پرش به محتوا به پیمایش اصلی بروید پرش به پاورقی

منعقد کننده به چه معناست؟

منعقد کننده هااز آنها برای خنثی کردن بار ذرات جامد و ساختارهای کلوئیدی در فاضلاب، تشکیل تجمع با جمع شدن و حذف آنها از آب با ایجاد امکان ته نشین شدن آنها استفاده می شود.