پرش به محتوا پرش به پیمایش اصلی پرش به پاورقی

KOH اسید است یا باز؟

نام کامل KOH پتاسیم هیدروکسید این یک پایه قوی است. پتاسیم در بازار سوز آور یا پتاس سوز آور همچنین با نام آنها شناخته شده است.