Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oksalik Asit

Oksalik Asit Satış ve Tedariki

Oksalik Asit satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

CAS Numarası

144-62-7

Oksalik Asit Kullanımı: Güvenli Uygulama ve İpuçları

Oksalik asit, H2C2O4 formülüne sahip zayıf bir organik asittir. Adını ilk olarak bulunduğu bitki olan yoncadan alır ve temel olarak iki karboksil grubunu bir araya getirir. Doğada, özellikle bitkisel kaynaklarda kuzukulağı, domates, ıspanak gibi birçok farklı formda bulunabilir.

Bilinen bitki kökenli organik asitler arasında yer alan oksalik asit, doğal olarak meyvelerde, sebzelerde, yapraklı yeşilliklerde, kakao, fındık ve tohumlarda bulunur. Bitkiler tarafından kalsiyum ve sodyum tuzları şeklinde depolanır ve bu formdaki birikimi nedeniyle beslenme biliminde oksalat olarak da adlandırılır. Esasında oksalat terimi, oksalik asitin iyonize formu için kullanılır ve bu iyonize form çeşitli endüstriyel uygulamalara sahiptir.

Oksalik asit yanı sıra tuzları ve türevleri de önemlidir, çünkü bunlar koruyucu veya temizlik maddesi gibi bir dizi uygulamada kullanılır. Koordinasyon bileşikleri oluşturma yeteneği sayesinde endüstride geniş bir yelpazede faaliyet gösterir ve “ox” olarak kısaltılmıştır.

Oksalik Asit Genel Bilgiler

Oksalik asit, doğada yaygın olarak bulunan ve endüstride çok çeşitli kullanımlara sahip olan organik bir asittir.

Oksalik Asit Tanımı

Oksalik asit, organik kimyada iki karboksil grubuna sahip dibazik bir asit olarak tanımlanır. Doğal olarak bazı bitkilerde bulunan bu asit, endüstriyel uygulamalar açısından da önem taşır.

Kimyasal Formülü ve Yapısı

Bu asidin kimyasal formülü H_2C_2O_4‘tür. Yapısında iki karboksilik asit grubu bulundurur ve bu nedenle kimyasal reaksiyonlarda iki proton (H^+) verebilme özelliğine sahiptir.

Oksalik Asit Kategorisi

Oksalik asit, karboksilik asitler sınıfına ait olan bir organik asittir. Özellikle böbrek taşlarının oluşumunda rol oynayan kalsiyum oksalatın ana bileşenidir ve bu yönüyle biyolojik öneme sahiptir.

Oksalik Asit Kullanım Alanları

Oksalik asit, endüstriyel, tarımsal ve tıbbi alanlarda çok yönlü bir kullanıma sahip olduğu gibi spesifik uygulamalar ile de önem taşır. Bu bölümde, üç ana kategori altında oksalik asitin nasıl kullanıldığı açıklanacaktır.

Endüstriyel Kullanım

 • Tekstil Sektörü:
  • Oksalik asit, tekstil boyamada mordan olarak kullanılır. Boyanın kumaşa daha iyi tutunmasını sağlar.
 • Metalürji:
  • Metal yüzeyleri pas ve oksidasyondan arındırmak için oksalik asit tercih edilir. Aynı zamanda, demir (iron) çıkarma işlemlerinde de etkindir.
 • Elektronik ve Seramik Üretimi:
  • Elektronik parçaların temizlenmesi ve seramiklerin işlenmesinde oksalik asit kullanılır.
 • Diğer Kullanımlar:
  • Ahşap işlemede, mobilyaların yüzeyini yenilemek ve leke gidermek amacıyla kullanılır.

Tarımda Kullanım

 • Arıcılık:
  • Varroa akarları ile mücadelede arı kolonilerini korumak için oksalik asit bir tedavi yöntemi olarak tercih edilir.
 • Bitkisel Kaynaklar:
  • Meyve suları ve diğer bitkisel ekstraktların işlenmesinde kullanılır.

Tıbbi Kullanım

 • Detoksifikasyon ve Tedavi:
  • Oksalik asit, bazı tıbbi durumlar için detoksifikasyon ve tedavi süreçlerinde kullanılabilir. Bununla birlikte, tıbbi kullanım özel prosedürler ve dozaj gerektirir.

Oksalik Asidin Biyokimyasal Rolü

Oksalik asit, bitkilerde ve insan vücudunda önemli biyokimyasal işlevlere sahip bir moleküldür.

Bitkilerde Oksalik Asit

Kalsiyum Oksalat: Bitkiler, oksalik asidi özellikle kalsiyum oksalat formunda depolarlar. Kalsiyum ve oksalik asidin birleşimi, bitkilerde metal iyonlarını bağlama ve toksinleri nötralize etme gibi işlevlere sahiptir. Örneğin, ravent bitkisi ve kuzukulağı bitkisi, doğal olarak yüksek konsantrasyonlarda kalsiyum oksalat içerir. Kalsiyum oksalat, kristal formda olup, bitkilerin savunma mekanizmalarında da rol oynayabilir.

Fotosentez: Bitkilerde oksalik asit aynı zamanda ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşümünde önemli bir role sahip olabilir. Fotosentez sürecinde, karbondioksit ve su, glikoz ve oksijene dönüşürken oksalik asit, ara metabolitlerden biri olarak karşımıza çıkabilir.

İnsan Vücudunda Oksalik Asit

Böbrek ve Metabolizma: İnsan vücudunda, oksalik asit özellikle böbreklerdeki etkileriyle bilinir. Aşırı oranda aldığımız oksalik asit, kalsiyum ile birleşerek kalsiyum oksalat taşlarına dönüşebilir ve böbrek taşlarının oluşumuna neden olabilir. Bu durum, böbrek sağlığı için risk oluşturur ve ağrılı koşullara sebep olabilir.

Beslenme: Bazı gıdalarda, özellikle de ıspanak gibi bazı yeşil yapraklı sebzelerde yüksek miktarda oksalik asit bulunur. Beslenme yoluyla alınan oksalik asit miktarının dengelemesi önemlidir; çünkü fazla alımı hem minerallerin emilimini engelleyebilir hem de böbrek taşlarına yol açabilir. Yeterli hidrasyon ve dengeli beslenme ile bu etkiler minimize edilebilir.

Oksalik Asit ve Çevre

Oksalik asit, doğal çevredeki kimyasal döngülerde önemli rol oynar ve hem sanayide hem de doğal işlemlerde kullanılır. Özellikle liç işlemleri ve atık su arıtma uygulamalarında etkisine dair incelemeler sürmektedir.

Leaching Sürecinde Oksalik Asit

Liçleme (leaching) sürecinde oksalik asit, özellikle Fe2O3 içeriğine sahip minerallerin çözündürülmesi için kullanılır. Sıcaklık, çözündürme işlemi sırasında oksalik asitin etkinliğini doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. Asit kullanılmasının amacı, metal oksitlerin çözünürlüğünü artırarak, daha saf hammadde elde etmektir. Bu işlem sırasında izlenen adımlar kısaca şöyledir:

 1. Minerallerle Temas: Oksalik asit, minerallerle doğrudan temas eder.
 2. Çözünme: Fe2O3 gibi mineraller oksalik asit yardımıyla çözünür.
 3. Sıcaklık Kontrolü: Reaksiyon sıcaklığı, etkinliği artırmak için düzenlenir.

Kirlilik ve Arıtma Süreçleri

Oksalik asit, endüstriyel prosesler sonucunda oluşabilecek atık suların arıtılmasında kullanılır. Zararlı maddelerin atıktan ayrılmasını kolaylaştırarak çevresel kirliliğin azaltılmasına katkı sağlar. Arıtma prosesleri sırasında oksalik asidin rolü şu şekilde özetlenebilir:

 • Kirleticilerin Ayrılması: Kirleticilerin çökeltilmesi ve ayrılmasında etkilidir.
 • pH Ayarı: Asidik özelliği sayesinde, pH değerinin ayarlanmasında kullanılır.

Bu süreçlerde oksalik asidin kullanımı, atık suların ve sanayi tesislerinden yayılan diğer atıkların çevreye etkisini azaltmayı hedefler ve sürdürülebilir çevre yönetimine katkıda bulunur.

Oksalik Asitin Kimyasal Özellikleri

Oksalik asit, çoğu bitkisel kaynakta bulunan, iki karboksil grubuna sahip zayıf bir asittir. Kimyasal yapı itibarıyla organik bir bileşik olan bu asit, kuvvetli bir asit olmamasına rağmen çeşitli iyonlarla reaksiyon gösterebilir ve tuzlar oluşturabilir.

Asidite ve Alkalinlik

Oksalik asit, formülü C₂H₂O₄ olan zayıf bir asittir. Genel pH değeri asidik aralıkta bulunur ve bu özelliğiyle bir ortamın asidik yapısını belirleyebilir. Oksalik asit içeren çözeltilerin pH değerlerinin ölçümü, asidin molar konsantrasyonunu ve asidite düzeyini ortaya koyar.

Tuz Oluşumu ve Kristal Yapısı

Oksalik asit, çeşitli iyonlarla reaksiyona girerek tuzlar ve esterler oluşturabilir. Kimyasal reaksiyonlarda kalsiyum ve sodyum gibi iyonlarla birleşerek kalsiyum oksalat ve sodyum oksalat gibi tuzları meydana getirir. Bu tuzlar çoğunlukla kristal yapıdadır ve belirli bitkilerde doğal yollarla bulunabilir. Örneğin, kalsiyum oksalat, ravent bitkisinde bulunan bir kalsiyum tuzu ve sodyum oksalat, kuzukulağı bitkisinde bulunan bir sodyum tuzu formundadır. Bu kristal yapılar, oksalik asidin kimyasal özelliklerinin ve bitkilerdeki rollerinin anlaşılmasında önemli birer göstergedir.

Oksalik Asitin Üretimi ve İşlenmesi

Oksalik asit, endüstriyel ve doğal olmak üzere iki ana yöntemle elde edilir. Sentetik yollarla laboratuvar ortamında üretimi oldukça yaygınken, birçok bitkisel kaynaktan da izole edilebilir.

Sentetik Yöntemler

Sentetik yöntemler arasında, özellikle karbonil bileşikler ve oksijenin yanı sıra, alkollerin oksitlenmesi ile oksalik asit üretimi yer alır. Industriyel ölçekte, oksalik asitin ana hammaddelerinden biri sukrozdur. Bu işlemde sukroz, ısı ve katalizörler eşliğinde oksitlenerek oksalik asite dönüştürülür. Yüksek saflıkta bir %99’luk oksalik asit derişimi elde etmek bu yöntemin hedeflerindendir.

Doğal Kaynaklardan Elde Edilmesi

Bitkisel kaynaklar, oksalik asitin doğal yollarla elde edilmesinde önemli birer materyaldir. Örneğin, domates, ıspanak ve yonca gibi sebzeler ile bazı bitkilerin içerisinde doğal olarak bulunan oksalik asit, çeşitli ekstraksiyon yöntemleri kullanılarak izole edilebilir. Ayrıca, endüstride kullanılan oksalik asit kimi zaman doğrudan bu bitkisel kaynaklardan sağlanarak işlenir ve farklı ürünlerin üretiminde kullanılır.

Oksalik Asitin Sağlıkla İlişkisi

Oksalik asit, hem bitkisel hem de hayvansal kaynaklarda bulunan doğal bir bileşiktir ve insan sağlığı üzerindeki etkileri, özellikle böbrek taşı oluşumu ve besin değerlerinin emilimi açısından önem taşır.

Oksalat ve Böbrek Taşları

Oksalik asit, insan vücudunda oksalat şekline dönüşebilir ve bu formda kalsiyum ile birleşerek kalsiyum oksalat kristallerini oluşturabilir. Kalsiyum oksalat, en yaygın böbrek taşı türüdür. Böbrek taşları, kalsiyum oksalatın böbreklerde kristalleşmesiyle meydana gelir ve şiddetli ağrıya ve idrarda kan görülmesine neden olabilir.

 • Bazı besinler (örneğin, kuzukulağı) yüksek miktarda oksalat içerebilir ve bu, mevcut kristallerin büyümesine ve yeni taşların oluşumuna katkıda bulunabilir.
 • Taş oluşumunu azaltmak için, oksalat açısından zengin besinlerin sınırlı tüketilmesi ve yeterli miktarda sıvı tüketilmesi tavsiye edilir.

Beslenme ve Besin Değerleri

Oksalat, bağırsakta bazı minerallerle bağlanabilir ve bu da vücudun bu mineralleri emmesini engelleyebilir. Mineraller, özellikle kalsiyum, besinlerle birlikte alındığında emilimi düşebilir ve bu da oksalatın besin değeri üzerindeki olumsuz bir etkisi olarak değerlendirilebilir.

 • Lifli gıdalarla birlikte alındığında, oksalatın besinlerin emilimini daha da azaltabileceği gözlemlenmiştir.
 • Özellikle yüksek oksalat içeren yiyeceklerin (örneğin, ıspanak) tüketimi, bu yiyeceklerin kalsiyum içeriğinin biyoyararlanımını düşürebilir.

Oksalik Asitin Tarım ve Bahçecilikte Kullanımı

Oksalik asit, tarım ve bahçecilik sektöründe özellikle bitki koruma ve gübrelemede etkin bir rol oynar. Arıcılıkta ise varroa zararlısı ile mücadelede önemli bir yer tutar.

Bitki Koruma ve Gübreleme

Bitkilerin sağlıklı şekilde büyümesi ve zararlılardan korunması için oksalik asit kullanımı yaygındır. Oksalik asit, bazı tarım ilaçlarının yapısında bulunarak hastalık ve zararlılarla mücadelede etkilidir. Aynı zamanda, kalsiyum eksikliğinin önlenmesine yardımcı olan kalsiyum oksalatın üretiminde kritik rol oynar.

Varroa ile Mücadelede Kullanım

Arıcılıkta varroanın kontrolü için oksalik asit çeşitli yöntemlerle uygulanır:

 • Damlatma Yöntemi: Kış aylarında kovanlara damlatılarak kullanılır ve arıların üzerine düşen oksalik asit damlacıkları varroaların ölümüne yol açabilir.
 • Buharlaştırma Yöntemi: Özel aparatlar aracılığıyla kovan içinde oksalik asit buharı oluşturulur ve bu yöntem arıların ıslanmasını engelleyerek üşütme riskini azaltır. Aynı zamanda arılarda stres oluşturmaz ve yıl içinde birden fazla uygulama imkanı sunar.

Oksalik asit, arıcılıkta aynı zamanda formik asit ve laktik asit ile birlikte organik asitler grubunda yer alır ve varroa ile biyolojik mücadeleyi destekler.

Oksalik Asitin Analitik Kimyadaki Kullanımları

Oksalik asit, analitik kimyada özellikle kalsiyum gibi belirli elementlerin miktarlarının belirlenmesinde ve çeşitli analiz yöntemlerinde önemli bir rol oynar.

Kalsiyumun Kantitatif Analizi

Oksalik asit, kalsiyum iyonlarının kantitatif analizi için kullanılan temel reaktiflerden biridir. Alkalimetri yönteminde, kalsiyum iyonları oksalik asit ile reaksiyona girer ve kalsiyum oksalat olarak çökelir. Bu çökelti, bir titrasyon prosedürü izlenerek titrenir ve kalsiyum içeriği hassas bir şekilde hesaplanabilir.

Diğer Elementlerin Analizlerinde Kullanım

Manganometri analizlerinde oksalik asit, manganın oksidasyon durumunu belirlemek için kullanılan güçlü bir indirgen olarak hizmet eder. Ayrıca, antimonlu tuzlar gibi diğer bazı elementlerin analizlerinde de kritik öneme sahiptir. Oksalik asit, bu elementlerin tayininde etkili ve güvenilir bir reaktif olma özelliğine sahiptir.

Oksalik Asitin Endüstriyel Proses Optimizasyonu

Oksalik asit, sanayide çeşitli işleme süreçlerinin verimliliğini artırmada etkin bir rol oynar. Bu bölümde, oksalik asitin endüstriyel proses optimizasyonunda nasıl kullanıldığı ve özellikle maden sahasındaki uygulamaları incelenecektir.

Çeşitli Endüstrilerdeki Kullanımı

 • Deri İşleme: Oksalik asit, deri endüstrisinde tabaklama işleminde kullanılır ve bu sürecin daha etkin olmasını sağlar.
 • Temizlik Ürünleri: Yüksek çözücülük özelliğiyle oksalik asit, temizlik sektöründe leke çıkarıcı olarak tercih edilir.
 • Metal Yüzey İşleme: Oksalik asit, metal yüzeylerin parlatılmasında ve pas giderilmesinde kullanılır, bu sayede yüzeylerin ömrü uzar.
 • Taş Temizliği: Özellikle feldispat gibi minerallerin temizlenmesinde kullanılır, taşın doğal parlaklığını ortaya çıkarır.

Maden Sahasında Uygulamalar

 • Feldispat Konsantrasyonu: Oksalik asitin, feldispat konsantre işlemleri sırasında kullanımı, mineral saflığının artırılmasına yardımcı olur.
 • Optimizasyon Testleri: Kaltun Madencilik gibi şirketlerde oksalik asit kullanılarak yapılan optimizasyon testleri, maden sahasında daha düşük maliyetli ve daha etkili süreçlerin geliştirilmesine olanak tanır.
 • Katı Maddeler: Oksalik asidin katı maddelerle etkileşimi, saf feldispat konsantrelerinin elde edilmesinde kritik öneme sahiptir.

Oksalik asidin uygulamaları, endüstriyel süreçlerin optimal çalışması için esastır ve özellikle madencilik sektöründe, maliyetlerin düşürülmesi ve etkinliklerin artırılması açısından önemlidir.

Sonuç

Oksalik asit, doğada yaygın olarak bulunan ve endüstriyel olarak da önemli bir yere sahip bir organik asittir. Karboksil gruplarına sahip bu asit, COOH2 kimyasal formülüyle ifade edilir. Ravent bitkisi ve kuzukulağı gibi bitkilerde doğal olarak karşımıza çıkar.

Endüstriyel kullanımları bakımından, oksalik asit;

 • Temizlik ürünlerinde,
 • Boyarmadde sanayisinde,
 • Deri işlemede kullanıldığı görülür.

Biyolojik etkilerine ilişkin olarak, vücutta aşırı birikimi bazı sağlık problemelerine yol açabilir. Örneğin, böbrek taşlarına katkıda bulunabilir. Bu nedenle beslenmede, yüksek oksalik asit içeren besinlerin tüketimi konusunda dikkatli olunması önerilir.

Satın alınabilir formları, genellikle katı haldeki tuzlar şeklindedir. Fiyatlandırma, piyasa koşullarına ve sunulan ürünün kalitesine göre değişkenlik gösterebilir.

Son olarak, oksalik asit kullanımı ve etkileri, bilinçli ve dikkatli bir yaklaşım gerektirir. Bu çoğunlukla güvenlik önlemleri alınmasını ve potansiyel zararların dikkate alınmasını kapsar. Uygulamalarında ve tüketiminde alınacak önlemlerle bu asidin hem faydalarından yararlanılabilir hem de olası risklerden korunulabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Oxalic acid, known as Oksalik asit in Turkish, has unique applications and safety considerations. This section answers common queries regarding its use, preparation, and properties.

Oksalik asit ile varroa mücadelesi nasıl yapılır?

Arıcılar, varroa akarına karşı mücadele için genellikle oksalik asit damlatma veya buharlaştırma yöntemini kullanırlar. Oksalik asit, arıların üzerine doğrudan damlatılarak veya bir buharlaştırıcı aracılığıyla kovanın içine yayılarak uygulanır. Bu işlemler, arı kolonisi kış için küme halindeyken ve peteklerde yavru bulunmadığında gerçekleştirilmelidir.

Oksalik asit zararları nelerdir ve güvenli kullanım için hangi önlemler alınmalıdır?

Oksalik asit yanıcı ve tahriş edici bir madde olup deri ve solunum yolları için zararlı olabilir. Güvenli kullanım için uygun koruyucu elbise, eldiven, gözlük ve maske kullanılmalı, iyi havalandırılan ortamlarda çalışılmalıdır. Oksalik asit ile çalışırken gıda maddelerinden uzak durulmalı ve doğrudan temasından kaçınılmalıdır.

Oksalik asit nasıl hazırlanır ve uygulanır?

Oksalik asit genellikle toz formunda satılır ve kullanımdan önce çözelti haline getirilmesi gerekir. Toz şeklindeki oksalik asit belirli oranlarda suyla karıştırılarak hazırlanır. Hazırlanan çözeltinin uygulanma yöntemi ise kullanılacak alana ve amaca göre değişiklik gösterebilir.

Oksalik asit pas sökücü olarak nasıl kullanılır?

Paslı yüzeyler üzerinde oksalik asit uygulamak için, oksalik asit tozu suyla karıştırılarak pas çözücü bir çözelti hazırlanır. Bu çözelti paslı yüzeye uygulandıktan sonra bir süre bekletilir ve daha sonra yüzey fırçalanarak temizlenir. Kullanım sonrası bol su ile durulanmalıdır.

Oksalik asit buharlaştırma aparatı nedir ve ne şekilde kullanılır?

Oksalik asit buharlaştırma aparatı, arıcılıkta kullanılan ve oksalik asit tozunu kovanın içerisinde buharlaştırmak için tasarlanmış bir araçtır. Bu cihaz toz formundaki oksalik asiti ısıtarak buhar haline getirir ve bu buhar arı kovanına yönlendirilir. Kullanım sırasında arıcıların koruyucu ekipman kullanmaları önemlidir.

Oksalik asit ve oksalik asit dihidrat arasındaki farklar nelerdir?

Oksalik asit ve oksalik asit dihidrat arasındaki temel fark, dihidrat formunun kristalize su içermesidir. Oksalik asit dihidrat (C2H2O4·2H2O) oksalik asitin (C2H2O4) kristalize su ile birleşmiş halidir ve bu, kullanımları ve depolanmaları konusunda bazı farklılıklar yaratır. Dihidrat form, genellikle daha düşük konsantrasyonda asit aktivitesine sahiptir.

Oksalik Asitin Diğer İsimleri:

 • Ethanedioic acid
 • Oxalic acid
 • Aktisal
 • Aquisal
 • NSC 132055
 • NSC 151956
 • NSC 62774
 • NSC 76990
 • Ultraplast Activate S 52
 • DeerClean
 • MeSH ID: D019815