پرش به محتوا پرش به پیمایش اصلی پرش به پاورقی

2 - اتیل هگزانول