پرش به محتوا به پیمایش اصلی بروید پرش به پاورقی

متیل ایزوبوتیل کاربینول - MIBC