پرش به محتوا به پیمایش اصلی بروید پرش به پاورقی

اسمز معکوس

Ters Osmoz (Reverse Osmoz) bir membran teknolojisi olup, osmotik basınç kullanılarak, mineralce zengin olan suyun, yarı geçirgen bir membranın diğer tarafına mineralleri azaltılmış olarak geçirilmesi işlemidir. Suyun içerisinde bulunan birçok mineral, bakteri ve virüsler %99 saflığa kadar bu yöntem ile süzülebilmektedir.

از جمله کاربردهای اصلی اسمز معکوس؛ دیگ های بخار، تهیه آب خوراک، پوشش، داروسازی، صنایع غذایی و آشامیدنی، تولید آب آشامیدنی.

در مقایسه با فناوری‌های اسمز معکوس نسبتاً ساده است و یک فناوری غشایی است. اسمز معمولی در طبیعت با عبور آب از یکی به دیگری از دو مایع با غلظت های مختلف اتفاق می افتد که بین آن ها یک غشای نیمه تراوا وجود دارد که فقط اجازه عبور آب را می دهد و برای سایر مواد غیر قابل نفوذ است. این روند تا زمانی ادامه می یابد که طرفین به تعادل برسند. فشار اسمزی با اختلاف ارتفاع استاتیکی اتفاق می‌افتد که زمانی اتفاق می‌افتد که در مایعات دو طرف غشاء تغییر حجم داشته باشد.

در اسمز معکوس، با اعمال فشار توسط مایع با غلظت بالاتر، مواد معدنی، نمک ها و مواد آلی موجود در مایع با چگالی بیشتر در یک طرف غشا باقی می مانند و به صورت مایعی با چگالی کمتر به طرف دیگر منتقل می شوند. بدون نمک و مواد معدنی در عمل فقط درصد معینی از آب پمپ شده اجازه عبور از این غشا را دارد. غلظت با غلظت بسیار بالاتر از مواد معدنی، نمک ها و مواد آلی به زهکش داده می شود. به منظور جلوگیری از مشکلاتی مانند مولکول های پلاریزه شده، معروف به قطبش غلظت، تجمع بر روی غشاء در مدت زمان کوتاه و عدم امکان جریان بیشتر، غشاها باید دارای آرایشی باشند که بتوان تحت فشار به طور دوره ای شستشو داد.

مقاله 2