پرش به محتوا به پیمایش اصلی بروید پرش به پاورقی

UF اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیوناین یک تکنیک جداسازی غشایی با اثر فشار است که برای جداسازی سیلیس کلوئیدی و مواد محلول با وزن مولکولی بالا از محلول ها استفاده می شود.

اولترافیلتراسیون این بر اساس اصل جداسازی بر اساس اندازه کار می کند، مواد بزرگتر از اندازه منافذ مربوط به وزن مولکولی قطع شده (MWCO) غشاء در غشا باقی می مانند، در حالی که ذرات کوچک می توانند از آن عبور کنند. MWCO membranın gözenek boyutu ölçüsüdür. UF moleküler ağırlık alt kesimi 0,1 ile 0,0001 µm arasındadır ve UF membranının makro çözünenlerin (polietilen glikol, dekstran veya protein) %90’nını alıkoyma gibi zor bir işi yapabilme yetisinin açıklaması bu değerlere dayanır. Ancak MWCO için uluslararası bir standartın olmadığına dikkat edilmeli ve farklı üreticilerin MWCO sıralamaları birbirleri ile doğrudan karşılaştırılmamalıdır. Maddelerin şekli (küresel, lineer vb.) ve işletim koşulları gibi etmenler membranların bazı özel maddelerin uzaklaştırmasındaki etkinliğini değiştireceği için MWCO %100 uzaklaştırmayı göstermez.

اولترافیلتراسیونمی توان از آن در طیف گسترده و متنوعی از کاربردها مانند غلظت پروتئین ها، بازیابی رنگ های آبکاری، تصفیه آب بطری، تصفیه آب های روغنی، تصفیه خون و پیش تصفیه RO استفاده کرد.

SoleChem شیمی جنبه، منعقد کننده های افزایش عملکرد UF ما عرضه می کنیم. با تشکر از منعقد کننده هایی که برای سیستم UF تعیین کرده ایم.

  • کارایی سیستم را افزایش می دهد
  • طول عمر غشاها را افزایش می دهد.
  • زمان کارکرد سیستم افزایش یافته است.