پرش به محتوا به پیمایش اصلی بروید پرش به پاورقی

آنتی اسکالانت چیست؟

ضد اسکالانت، معکوس اسمز در سیستم ها غشاء این یک ماده شیمیایی است که به آب داده می شود تا موادی که می توانند باعث گرفتگی سطوح آنها شوند روی این سطوح جمع نشوند.