Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Emülsiyon Kırıcı

Emülsiyon Kırıcı Satış ve Tedariki

Atık sularda Emülsiyon Kırıcı (yağ giderici) kimyasallar satışı ve süreç danışmanlığı için bizi arayın.

0 (216) 510 56 16

Emülsiyon Kırıcı Kullanımı: Endüstriyel Süreçlerde Etkin Çözümler

Emülsiyon kırıcılar, su ve yağ gibi karışmayan sıvıların bir araya gelip kararlı bir karışım oluşturduğu emülsiyonları ayırma işlemine yardımcı olan kimyasal maddelerdir. Bu kırıcılar, su bazlı veya yağ bazlı olabilir ve emülsiyonun tipine bağlı olarak endüstride farklı tipleri kullanılır. Genellikle petrol ve gaz endüstrisinde, atık su arıtımında ve yiyecek üretiminde kullanılır.

Emülsiyon kırıcının temel amacı, bir emülsiyonun kararlılığını bozarak su ve yağ fazlarının ayrılmasını sağlamaktır. Bu işlem, kırıcıların yüzey aktif madde özelliklerine bağlı olarak gerçekleşir; bu maddeler, emülsiyon oluşturan damlalar arasındaki yüzey gerilimini azaltır ve sonuç olarak fazların ayrılmasına yol açar. Emülsiyon kırıcılar spesifik uygulamalar için özel olarak formüle edilir ve bu sayede faz ayırma süreçlerinin verimliliğini arttırırlar.

Emülsiyon kırıcılar seçilirken, işlenen emülsiyonun türü, kırıcının emülsiyona etki etme kabiliyeti, çevresel etkiler ve işlem maliyetleri gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurulur. Etkin bir ayırma işlemi için, doğru emülsiyon kırıcının seçilmesi ve doğru dozajın uygulanması kritik öneme sahiptir. Bu seçim, ilgili sektör gereksinimlerini karşılayan daha temiz ve düşük maliyetli üretim proseslerine olanak tanır.

Emülsiyon Kırıcıların Temel Prensipleri

Emülsiyon kırıcılar, petrol ve su emülsiyonlarının ayrıştırılması için kullanılır ve işlemin verimliliği için kritik öneme sahiptirler.

Emülsiyon Nedir

Emülsiyon, birbiri içinde çözünmeyen iki sıvının (genellikle petrol ve su) karışımıdır. Bu sıvılar, küçük damlacıklar halinde bir arada tutulur, bu da ayrıştırılmasını zorlaştırır. Özellikle petrol endüstrisinde, ham petrol genellikle su ile emülsi halde bulunur ve bu karışımın istenmeyen bileşenlerden ayrılması gerekmektedir.

Kırma Mekanizmaları

Emülsiyon kırıcıların çalışma prensibi, emülsiyonu oluşturan damlacıklar arasındaki yüzey gerilimini azaltarak veya yok ederek emülsiyon stabilitesini bozmaktır. Bu işlem genellikle kimyasal kırıcılar kullanılarak gerçekleştirilir. Kimyasal emülsiyon kırıcılar, katkı maddeleri ve yüzey aktif ajanlar içerir. Bu maddeler, damlacıkların birleşip daha büyük damlacıklar oluşturmasını sağlar (koalesans). Böylece, daha büyük damlacıklar daha kolay ayrıştırılır. Emülsiyon kırma işlemi genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 • Adsorpsiyon: Emülsiyon kırıcı molekülleri, emülsi oluşturan damlacıkların yüzeyine adsorbe olur.
 • Film Patlatma: Adsorbe olan kırıcılar, damlacıkları saran filmi zayıflatır veya yırtar.
 • Koalesans: Zayıflamış film, damlacıkların birleşmesine ve daha büyük damlacıklar oluşturmasına olanak tanır.
 • Ayırma: Oluşan büyük damlacıklar daha ağır oldukları için yer çekimi ile suyun altına veya üstüne çökelir.

Emülsiyon Kırıcı Tipleri

Emülsiyon kırıcılar, emülsiye edilmiş sıvıları ayrıştırmak için kullanılan kimyasal veya fiziksel yöntemlerdir. Bu süreç petrol ve gaz endüstrisinde sıkça görülür ve iki temel tipi bulunmaktadır.

Kimyasal Emülsiyon Kırıcılar

Kimyasal emülsiyon kırıcılar, emülsiyonları kimyasal reaksiyonlarla ayıran bileşiklerdir. Genellikle su ve yağ emülsiyonlarının ayrıştırılması için tercih edilirler.

 • Yüzey Aktif Maddeler (Surfaktanlar): Emülsiyon damlacıklarının yüzey gerilimini azaltır, su ve yağ fazlarının ayrılmasını kolaylaştırır.
 • Demülsifiyanlar: Emülsiyonun kararlılığını bozarak fazların ayrılmasını teşvik eder.

Fiziksel Emülsiyon Kırıcılar

Fiziksel emülsiyon kırıcılar, herhangi bir kimyasal maddenin ilavesi olmadan emülsiyon ayrıştırma işlemi gerçekleştiren ekipman ve yöntemlerdir.

 • Santrifüjler: Farklı yoğunluktaki sıvıları hızlı dönüş hareketiyle ayırır.
 • Elektrikli Koalesans Birimleri: Elektrik alanının etkisini kullanarak emülsiyon içindeki damlacıkların birleşmesini sağlar ve faz ayrımını hızlandırır.

Emülsiyon Kırıcıların Uygulama Alanları

Emülsiyon kırıcılar, farklı endüstrilerde emülsiyonların ayrıştırılması için kullanılır. Bu kimyasallar, karışımların daha saf bileşenlere ayrılmasında kritik rol oynar.

Petrol ve Gaz Endüstrisi

Petrol ve gaz endüstrisinde, emülsiyon kırıcılar ham petrol ve doğal gazın işlenmesinde temel bir bileşendir. Suyun ve diğer istenmeyen maddelerin petrolden ayrılması için kullanılır. Bu sürecin etkinliği, yakıt kalitesini doğrudan etkiler ve üretim maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.

 • Uygulamalar:
  • Petrol sahası suyunun arıtılması
  • Boru hatlarındaki yağ/su emülsiyonlarının ayrılması
  • Rafineri süreçlerindeki emülsiyonların çözülmesi

Su Arıtma Tesisleri

Su arıtma tesislerinde emülsiyon kırıcılar, endüstriyel atık suların veya belediyelerin arıtılmasında kullanılır. Yağ ve su emülsiyonlarını ayırmak için önemli bir rol oynar. Bu işlem, suyun tekrar kullanılabilir hale getirilmesini sağlar ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltır.

 • Önemli Noktalar:
  • Endüstriyel atık suyun arıtılması
  • Belediye atık su arıtma işlemleri
  • Yağ ve diğer hidrokarbonların giderilmesi

Proses Endüstrileri

Proses endüstrileri de emülsiyon kırıcıları aktif olarak kullanmaktadır. Gıda, ilaç ve kimya endüstrilerinde emülsiyonlar sıklıkla karşılaşılan bir durumdur ve ürün kalitesini artırmak için ayrıştırma işlemleri gereklidir.

 • Uygulama Örnekleri:
  • Gıda endüstrisinde yağ/su karışımlarının ayrılması
  • İlaç sektöründe saf ürün elde etme süreçleri
  • Kimya endüstrisinde kompleks emülsiyonların tedavisi

Emülsiyon Kırıcı Seçimi

Emülsiyon kırıcılar, petrol ve gaz endüstrisinde su ve yağ fazlarının ayrıştırılmasını sağlamak için kullanılır. Uygun bir emülsiyon kırıcı seçimi, işlem verimliliği ve maliyet etkinliği açısından önemlidir.

Kırıcı Seçim Kriterleri

Her emülsiyon kırıcı, belirli özelliklere sahip olmalıdır, ki bunlar:

 • Kimyasal Özellikler: Emülsiyon kırıcının içeriği, emülsifiye edilen madde ile uyumlu olmalıdır.
 • Performans: Kırıcının, düşük dozajlarda bile yüksek etkinlik göstermesi gerekir.
 • Ekonomiklik: Maliyet, seçim sürecinde dikkate alınmalı ve maliyet-etkin bir çözüm tercih edilmelidir.
 • Çevresel Etki: Çevreye olan etkisi minimum düzeyde olmalı ve mümkün olan en düşük toksisiteye sahip olmalıdır.

Uygulama Şartlarına Göre Seçim

Emülsiyon kırıcının seçimi, uygulanacağı şartlara göre değişiklik gösterir:

 1. İşlem Sıcaklığı: Seçilen emülsiyon kırıcının, işlem sırasında karşılaşacağı sıcaklık aralığında etkin olması gereklidir.
 2. Yağın Türü: Farklı yağ türleri, farklı emülsiyon kırıcıları gerektirebilir. Bunun için spesifik testler yapılmalıdır.
 3. Su Kalitesi: Emülsiyona karışan suyun tuzluluk düzeyi gibi faktörler, kırıcı seçimini etkiler.
 4. Donanım Uyumluluğu: Kırıcı, kullanılacağı donanıma zarar vermeyecek şekilde seçilmelidir.

Bu faktörler, kapsamlı bir analizle değerlendirilip, en uygun emülsiyon kırıcının belirlenmesinde esastır.

Uygulama ve Dozajlama

Emülsiyon kırıcıların etkin kullanımı, doğru uygulama metodları ve belirlenen proses şartlarına uygun dozajlamalar sayesinde optimum sonuçlar sağlar.

Dozajlama Metotları

Dozaj oranları, emülsiyonun karakteristiklerine ve arzu edilen ayırma verimine bağlı olarak belirlenir. Emülsiyon kırıcılar, genellikle ppm (part per million) cinsinden ifade edilen konsantrasyonlarda ilave edilir. Özel dozajlama ekipmanları aracılığıyla, işlem akışına sürekli veya kademeli olarak enjekte edilirler.

 • İşlem Akışına Göre Dozajlama:
  • Sürekli Dozajlama: Sabit bir akış hızında, sürekli bir şekilde ilave edilir.
  • Kademeli Dozajlama: Farklı zaman aralıklarında veya işlem parametrelerine bağlı olarak değişken miktarlarda ilave edilir.

Proses Optimizasyonu

Proses optimizasyonu, emülsiyon kırıcının verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Hangi emülsiyon kırıcının kullanılacağı, ham maddenin özellikleri, işlenen hacim ve fizikokimyasal koşullar gibi faktörler göz önünde bulundurularak kararlaştırılır. Testler ve izleme sistemleri ile en uygun dozaj miktarı ve enjeksiyon noktası belirlenir. Proses şartlarına göre optimize edilmiş dozajlama, enerji maliyetlerinde azalma ve operasyonel verimlilikte artışa katkı sağlar.

 • Ölçme ve Ayarlama:
  • Pilot Testler: Küçük ölçekli sistemlerde gerçekleştirilen denemelerle ideal dozaj seviyeleri tespit edilir.
  • İzleme Sistemleri: Prosesin her aşamasında emülsiyon kırıcının performansını ve etkinliğini ölçmek için kullanılır.

Performans Değerlendirme

Performans değerlendirme süreci, emülsiyon kırıcıların etkinliğini belirlemek için kritik öneme sahiptir. Bu bölüm, laboratuvar testleri ve pilot testler olmak üzere iki temel değerlendirme yöntemini ele almaktadır.

Laboratuvar Testleri

Laboratuvar testleri, emülsiyon kırıcıların performansını kontrol etmede ilk adımdır. Bu testler sırasında, belirli bir emülsiyon kırıcının yağ/su ayrışmasını iyileştirme yeteneği, çeşitli sıcaklık ve basınç koşulları altında değerlendirilir. Ayrıca, kimyasalın konsantrasyonunun ve tuzu alma verimliliğinin yanı sıra çevresel etkileri de incelenir.

KriterAçıklama
KonsantrasyonEmülsiyon kırıcının optimal çalışma miktarı.
Tuz Alma VerimliliğiSu fazındaki tuz miktarının azalma yüzdesi.
SıcaklıkKimyasalın optimum performans gösterdiği aralık.
Basınçİşlem sırasında uygulanan basınç seviyesi.

Pilot Testler

Pilot testler, laboratuvar sonuçlarının saha koşullarında doğrulanması için gerçekleştirilir. Bu testler esnasında, emülsiyon kırıcılar işletme koşulları altında, küçük ölçekli üretim tesislerinde veya belirli bir proses akış bölümünde denenebilir. Pilot testler, emülsiyon kırıcıların ölçeklenebilirliğini ve uzun vadeli performansını ortaya koyar. Sonuçlar ayrıca, kimyasalın işletmenin mevcut sistemine entegrasyon ve uyumluluk durumunu değerlendirmek için kullanılır.

ParametreAçıklama
ÖlçeklenebilirlikEmülsiyon kırıcının büyük ölçekte uygulanabilirliği.
Performans SüresiKimyasalın efektif olduğu süreç zaman aralığı.
EntegrasyonKimyasalın mevcut proses ekipmanları ve işletme şartları ile uyumu.

Çevresel Etkiler ve Regülasyonlar

Emülsiyon kırıcıların çevreye etkileri, kullanılan kimyasalların doğaya uyumu ve uluslararası düzenlemelere uygunluğu önem taşır.

Çevre Dostu Formülasyonlar

Emülsiyon kırıcı formülasyonlarında, çevreye zarar verme potansiyeli düşük olan maddeler tercih edilmektedir. Biyolojik olarak parçalanabilir maddelerin kullanımı, su ekosistemleri üzerindeki olumsuz etkileri minimize eder.

 • Kullanılan Maddeler:
  • Fosfat içermeyen yüzey aktif maddeler
  • Solvent bazlı yerine su bazlı formülasyonlar
 • Özellikleri:
  • Azaltılmış toksisite
  • Daha hızlı biyorüzünürlük

Uluslararası Standartlar

Emülsiyon kırıcıların kullanımı ve atıklarının yönetimi, çeşitli uluslararası standartlar ve düzenlemelerle kontrol altındadır. Bu standartlar, karasal ve denizel ekosistemlerin korunmasını hedefler.

 • Önemli Regülasyonlar:
  • Basel Sözleşmesi
  • MARPOL 73/78
 • Uygulama Alanları:
  • Endüstriyel atıkların işlenmesi
  • Petrol ve doğalgaz üretim alanları

Pazar Analizi ve Trendler

Emülsiyon kırıcı pazarı, petrol ve gaz endüstrisinde su ve yağ ayrımının önemli bir parçası olarak, sürekli evrim geçiren ve yenilikçi çözümlere açık bir sektördür.

Küresel Pazar Dinamikleri

Küresel emülsiyon kırıcı pazarı, artan enerji ihtiyacını karşılamak için giderek daha karmaşık petrol çıkarma yöntemleri kullanılmasının gerekliliğiyle büyümektedir. Yüksek performanslı ve çevre dostu ürünlerle ilgili talebin artması, pazarın genişlemesinin temel itici güçlerinden biridir. Özellikle Kuzey Amerika ve Asya Pasifik bölgesi, pazarın büyümesinde öncülük etmektedirler.

Ülkelerin çevresel düzenlemeleri, ürünlerin biyobozunurluluğuna ve toksisitesine yönelik sıkı kontroller emülsiyon kırıcı üreticilerinin ar-ge faaliyetlerini şekillendirmektedir. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, pazarın büyüme dinamiklerini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür ve bu da üreticilerin maliyet etkin çözümlere odaklanmasını gerektirmektedir.

Yenilikler ve Araştırmalar

Emülsiyon kırıcı pazarında yenilikler ve araştırmalar, özellikle çevresel sürdürülebilirliğe ve işlem verimliliğine katkıda bulunmaktadır. Yeni nesil emülsiyon kırıcılar, suyun tekrar kullanımını kolaylaştıran ve atık yönetimini optimize eden daha etkili formülasyonlar sunmaktadır. Biyolojik olarak parçalanabilir emülsiyon kırıcılar, çevresel etkileri azaltmaya yönelik yüksek ilgi görmekte ve sektördeki inovasyonu teşvik etmektedir.

Araştırmacılar, ham petrolün karakteristik özelliklerine daha iyi uyum sağlayan ve daha düşük dozlarda kullanılabilen emülsiyon kırıcılar üzerine yoğunlaşmaktadır. Nanoteknoloji, emülsiyon kırıcıların etkinliğini artırma konusunda potansiyel taşımaktadır ve bu alandaki araştırmalar devam etmektedir. Ayrıca, bu yenilikler, otomasyona ve dijitalleşmeye dahil olma potansiyelleriyle endüstriyel süreçleri dönüştürme kapasitesine sahiptir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölüm, emülsiyon kırıcılarının işlevlerinden, kullanım alanlarına ve güvenlik önlemlerine kadar emülsiyon kırıcılar hakkında sıkça sorulan sorulara yer vermektedir.

Emülsiyon kırıcılarının işlevi nedir?

Emülsiyon kırıcılar, yağ ve suyun karışımı olan emülsiyonlardaki fazların ayrıştırılmasına yardımcı olan kimyasallardır. Bu ayrıştırma işlemi, emülsiyonun stabilitesini bozarak daha saf ürünler elde etmeyi amaçlar.

Emülsiyon kırıcıları hangi endüstrilerde kullanılır?

Bu kırıcılar başta petrol ve gaz endüstrisi olmak üzere, gıda işleme, boya, ilaç ve atık su arıtımı gibi farklı sektörlerde emülsiyonların ayrıştırılması için kullanılırlar.

Bir emülsiyon kırıcının nasıl seçilmesi gerektiği konusunda nelere dikkat edilmelidir?

Emülsiyon kırıcı seçimi yapılırken, söz konusu emülsiyonun özellikleri, arzu edilen ayrıştırma hızı ve verimliliği ile birlikte çevresel etkileri ve maliyeti göz önünde bulundurulmalıdır.

Emülsiyon kırıcı kullanmanın avantajları nelerdir?

Emülsiyon kırıcılar, işleme sırasında daha yüksek saflık derecesine ulaşılmasını, enerji tasarrufu sağlamasını ve üretim verimliliğini artırmasını sağlar.

Emülsiyon kırıcı uygulama yöntemleri nelerdir?

Bu kimyasalların uygulanmasında dozajlama ekipmanları ve özel enjekte sistemleri tercih edilir. Uygulama yöntemi, emülsiyonun tipine ve işlenen hacme bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Emülsiyon kırıcıların genel güvenlik önlemleri nelerdir?

Kullanım sırasında uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, doğru depolama koşulları ve kimyasalların güvenli bir şekilde elden çıkarılması önemlidir. Her emülsiyon kırıcı için güvenlik bilgi formunun dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.