Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pentaeritritol

Pentaeritritol Satış ve Tedariki

Pentaeritritol satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

115-77-5

Pentaeritritol: Dört Fonksiyonel Gruplu Alkol

Pentaeritritol, kimya endüstrisinde çok yönlü bir alkol olarak yer alır. Beyaz, kristalize bir organik bileşik olarak tanımlanabilir ve C(CH2OH)4 kimyasal formülüne sahiptir. Ağırlıklı olarak boyalar, plastikler ve patlayıcılar gibi alanlarda kullanılır. Düşük toksisitesi ve yüksek yanma verimliliği sayesinde, özellikle plastiklerin ve boyaların üretiminde tercih edilen bir katkı maddesidir.

Üretimi asetaldehit ve formaldehitin kondenzasyonu ile gerçekleşen pentaeritritol, dört hidroksil grubu barındırır. Bu hidroksil gruplarının fonksiyonelliği, onu çok çeşitli kimyasal reaksiyonlara uygun kılar. Bu reaksiyonlar arasında esterifikasyon ve eterifikasyon bulunur, bu sayede farklı endüstriyel uygulamalar için uygun modifiye edilmiş türevler üretilebilir.

Patlayıcı üretiminde ise pentaeritritol tetranitrat (PETN) gibi türevleri oldukça önemlidir. PETN, yüksek patlayıcı güce sahip bir bileşiktir ve hem askeri hem de sivil kullanım alanlarında yaygın olarak kullanılır. Pentaeritritol aynı zamanda çevre dostu boyaların geliştirilmesinde de anahtar rol oynar, zira solvent bazlı boyalara kıyasla daha az uçucu organik bileşen (VOC) yayımı yapar.

Kimyasal Yapı

Pentaeritritol, kimyasal olarak kararlı ve çok fonksiyonlu bir alkol türevidir. Bu bölümde, bileşiğin temel kimyasal yapısını ve çeşitlerini inceleyeceğiz.

Moleküler Formül

Pentaeritritolün moleküler formülü C₅H₁₂O₄‘tür. Bu formülde; beş karbon (C), on iki hidrojen (H) ve dört oksijen (O) atomu içerir. Atomlar, dört hidroksil grubu ve bir karbon merkezinden oluşan bir yapıda düzenlenir.

İzomerler

Pentaeritritol, izomer oluşturmayan bir bileşiktir. Bunun nedeni, dört hidroksil grubunun, merkezi bir karbon atomuna simetrik bir şekilde bağlanmış olmasıdır. Bu simetri, potansiyel izomerlerin oluşumunu engeller ve pentaeritritol için tek bir yapısal form mevcuttur. Her bir hidroksil grubu sp³ hibridize bir karbona bağlıdır, bu da molekülün tetrahedral bir geometri sergilemesini sağlar.

Üretim Süreci

Pentaeritritol, kimyasal reaksiyonlar yoluyla üretilen çok işlevli bir alkoldür. Üretim süreci iki ana kategoride incelenebilir: Sentetik yollar ve sanayi ölçeği yöntemler.

Sentetik Yollar

Pentaeritritol sentetik olarak, formaldehit ve asetaldehit gibi aldehitlerin aldol kondenzasyonu ile üretilir. Bu reaksiyon esas olarak dört mol formaldehit ve bir mol asetaldehidin katalizör varlığında etkileşime girmesiyle gerçekleşir.

Sanayi Ölçeği Yöntemler

Sanayi ölçeğinde pentaeritritol üretimi, yüksek sıcaklık ve basınç altında gerçekleşen süreçler içerir.

 • Reaktör parametreleri:
  • Sıcaklık: 120-150°C
  • Basınç: 2-5 bar
 • Reaksiyon Süreci:
  • Katalizör (genellikle sodyum hidroksit)
  • Reaksiyon süresi: Genelde 5-8 saat arasında

Bu yöntemler, genellikle pentaeritritolun saflığını ve verimini artırmak için optimize edilmiştir. Reaksiyonun ardından ürün, saflığı artırmak için saflaştırma adımlarından geçer.

Kullanım Alanları

Pentaeritritol, çeşitli sanayi dallarında kilit bir bileşendir ve yaygın olarak patlayıcı maddeler, boya sanayi ile plastikler ve polimerler alanlarında kullanılır.

Patlayıcı Maddeler

Pentaeritritol, patlayıcı maddelerin üretiminde nitropenta olarak da bilinen pentaeritrittetranitrat (PETN) yapımında esas bileşendir. PETN, yüksek patlayıcılığı ile askeri mühimmat ve madencilikte tercih edilmekte; ateşleme kapsülleri ve infilaklı fitiller gibi ürünlerin yapımında rol alır.

Boya Sanayi

Bu kimyasal, alkid reçineler üretiminde kullanılır. Boya sanayinde alkid reçineler, dayanıklılık ve korozyon direnci sunan kaplamalar ve vernikler için temel oluşturur. Pentaeritritol, bu reçinelerin yapısının yanı sıra renk, parlaklık ve sertlik gibi önemli özelliklerini iyileştirir.

Plastikler ve Polimerler

Pentaeritritol, plastiklerin ve polimerlerin üretiminde bir çapraz bağlayıcı olarak işlev görür. Bu kullanımda, ısı ve ışıka karşı dayanıklılığı arttırır; plastiklerin mekanik özelliklerini güçlendirir. Özellikle PVC, yani polivinil klorür stabilizatörleri yapımında önemli bir katkı sağlar.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Pentaeritritol, katı bir kimyasal bileşiktir ve boyalar ile plastiklerin üretiminde kullanılır. Ayrıca, yüksek enerjili patlayıcıların ve bazı yağlayıcıların bileşenidir.

Erime Noktası

Pentaeritritolün erime noktası 260 °C (500 °F) civarındadır. Isıya karşı dayanıklı yapıda olması, yüksek sıcaklıklarda dahi stabil kalabilmesini sağlar.

Çözünürlük

Pentaeritritol suda:

 • 20 °C’de 15 g/L

Organik çözücülerde çözünürlük:

 • Eter: Zayıf
 • Metanol: İyi
 • Kloroform: Çok zayıf

Çözünürlüğün, ürünlerin hazırlanması ve uygulamalarında önemli bir rol oynadığı unutulmamalıdır.

Reaktivite

Pentaeritritol, güçlü oksitleyiciler ve asitlerle aktif olarak reaksiyona girebilir. Ancak, genellikle inert kabul edilir ve birçok kimyasal ile tepkimeye girmez. Reaktivitesi, kullanıldığı kimyasal reaksiyonların kontrol edilmesinde önem taşır.

Sağlık ve Güvenlik

Pentaeritritol ile çalışırken sağlık ve güvenlik önemli hususlardır. Bu kimyasal maddenin toksikolojisi ve maruziyeti azaltmak için uygulanabilecek korunma yöntemleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Toksikoloji

Pentaeritritol düşük toksisiteye sahiptir, ancak yüksek dozda inhalasyon veya yutulma durumunda sağlık sorunlarına yol açabilir. Göz ve deri tahrişine neden olabilir. Uzun süreli maruziyet, solunum yollarında tahriş ve ciddi olgularda renal hasara yol açabilir.

 • Akut Toksisite: Oral LD50 değeri, fareler için 5,000 mg/kg’dır, bu da maddenin nispeten düşük akut toksisiteye sahip olduğunu gösterir.
 • Kronik Etkiler: Uzun süreli maruziyet, nefes darlığı, baş dönmesi gibi solunum problemlerine ve ciddi durumlarda böbrek zararına sebep olabilir.
 • İrritasyon: Göz veya deri ile temas halinde iritasyona neden olabilir.

Korunma Yöntemleri

Pentaeritritol ile çalışırken kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanımı ve uygun havalandırma önem taşır. Riskleri en aza indirmek için güvenlik prosedürlerine sıkı sıkıya uymak gerekir.

 • Solunum Koruyucuları: Toz oluşumunun olduğu ortamlarda NIOSH onaylı toz maskesi veya tam yüz respiratörü kullanılmalıdır.
 • Göz Koruması: Sıçramalara karşı sıkı oturan güvenlik gözlükleri veya yüz koruyucusu tavsiye edilir.
 • Cilt Koruyucuları: Uzun kollu laboratuvar önlüğü, uygun eldivenler ve tam kapalı ayakkabılar tercih edilmelidir.
 • Havalandırma: İyi bir genel havalandırma veya yerel egzoz vantilatörü, toz ve buhar konsantrasyonunu düşük tutar.

Çevresel Etkiler

Pentaeritritol, çevresel etkiler açısından özellikle biyoçözünürlük ve ekotoksikoloji yönleriyle değerlendirilir. Bu bileşenin çevrede nasıl davrandığı ve canlılar üzerindeki potansiyel etkileri incelenir.

Biyoçözünürlük

Pentaeritritol, su sistemlerinde oldukça düşük bir biyoçözünürlük gösterir. Yapısının sağlamlığı nedeniyle mikroorganizmalar tarafından kolaylıkla parçalanmaz ve çevrede uzun süre kalabilir. Ancak, belirli koşullar altında biyolojik olarak ayrıştırılabilen bir yapıdadır.

 • Sağlamlık: Pentaeritritol, kimyasal yapısının karmaşıklığı nedeniyle sucul ortamlarda az çözünür.
 • Ayrışma: Belirli koşullarda mikroorganizmalar tarafından parçalanabilir ancak bu süreç için genellikle uzun zaman gereklidir.

Ekotoksikoloji

Pentaeritritol, sucul organizmalar için düşük zehirlilik seviyesine sahiptir. Akut toksisite testleri, bu maddenin balıklar, suyumruları ve diğer sucul canlılar üzerinde kısa vadeli zararlı etkiler göstermediğini ortaya koymuştur. Uzun vadeli etkileri hakkında ise sınırlı veri bulunmaktadır.

 • Akut Toksisite: Balıklar ve diğer sucul organizmalar üzerinde düşük akut toksisiteye sahip olup, kısa dönemde ciddi zarar görülmemiştir.
 • Uzun Vadeli Etkiler: Uzun vadede ekosistem üzerindeki etkilerini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Düzenlemeler ve Standartlar

Pentaeritritol, çeşitli endüstriyel uygulamalar için kullanılan bir kimyasaldır ve bu nedenle dünya çapında bir dizi düzenleme ve standartla yönetilir. Pentaeritritolün üretimi, kullanımı ve nakliyesi ile ilgili uluslararası ve yerel düzenlemeler mevcuttur.

AB Düzenlemeleri: Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde, pentaeritritol Reach (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) yönetmeliğine tabidir. EC No. yaklaşık 115-77-5 altında kayıtlıdır.

Ülke/BölgeStandart/DüzenlemeReferans Numarası
ABReach YönetmeliğiEC No. 115-77-5
ABDTSCACAS No. 115-77-5
TürkiyeKKDIK

ABD Düzenlemeleri: Amerika Birleşik Devletleri’nde, pentaeritritol Envanterine Tabii Kayıtlı Kimyasalların (TSCA) Envanterinde yer alır ve uygun şekilde etiketlenmeli ve kullanılmalıdır.

Türkiye Düzenlemeleri: Türkiye’de pentaeritritolün kimyasal denetimi mevcut KKDIK (Kaydı, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama Hakkındaki Yönetmelik) ile sağlanır.

Güvenlik veri sayfası (MSDS), pentaeritritolün güvenli kullanımı için gereklidir ve bu kimyasalın tüm kullanıcılarına sağlanmalıdır. Sınıflandırma, etiketleme ve ambalaj hakkında direktifler, kullanıcıları kimyasalın tehlikeleri konusunda bilgilendirir.

Kimyasalın taşınması sırasında, Uluslararası Deniz Tehlikeli Maddeler Kodu (IMDG) ve Uluslararası Hava Taşımacılığı İçin Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği (IATA) gibi standartlara uyulması zorunludur. Tehlikeli kimyasalların taşınmasına ilişkin bu düzenlemeler, malzemenin güvenliği ve çevre korumasını sağlama amacı taşımaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, pentaeritritol ile ilgili sıkça sorulan bazı soruları ve bunların cevaplarını içermektedir.

Pentaeritritol hangi sanayi alanlarında kullanılmaktadır?

Pentaeritritol, başlıca patlayıcı yapımında, boyalar ve kaplamalar sektöründe reçine üretimi için, yanı sıra plastikleştiriciler ve sintetik yağlayıcılar gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

PETN’nin güvenlik açısından önemli özellikleri nelerdir?

PETN, yüksek patlayıcı güce sahip olup, dikkatli bir şekilde saklanması ve kullanılmasını gerektirir. Darbe ve sürtünmeye karşı oldukça duyarlı olduğundan, nakliye ve depolama esnasında çok katı güvenlik önlemleri alınmalıdır.

DANITRIN, TATP ve RDX maddeleri arasındaki temel farklar nelerdir?

DANITRIN, daha çok duman üretirken, TATP oda sıcaklığında patlayabilen volatil bir madde olarak bilinir. RDX ise askeri amaçlarla kullanılan, yüksek patlayıcı bir nitroamin birleşiktir.

Nitrogliserin ve pentaeritritol arasındaki kimyasal ilişki nedir?

Nitrogliserin ve pentaeritritol, her ikisi de nitrat esterler grubuna ait olup patlayıcı özelliklere sahiptirler. Ancak pentaeritritol, nitrogliserinden daha kararlı bir yapıya sahip olduğundan dolayı, birçok patlayıcı formülasyonunda tercih edilmektedir.

Pentaeritritol içerikli ürünlerin depolanması ve taşınması sırasında nelere dikkat edilmelidir?

Pentaeritritol içerikli ürünlerin depolanması ve taşınması süresince, nem ve aşırı sıcaklıklardan korunmaları gerekmektedir. Ürünler, uygun etiketleme ve ambalajlama standartlarına uygun şekilde taşınmalıdır.

Pentaeritritolün Diğer İsimleri:

 • 1,3-Propanediol, 2,2-bis(hydroxymethyl)-
 • Pentaerythritol
 • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
 • Auxinutril
 • Hercules P 6
 • Maxinutril
 • Monopentek
 • Penetek
 • Pentek
 • Tetra(hydroxymethyl)methane
 • Tetrakis(hydroxymethyl)methane
 • Tetramethylolmethane
 • PE 200
 • Metab-Auxil
 • Monopentaerythritol
 • THME
 • PET 020
 • Neulizer P
 • PE 200 (diol)
 • NSC 8100
 • Pentarit S
 • Pentarit
 • Charmor PM 15
 • Flammex DPE
 • Charmor PM 40
 • CP 500G
 • Charmor PM
 • PER
 • Microlon 93
 • Penta Powder 325
 • P 100
 • P 100 (alcohol)
 • Penta-R
 • Pentarit T
 • Voxtar M 100
 • Pentaerythrotol
 • 2,2-Bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
 • Pentarit TS
 • JLS Penta
 • Penta F 40
 • Charmor PT 40
 • JP-A 9301
 • Voxtar M 40
 • RN-P 15