پرش به محتوا پرش به پیمایش اصلی پرش به پاورقی

متیل ایزوبوتیل کاربینول - MIBC