پرش به محتوا به پیمایش اصلی بروید پرش به پاورقی

پتاسیم اتیل زانتات - PEX (KEX)