پرش به محتوا پرش به پیمایش اصلی پرش به پاورقی

پتاسیم اتیل زانتات - PEX (KEX)