پرش به محتوا به پیمایش اصلی بروید پرش به پاورقی

2 - اتیل هگزانول