پرش به محتوا به پیمایش اصلی بروید پرش به پاورقی

آنتراسیت

آنتراسیت ساختاری طبیعی، سخت و تمیز دارد. به طور کلی در تصفیه آب آشامیدنی، آب فرآیند، فاضلاب و تصفیه آب استخر با استفاده از فیلترهای تحت فشار یا بدون فشار استفاده می شود. آنتراسیتمی توان از آن به تنهایی و همچنین با ماسه کوارتز استفاده کرد.

Antrasitin en büyük avantajı doğal porozitesinin %36 dan büyük olmasıdır. Diğer standart antrasit ürünlerinde ise bu değer yaklaşık olarak %10-15 civarındadır. Böylece yüksek ve geliştirilmiş hidrodinamik özelliğinden dolayı diğer konvansiyonel ürünlere göre 1.5 – 2 kat daha verimlidir.

ظرفیت نگهداری آلاینده آنتراسیت 4.47 برابر بیشتر از فیلترهای شنی استاندارد است.

بنابراین با افزایش زمان سرویس فیلتر، میزان آب مصرفی در شستشوی معکوس 1.5 برابر کاهش می یابد.