ID: D004986